A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Malagasy Bible 1865

Ezekiela 181
[Ny famalian'Andriamanitra ny olona araka ny asany avy] Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe:
2
Nahoana no manao izao ohabolana izao ao amin'ny tanin'ny Isiraely ianareo: Ny ray no mihinana voaloboka maharikivy, ka ny nifin'ny zanany no madilo?
3
Rana velona koa Aho, hoy Jehovah Tompo, tsy hisy hanaovanareo izany ohabolana izany ao amin'ny Isiraely intsony.
4
Indro, Ahy ny fanahy rehetra: toy ny fanahin'ny ray, dia toy izany koa ny fanahin'ny zanany; samy Ahy ireny; ny fanahy izay manota no ho faty.
5
Fa raha marina ny olona ka manao izay marina sy mahitsy,
6
fa tsy mihinana eny an-tendrombohitra, na manandratra ny masony ho amin'ny sampin'ny taranak'Isiraely, na mandoto ny vadin'ny namany, na manakaiky ny vehivavy izay mararin'ny fadim-bolana,
7
na mampahory olona, fa mamerina ny natao tsatòka, ary tsy mandroba, fa manome ny haniny ho an'ny noana ary manafy lamba ny matanjaka,
8
tsy mampanàna vola, na maka tombony akory, fa miaro ny tanany tsy hanao ratsy ary manao fitsarana marina amin'ny miady,
9
ary mandeha araka ny lalàko sy ny mitandrina ny fitsipiko ka manao izay marina, dia marina izy ka ho velona tokoa, hoy i; Jehovah Tompo.
10
Fa raha miteraka zazalahy mpanao an-keriny sy mpandatsa-drà izy, ka manao na dia iray ihany amin'ireo zavatra ireo aza iny
11
(nefa tsy nanao ireo zavatra ireo akory ny tenany), na mihinana eny an-tendrombohitra, na mandoto ny vadin'ny namany,
12
na mampahory ny malahelo sy ny mahantra, na mandroba, na tsy mamerina ny natao tsatòka, na manandratra ny masony ho amin'ny sampy ka manao izay fahavetavetana,
13
na mampanana vola, na maka tombony moa ho velona va izy? Tsy ho velona izy; nanao ireo fahavetavetana rehetra ireo izy; ho faty tokoa izy, ary ny ràny dia ho aminy ihany.
14
Ary, indro, raha iny kosa indray miteraka zazalahy, izay mahita ny fahotana rehetra nataon-drainy, nefa nony mahita izany izy, dia tsy mba manao tahaka izany,
15
ka tsy mihinana eny an-tendrombohitra, na manandratra ny masony ho amin'ny sampin'ny taranak'Isiraely, na mandoto ny vadin'ny namany,
16
na mampahory olona, na maka tsatòka, na mandroba, fa manome ny haniny ho an'ny noana ary manafy lamba ny mitanjaka,
17
miaro ny tànany tsy hampahory ny mahantra, tsy mampanana vola, na maka tombony, fa manaraka ny fitsipiko sy mandeha araka ny lalàko, dia tsy ho faty noho ny helo-drainy izy; ho velona tokoa izy.
18
Ny amin'ny rainy, noho ny nanaovany an-keriny sy ny nandrobany ny rahalahiny ary ny nanaovany izay tsy mety tao amin'ny fireneny, dia, indro, ho faty noho ny helony izy.
19
Nefa, hoy ianareo: Nahoana moa ny zanaka no tsy mba hitondra ny helo-drainy? Raha ny zanaka manao izay marina sy mahitsy sy mitandrina ny didiko rehetra ka mankatò azy, dia ho velona tokoa izy.
20
Ny fanahy izay manota no ho faty. Ny zanaka tsy mba hitondra ny heloky ny rainy, ary ny ray tsy mba hitondra ny heloky ny zanany; ny fahamarinan'ny marina ho aminy ihany ary ny faharatsian'ny ratsy fanahy kosa ho aminy ihany.
21
Fa raha ny ratsy fanahy miala amin'ny fahotana rehetra izay nataony ka mitandrina ny didiko rehetra ary manao izay marina sy mahitsy, dia ho velona tokoa izy, fa tsy ho faty.
22
Ny fahadisoany rehetra izay nataony tsy hotsarovana aminy intsony; ho velona izy noho ny fahamarinana izay nataony.
23
Moa sitrako akory va ny fahafatesan'ny ratsy fanahy, hoy Jehovah Tompo, fa tsy ny hialany amin'ny alehany mba ho velona izy ?
24
Fa raha ny marina no miala amin'ny fahamarinany ka manao meloka ary manaraka ny fahavetavetana rehetra izay nataon'ny ratsy fanahy, ho velona va izy? Ny fahamarinany rehetra izay nataony dia tsy hotsarovana; noho ny fahadisoana izay nandisoany sy ny fahotana izay nanotany dia ho faty izy.
25
Nefa hoy ianareo: Tsy marina ny fitondran'ny Tompo. Mihainoa ange, ry taranak'Isiraely: Moa ny fitondrako va no tsy marina ? Tsy ny fitondranareo va no tsy marina?[Heb. lalana]
26
Raha ny marina miala amin'ny fahamarinany ary manao meloka ka maty amin'izany, dia maty noho ny heloka nataony ihany izy.
27
Ary raha ny ratsy fanahy miala amin'ny faharatsiana nataony ka manao izay marina sy mahitsy, dia hovelominy ny fanahiny.
28
Raha mahita izy ka miala amin'ny fahadisoana rehetra izay nataony, dia ho velona tokoa izy, fa tsy ho faty.
29
Nefa hoy ny taranak'Isiraely: Tsy marina ny fitondran'ny Tompo. Ry taranak'Isiraely, ny fitondrako va no tsy marina? Tsy ny fitondranareo va no tsy marina?[Heb. lalana]
30
Koa samy hotsaraiko araka ny ataonareo avy ianareo, ry taranak'Isiraely, hoy Jehovah Tompo. Mitodiha, ka mibebaha amin'ny fahadisoanareo rehetra, dia tsy ho tonga fahatafintohinana mahameloka anareo intsony izany.
31
Esory ho afaka aminareo ny fahadisoanareo rehetra izay nataonareo, ka manaova fo vaovao sy fanahy vaovao ho anareo; fa nahoana no ho faty ianareo, ry taranak'Isiraely?Fa tsy sitrako ny fahafatesan'izay maty, hoy Jehovah Tompo. Koa mibebaha ianareo mba ho velona. Hira fahalahelovana ny amin'ireo lehiben'ny Isiraely.
32
Fa tsy sitrako ny fahafatesan'izay maty, hoy Jehovah Tompo. Koa mibebaha ianareo mba ho velona. Hira fahalahelovana ny amin'ireo lehiben'ny Isiraely.Ezekiela 18:1

