A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Malagasy Bible 1865

Ezekiela 22



1
[Ny fahotan'i Jerosalema sy ny Isiraely] Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe:
2
Ry zanak'olona, moa tsy hitsara va ianao ? Tsy hitsara ny tanana mpandatsa-drà va ianao ? Ampahafantaro azy ary ny fahavetavetany rehetra,
3
ka ataovy hoe: Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Tanàna mpandatsa-drà ao ampovoany hahatonga ny fotoany sady manao sampy ao aminy hahaloto azy.
4
Ny rà izay nalatsakao no nahameloka anao, ary ny sampy izay nataonao no nahaloto anao; ary efa nampanakaiky ny andronao ianao ka efa tonga amin'ny taonanao, koa izany no nanaovako anao ho fandatsan'ny jentilisa sy ho fanakoran'ny tany rehetra,
5
ka na ny akaiky anao na ny lavitra anao dia samy hanakora anao voaloto anarana sy be tabataba.
6
Indreo ny lehiben'ny Isiraely efa samy ao aminao araka ny heriny avy mba handatsa-drà.[Heb sandriny]
7
Ao aminao no anozonana ray aman-dreny; ary ao aminao no anaovana izay sarotra amin'ny vahiny; ary ao aminao no ampahoriana ny kamboty sy ny mpitondratena.
8
Hamavoinao ny zavatra masina. ary lotoinao ny Sabatako.
9
Ao aminao misy olona mandehandeha manaratsy mba handatsa-drà; ary ao aminao misy mihinana eny an-tendrombohitra; ao aminao misy manao fahavetavetana.
10
Ao aminao misy mandry amin-drainy; ao aminao misy misavika izay mararin'ny fadim-bolana.
11
Misy manao fahavetavetana amin'ny vadin'ny namany; misy manao fahavetavetana mandoto ny vinantovaviny; ary misy misavika ny anabaviny zanakavavin-drainy.
12
Ao aminao misy mandray kolikoly handatsa-drà; maka zana-bola sy tombony ianao sady manao an-keriny mandroba ny an'ny namanao ka manadino Ahy, hoy Jehovah Tompo.
13
Koa, indro, manjera tanana Aho noho ny harena azonao tamin'ny tsy marina sy ny latsa-drà tao aminao.
14
Hahatoha va ny fonao, na hahazaka va ny tananao, amin'ny andro izay hisehoaka aminao? Izaho Jehovah no nilaza sady hahatanteraka izany.[Heb. hanaovako]
15
Ary haeliko ho any amin'ny jentilisa sy hahahako ho any amin'ny tany samy hafa ianao, ary holevoniko ho afaka aminao mihitsy ny fahalotoanao.
16
Ary dia ho hitan'ny jentilisa fa ny nataonao ihany no nahaloto anao; ka dia ho fantatrao fa Izaho no Jehovah.
17
Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah anao hoe:
18
Ry zanak'olona, ny taranak'Isiraely dia efa tonga tain-drendrika amiko; izy rehetra dia varahina sy vifotsy sy vy ary firaka ao anatin'ny memy; eny, efa tonga taim-bolafotsy izy.
19
Koa izao no lazain'i Jehovah Tompo: Noho ny nahatongavanareo rehetra ho tain-drendrika, dia, indro, hangoniko ho ao Jerosalema ianareo.
20
Toy ny anangonana volafotsy sy varahina sy vy sy firaka ary vifotsy ho ao anatin'ny memy ka misy mifofotra azy amin'ny afo ho rendrika, dia toy izany no hanangonako anareo amin'ny fahatezerako sy ny fahavinirako, ary hataoko ao ianareo ka ho voarendrika;
21
eny, nangoniko ianareo, dia hifofotra anareo amin'ny afon'ny fahatezerako Aho, ka ho voarendrika ao anatiny ianareo.
22
Toy ny andrendrika volafotsy ao anatin'ny memy no handrendrehana anareo ao anatiny; ka dia ho fantatrareo fa Izaho Jehovah no nampidina ny fahatezerako aminareo.
23
Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe:
24
Ry zanak'olona, lazao aminy hoe: Hianao no tany tsy hazavain'ny hainandro sady tsy ilatsahan'ny ranonorana amin'ny andro fahatezerana.[Na: tsy voadio]
25
Mikomy ny mpaminany ao aminy; tahaka ny liona mierona mamiravira haza izy; mihinana olona izy sady mahalasa ny harena sy ny zava-tsoa ary mahamaro ny mpitondratena ao aminy.
26
Ny mpisorona dia mandika ny lalàko sy mandoto ny zavatra masina; tsy manavaka ny masina sy ny tsy masina izy, na mampiseho ny tsi-fitovian'ny maloto sy ny madio, ary mitampi-maso tsy hijery ny Sabatako izy, ary tsiratsiraina ao aminy Aho.
27
Toy ny amboa-dia mamiravira haza ny lehibeny ao aminy ka mandatsa-drà sy mahafaty aina ary mahazo harena amin'ny tsy marina.[Na: lopa]
28
Ary ny mpaminaniny mandalotra azy amin'ny feta tsy madity ka mahita zava-poana sy maminany lainga aminy hoe: Izao no lazain'i Jehovah Tompo; nefa Jehovah tsy niteny tsinona.
29
Ny vahoaka manao an-keriny sy mandroba ka mampahory ny malahelo sy ny mahantra; ary ny vahiny dia ampahoriny tsy andrariny.
30
Ary nitady olona teo aminy Aho hanao manda sy hijanona eo amin'ny banga eo anatrehako hifona ho an'ny tany mba tsy handravako azy, kanjo tsy nahita;koa dia haidiko eo aminy ny fahatezerako; ny afon'ny fahatezerako no handaniako azy; ary hatsingeriko ho eo an-dohany ihany ny fanaony, hoy Jehovah Tompo.[Heb lalana]
31
koa dia haidiko eo aminy ny fahatezerako; ny afon'ny fahatezerako no handaniako azy; ary hatsingeriko ho eo an-dohany ihany ny fanaony, hoy Jehovah Tompo.[Heb lalana]











