English
A A A A A
×

Malagasy Bible 1865

Ezekiela 19

1
Ary manaova hira fahalahelovana ny amin'ireo andrianan'ny Isiraely ianao,
2
ka ataovy hoe: Nahoana ny liom-bavy reninareo no namitsaka tao amin'ny liom-bavy. Ary nitaiza ny zanany tao amin'ny liona tanora?[Na: Inona moa reninareo? Liom-bavy izy. Namitsaka]
3
Ary nahalehibe ny zanany anankiray izy, dia tonga liona tanora io ka nianatra hamiravira haza sady nihinana olona.
4
Nahare ny lazany ny firenena, dia namandrika azy tamin'ny lavaka, ka nasiany masom-by ny orony, dia nentiny ho any amin'ny tany Egypta izy.
5
Ary nony hitan'ny liom-bavy fa foana sy levona ny fanantenany, dia nangalany indray ny zanany ka notezainy ho tonga liona tanora.
6
Ary nivoivoy teny amin'ny liom-bavy iny, dia tonga liona tanora ka nianatra hamiravira haza sady nihinana olona.
7
Ary nisavika ny mpitondratenan'ireny izy sady nandrava ny tanànany, ka lao ny tany mbamin'izay rehetra tao aminy. Noho ny feon'ny fierony.[Na: Ary fantany ny lapan'ireny]
8
Ary ny jentilisa manodidina, izay avy any amin'ny fanjakana samy hafa, dia nanamboatra sy namelatra ny fandrika haratony taminy, ka dia voafandrika tamin'ny lavaka izy.
9
Ary nataony tamin'ny vata izy, sady nasiany masom-by ny orony, ka nentiny ho any amin'ny mpanjakan'i Babylona izy, nentiny ho ao amin'ny fiarovana izy, mba tsy ho re eny amin'ny tendrombohitry ny Isiraely intsony ny feony.
10
Ny reninao dia tahaka ny voalobota voavoly teo amoron-drano Tamin'ny andro niadananao: Vokatra sady nanaroka izy azon'ny rano be,[Na: Fony tamin'ny rànao ianao; izahao xvi. 6; na: Eny, tahaka ny tenanao]
11
Ka nisy rantsany mafy azo natao tehim-panjakana ho an'izay manapaka, dia tonga avo izy ka nitehika tamin'ny rahona matevina, ary niseho tamin'ny hahavony izy noho ny hamaroan'ny rantsany.
12
Nefa nongotana tamin'ny fahavinirana izy ka nazera ho amin'ny tany, ary ny rivotra avy any atsinanana no nahamaina ny voany; Ny rantsany mafy dia tapaka ka maina; Levon'ny afo ireny.
13
Ary ankehitriny voavoly any an-efitra, dia ao amin'ny tany maina karankaina izy.Ary afo no mivoaka avy amin'ny sampany misy tehina ka mandevona ny voany, dia tsy misy rantsany mafy azo atao tehim-panjakana ho fanapahana intsony izy. Hira fahalahelovana izany sady mbola ho hira fahalahelovana ihany.
14
Ary afo no mivoaka avy amin'ny sampany misy tehina ka mandevona ny voany, dia tsy misy rantsany mafy azo atao tehim-panjakana ho fanapahana intsony izy. Hira fahalahelovana izany sady mbola ho hira fahalahelovana ihany.
Ezekiela 19:1
Ezekiela 19:2
Ezekiela 19:3
Ezekiela 19:4
Ezekiela 19:5
Ezekiela 19:6
Ezekiela 19:7
Ezekiela 19:8
Ezekiela 19:9
Ezekiela 19:10
Ezekiela 19:11
Ezekiela 19:12
Ezekiela 19:13
Ezekiela 19:14
Ezekiela 1 / Eze 1
Ezekiela 2 / Eze 2
Ezekiela 3 / Eze 3
Ezekiela 4 / Eze 4
Ezekiela 5 / Eze 5
Ezekiela 6 / Eze 6
Ezekiela 7 / Eze 7
Ezekiela 8 / Eze 8
Ezekiela 9 / Eze 9
Ezekiela 10 / Eze 10
Ezekiela 11 / Eze 11
Ezekiela 12 / Eze 12
Ezekiela 13 / Eze 13
Ezekiela 14 / Eze 14
Ezekiela 15 / Eze 15
Ezekiela 16 / Eze 16
Ezekiela 17 / Eze 17
Ezekiela 18 / Eze 18
Ezekiela 19 / Eze 19
Ezekiela 20 / Eze 20
Ezekiela 21 / Eze 21
Ezekiela 22 / Eze 22
Ezekiela 23 / Eze 23
Ezekiela 24 / Eze 24
Ezekiela 25 / Eze 25
Ezekiela 26 / Eze 26
Ezekiela 27 / Eze 27
Ezekiela 28 / Eze 28
Ezekiela 29 / Eze 29
Ezekiela 30 / Eze 30
Ezekiela 31 / Eze 31
Ezekiela 32 / Eze 32
Ezekiela 33 / Eze 33
Ezekiela 34 / Eze 34
Ezekiela 35 / Eze 35
Ezekiela 36 / Eze 36
Ezekiela 37 / Eze 37
Ezekiela 38 / Eze 38
Ezekiela 39 / Eze 39
Ezekiela 40 / Eze 40
Ezekiela 41 / Eze 41
Ezekiela 42 / Eze 42
Ezekiela 43 / Eze 43
Ezekiela 44 / Eze 44
Ezekiela 45 / Eze 45
Ezekiela 46 / Eze 46
Ezekiela 47 / Eze 47
Ezekiela 48 / Eze 48