Ezekiela 18:2

Ezekiela 18:3

Ezekiela 18:4

Ezekiela 18:5

Ezekiela 18:6

Ezekiela 18:7

Ezekiela 18:8

Ezekiela 18:9

Ezekiela 18:10

Ezekiela 18:11

Ezekiela 18:12

Ezekiela 18:13

Ezekiela 18:14

Ezekiela 18:15

Ezekiela 18:16

Ezekiela 18:17

Ezekiela 18:18

Ezekiela 18:19

Ezekiela 18:20

Ezekiela 18:21

Ezekiela 18:22

Ezekiela 18:23

Ezekiela 18:24

Ezekiela 18:25

Ezekiela 18:26

Ezekiela 18:27

Ezekiela 18:28

Ezekiela 18:29

Ezekiela 18:30

Ezekiela 18:31

Ezekiela 18:32Ezekiela 1 / Eze 1

Ezekiela 2 / Eze 2

Ezekiela 3 / Eze 3

Ezekiela 4 / Eze 4

Ezekiela 5 / Eze 5

Ezekiela 6 / Eze 6

Ezekiela 7 / Eze 7

Ezekiela 8 / Eze 8

Ezekiela 9 / Eze 9

Ezekiela 10 / Eze 10

Ezekiela 11 / Eze 11

Ezekiela 12 / Eze 12

Ezekiela 13 / Eze 13

Ezekiela 14 / Eze 14

Ezekiela 15 / Eze 15

Ezekiela 16 / Eze 16

Ezekiela 17 / Eze 17

Ezekiela 18 / Eze 18

Ezekiela 19 / Eze 19

Ezekiela 20 / Eze 20

Ezekiela 21 / Eze 21

Ezekiela 22 / Eze 22

Ezekiela 23 / Eze 23

Ezekiela 24 / Eze 24

Ezekiela 25 / Eze 25

Ezekiela 26 / Eze 26

Ezekiela 27 / Eze 27

Ezekiela 28 / Eze 28

Ezekiela 29 / Eze 29

Ezekiela 30 / Eze 30

Ezekiela 31 / Eze 31

Ezekiela 32 / Eze 32

Ezekiela 33 / Eze 33

Ezekiela 34 / Eze 34

Ezekiela 35 / Eze 35

Ezekiela 36 / Eze 36

Ezekiela 37 / Eze 37

Ezekiela 38 / Eze 38

Ezekiela 39 / Eze 39

Ezekiela 40 / Eze 40

Ezekiela 41 / Eze 41

Ezekiela 42 / Eze 42

Ezekiela 43 / Eze 43

Ezekiela 44 / Eze 44

Ezekiela 45 / Eze 45

Ezekiela 46 / Eze 46

Ezekiela 47 / Eze 47

Ezekiela 48 / Eze 48