Ezekiela 22:1

Ezekiela 22:2

Ezekiela 22:3

Ezekiela 22:4

Ezekiela 22:5

Ezekiela 22:6

Ezekiela 22:7

Ezekiela 22:8

Ezekiela 22:9

Ezekiela 22:10

Ezekiela 22:11

Ezekiela 22:12

Ezekiela 22:13

Ezekiela 22:14

Ezekiela 22:15

Ezekiela 22:16

Ezekiela 22:17

Ezekiela 22:18

Ezekiela 22:19

Ezekiela 22:20

Ezekiela 22:21

Ezekiela 22:22

Ezekiela 22:23

Ezekiela 22:24

Ezekiela 22:25

Ezekiela 22:26

Ezekiela 22:27

Ezekiela 22:28

Ezekiela 22:29

Ezekiela 22:30

Ezekiela 22:31







Ezekiela 1 / Eze 1

Ezekiela 2 / Eze 2

Ezekiela 3 / Eze 3

Ezekiela 4 / Eze 4

Ezekiela 5 / Eze 5

Ezekiela 6 / Eze 6

Ezekiela 7 / Eze 7

Ezekiela 8 / Eze 8

Ezekiela 9 / Eze 9

Ezekiela 10 / Eze 10

Ezekiela 11 / Eze 11

Ezekiela 12 / Eze 12

Ezekiela 13 / Eze 13

Ezekiela 14 / Eze 14

Ezekiela 15 / Eze 15

Ezekiela 16 / Eze 16

Ezekiela 17 / Eze 17

Ezekiela 18 / Eze 18

Ezekiela 19 / Eze 19

Ezekiela 20 / Eze 20

Ezekiela 21 / Eze 21

Ezekiela 22 / Eze 22

Ezekiela 23 / Eze 23

Ezekiela 24 / Eze 24

Ezekiela 25 / Eze 25

Ezekiela 26 / Eze 26

Ezekiela 27 / Eze 27

Ezekiela 28 / Eze 28

Ezekiela 29 / Eze 29

Ezekiela 30 / Eze 30

Ezekiela 31 / Eze 31

Ezekiela 32 / Eze 32

Ezekiela 33 / Eze 33

Ezekiela 34 / Eze 34

Ezekiela 35 / Eze 35

Ezekiela 36 / Eze 36

Ezekiela 37 / Eze 37

Ezekiela 38 / Eze 38

Ezekiela 39 / Eze 39

Ezekiela 40 / Eze 40

Ezekiela 41 / Eze 41

Ezekiela 42 / Eze 42

Ezekiela 43 / Eze 43

Ezekiela 44 / Eze 44

Ezekiela 45 / Eze 45

Ezekiela 46 / Eze 46

Ezekiela 47 / Eze 47

Ezekiela 48 / Eze 48