A A A A A
×

Malagasy Bible 1865

Ezekiela 27

1
[Ny harena amam-boninahitra nananan'i Tyro, sy fitomaniana noho ny manjo azy] Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe:
2
Hianao, ry zanak'olona, manaova hira fahalahelovana ny amin'i Tyro,
3
ka ataovy aminy hoe: He, ry ilay monina amin'ny vava-ranomasina, Mpandranto ho an'ny firenena ho any ny moron-dranomasina maro samy hafa; Izao no lazain'i Jehovah Tompo: He, ry Tyro, ianao efa nanao hoe: Izaho dia tena tsara tarehy!
4
Ao amin'ny ranomasina ny taninao, efa tanteraky ny mpandrafitra anao ny hatsaran-tarehinao.
5
Hazo kypreso avy any Senira no nanaovany ny lampihazonao; Sedera avy any Libanona no nalainy hatao andrin-tsambonao.
6
Oka avy any Basana no nanaovany ny fivoinao; hazo bokso avy any amin'ny moron-dranomasin'i Kitima no nataony fipetrahan'ny mpivoinao sady nasiany parike ivory.
7
Rongony madinika samy hafa soratra avy any Egypta no natao lainao mba ho faneva ho anao; Lamba manga sy volomparasy avy any amin'ny moron-dranomasin'i Elisa no eloelonao.
8
Ny mponina any Sidona sy Arvada no mpivoinao; Ny olon-kendrinao, ry Tyro, no tao aminao, ka ireo no mpitondra sambonao.
9
Ny zokiolon'i Gebala sy izay hendry tany no tao aminao ho mpanentsin-tsambonao; ny sambo rehetra teny amin'ny ranomasina mbamin'ny matilony dia tonga tao aminao hanakalo ny rantonao.
10
Ny avy any Persia sy ny Lydiana ary ny Libyana dia isan'ny miaramila mpiadinao; Nanantona ampinga sy fiarovan-doha teny aminao ireo ka nahatsara tarehy anao.[Heb. Loda][Heb. Pota]
11
Ny terak'i Arvada sy ny miaramilanao no teny ambonin'ny mandanao manodidina, ary lehilahy mahery no tao amin'ny tilikambonao; Ny ampingany dia nahantony teny amin'ny mandanao manodidina; Ireo no nahatanteraka ny hatsaran-tarehinao.
12
Tarsisy no mpandranto nankany aminao noho ny haben'ny harena samy hafa rehetra; Volafotsy sy vy sy vifotsy ary firaka na nentiny natakalo ny entanao.
13
Javana sy Tobala ary Maseka no mpandranto nankany aminao, ka olona sy fanaka varahina no natakalony ny varotrao.
14
Ny terak'i Togarma nitondra soavaly sy soavaly fitaingina ary ampondra natakalo ny entanao.
15
Ny terak'i Dedana no mpandranto nankany aminao; Ny avy amin'ny moron-dranomasina maro no tonga hivarotra tao aminao ka nitondra ivory sy hazomainty natakalo ny entanao.[Heb. vangy ivory]
16
Syria no mpandranto nankany aminao noho ny habetsahan'ny tao-zavatrao, ka karbonkolo sy lamba volomparasy sy tenona samy hafa soratra sy rongony fotsy madinika sy voahangy ary robina No nentiny natakalo ny entanao.
17
Joda sy ny tanin'ny Isiraely no mpandranto nankany aminao, ka vary tritika avy tany Minita sy zava-mamy sy tantely sy diloilo ary balsama no natakalony ny varotrao.
18
Damaskosy no mpandranto nankany aminao noho ny habetsahan'ny taozavatrao, dia ny haben'ny harenao rehetra, ka nitondra divay avy any Helbona sy volon'ondry fotsy izy.
19
Vedana koa sy Javana avy any Ozala dia nitondra vy voatefy natakalo ny entanao; Kasia sy veromanitra no natakalony ny varotrao.[Na: vy mamirapiratra][Na: Vedana sy Javana nitondra folo hatakalo ny varotrao; vy voatefy sy kasia ary veromanitra no isian'ny varotrao]
20
Dedana no mpandranto nankany aminao, nitondra lamba fanao lamban-tsoavaly.
21
Arabia sy ireo andriandahin'i Kedara rehetra no nandranto tany aminao, ka zanak'ondry sy ondrilahy ary osilahy no nentiny natao varotra tao aminao.
22
Ny mpandranto avy any Sheba sy Rama no mpandranto nankany aminao, Ka zava-manitra tsara indrindra sy vato soa samy hafa karazana ary volamena no nentiny natakalo ny entanao.
23
Harana sy Kane ary Edena sy mpandranto avy any Sheba sy Asyria ary Kilmada no mpandranto nankany aminao.
24
Ireo no mpandranto nankany aminao nitondra ny fitafiana marevaka rehetra, dia kapôty manga sy samy hafa soratra ary vata sedera mifehy misy fitafiana soa no natakalony ny varotrao.[Na; vata mifehy mafy]
25
Ny sambon'i Tarsisy no mpitondra ny entanao, dia feno sady be voninahitra ianao teo amin'ny ranomasina.
26
Nentin'ny mpivoinao teny amin'ny rano be ianao, dia nahavaky anao tao amin'ny ranomasina ny rivotra avy any atsinanana.
27
Ny harenao sy ny vidin'entanao, ny varotrao, ny matilonao sy ny mpitondra sambonao, ny mpanentsin-tsambonao sy ny mpividy ny entanao ary ny miaramilanao rehetra izay tao aminao mbamin'ny olona betsaka tafangona tao aminao dia nilentika tao amin'ny ranomasina tamin'ny andro nandravana anao.
28
Noho ny fidradradradran'ny mpitondra sambonao dia mihorohoro ny tany manodidina.
29
Ary samy midina miala amin'ny sambony ny mpivoy rehetra sy ny matilo ary ny mpitondra sambo rehetra eny an-dranomasina ka mijanòna eny an-tanety;
30
Ary manandratra ny feony noho ny nanjo anao izy ka midradradradra mafy sady manopy vovoka hiraraka amin'ny lohany ary mihosinkosin-davenona;[Heb. mangidy]
31
Ary mibory loha avokoa izy noho ny aminao sy misikina lamba fisaonana ary mitomany anao amin'ny fangidiam-panahy izy, dia fisaonana mafy.
32
Ary raha midradradradra izy, dia manao hira fahalahelovana ny aminao ka mitomany anao hoe: Iza moa no tahaka an'i Tyro, dia tahaka ilay rava ao ampovoan'ny ranomasina ?
33
Raha nivoaka avy amin'ny ranomasina ny varotrao, dia nahatretrika firenena maro ianao; Tamin'ny haben'ny harenao sy ny varotrao dia nampanan-karena ny mpanjakan'ny tany ianao.
34
Tamin'ny andro nandravan'ny ranomasina anao ho any amin'ny rano lalina dia niara-nilentika taminao ny varotrao sy ny olona tafangona tao aminao.
35
Talanjona anao ny mponina rehetra amin'ny moron-dranomasina, ary raiki-tahotra ny mpanjakany ka dia mivalomainty.Misitrisitra anao ny mpandranto amin'ny firenena; tonga fampitahorana ianao ary tsy ho ao intsony mandrakizay
36
Misitrisitra anao ny mpandranto amin'ny firenena; tonga fampitahorana ianao ary tsy ho ao intsony mandrakizay
Ezekiela 27:1
Ezekiela 27:2
Ezekiela 27:3
Ezekiela 27:4
Ezekiela 27:5
Ezekiela 27:6
Ezekiela 27:7
Ezekiela 27:8
Ezekiela 27:9
Ezekiela 27:10
Ezekiela 27:11
Ezekiela 27:12
Ezekiela 27:13
Ezekiela 27:14
Ezekiela 27:15
Ezekiela 27:16
Ezekiela 27:17
Ezekiela 27:18
Ezekiela 27:19
Ezekiela 27:20
Ezekiela 27:21
Ezekiela 27:22
Ezekiela 27:23
Ezekiela 27:24
Ezekiela 27:25
Ezekiela 27:26
Ezekiela 27:27
Ezekiela 27:28
Ezekiela 27:29
Ezekiela 27:30
Ezekiela 27:31
Ezekiela 27:32
Ezekiela 27:33
Ezekiela 27:34
Ezekiela 27:35
Ezekiela 27:36
Ezekiela 1 / Eze 1
Ezekiela 2 / Eze 2
Ezekiela 3 / Eze 3
Ezekiela 4 / Eze 4
Ezekiela 5 / Eze 5
Ezekiela 6 / Eze 6
Ezekiela 7 / Eze 7
Ezekiela 8 / Eze 8
Ezekiela 9 / Eze 9
Ezekiela 10 / Eze 10
Ezekiela 11 / Eze 11
Ezekiela 12 / Eze 12
Ezekiela 13 / Eze 13
Ezekiela 14 / Eze 14
Ezekiela 15 / Eze 15
Ezekiela 16 / Eze 16
Ezekiela 17 / Eze 17
Ezekiela 18 / Eze 18
Ezekiela 19 / Eze 19
Ezekiela 20 / Eze 20
Ezekiela 21 / Eze 21
Ezekiela 22 / Eze 22
Ezekiela 23 / Eze 23
Ezekiela 24 / Eze 24
Ezekiela 25 / Eze 25
Ezekiela 26 / Eze 26
Ezekiela 27 / Eze 27
Ezekiela 28 / Eze 28
Ezekiela 29 / Eze 29
Ezekiela 30 / Eze 30
Ezekiela 31 / Eze 31
Ezekiela 32 / Eze 32
Ezekiela 33 / Eze 33
Ezekiela 34 / Eze 34
Ezekiela 35 / Eze 35
Ezekiela 36 / Eze 36
Ezekiela 37 / Eze 37
Ezekiela 38 / Eze 38
Ezekiela 39 / Eze 39
Ezekiela 40 / Eze 40
Ezekiela 41 / Eze 41
Ezekiela 42 / Eze 42
Ezekiela 43 / Eze 43
Ezekiela 44 / Eze 44
Ezekiela 45 / Eze 45
Ezekiela 46 / Eze 46
Ezekiela 47 / Eze 47
Ezekiela 48 / Eze 48