A A A A A
×

Malagasy Bible 1865

Ezekiela 1

1
[Ny nahitan'i Ezekiela ny voninahitr'i Jehovah] Ary tamin'ny andro fahadimy tamin'ny volana fahefatra tamin'ny taona fahatelo-polo, raha teo amin'ny babo teo amoron'ny ony Kebara aho, dia nisokatra ny lanitra, ka nahita fahitana avy tamin'Andriamanitra aho.
2
Tamin'ny andro fahadimy tamin'ny volana (taona fahadimy taorian'ny namaboana an'i Joiakina mpanjaka izany)
3
dia tonga tamin'i Ezekiela mpisorona, zanak'i Bozy, ny tenin'i Jehovah tany amin'ny tanin'ny Kaldeana, teo amoron'ny ony Kebara; ary ny tànan'i Jehovah dia taminy teo.
4
Ary hitako fa, indro, nisy tafio-drivotra avy tany avaratra, dia rahona lehibe sy afo mifandrambondrambona, sady nisy namirapiratra manodidina azy; ary avy teo amin'ny afo dia nisy toy ny volon'ny metaly mamirapiratra.
5
Ary teo aminy koa nisy toa endriky ny zava-manan'aina efatra. Ary ny fikery azy dia hoatra ny endrik'olona.
6
Ary samy nanana tarehy efatra sy elatra efatra avy izy.
7
Ary mahitsy ny tongony; ary ny faladiany dia tahaka ny faladian'ny ombilahy kely; ary mamirapiratra toy ny volon'ny varahina manganohano izy.
8
Ary nisy tanan'olona teo ambanin'ny elany teo amin'ny lafiny efatra, ary samy nanana ny tarehiny sy ny elany avy izy efatra.
9
Nifanendry ny elany; tsy niherika izy raha nandeha, fa samy nizotra tamin'izay hitsiny avy izy rehetra.
10
Ary ny toetry ny tarehiny dia tahaka ny tarehin'olona; ary tamin'ny ankavanany dia samy nanana ny tarehin'ny liona izy efatra, ary tamin'ny ankaviany dia samy nanana ny tarehin'omby, ary samy nanana ny tarehin'ny voromahery koa izy efatra.
11
Ary ny tarehiny sy ny elany dia nisaraka hatreo ambony: samy nisy roa nifanendry tamin'ny an'ny namany, ary ny roa nanarona ny tenany.
12
Dia samy nizotra tamin'izay hitsiny avy izy, ka na aiza na aiza no tian'ny fanahy ho nalehany dia nalehany: tsy niherika izy raha nandeha.
13
Ary tahaka ny vainafo mirehitra ny fijery ny zava-manan'aina, dia tahaka ny fijery ny fanilo; nivoivoy teny anelanelan'ny zava-manan'aina ny afo; ary namirapiratra ny afo, sady nisy helatra nivoaka avy tao aminy.
14
Ary ny zava-manan'aina nifanaresaka nankary nankatsy toy ny helatra mifelopeloka.
15
Ary hitako ny zava-manan'aina, fa, indro, nisy kodia iray avy teo ambonin'ny tany, teo anilan'ny zava-manan'aina teo anoloan'ny tarehiny efatra.
16
Ny tarehin'ny kodia sy ny rafiny dia tahaka ny volon'ny krysolita, ary nitovy endrika izy efatra, ary ny tarehiny sy ny rafiny dia toy ny kodia anatin'ny kodia.
17
Raha nandeha izy, dia nandeha tamin'izay hitsin'ny lafiny efatra: tsy niherika izy raha nandeha.
18
Ary ny boriboriny manodidina azy dia avo sy mahatahotra, sady feno maso manodidina izy efatra.
19
Ary raha nandeha ny zava-manan'aina, dia nandeha teo anilany koa ny kodia; ary raha niainga tsy nipaka tamin'ny tany ireo zava-manan'aina, dia mba niainga koa ny kodia.
20
Na aiza na aiza no tian'ny fanahy ho naleha dia nalehan'ireo koa; fa any koa no mba tian'ny fanahy haleha, ary ny kodia dia niainga teo anilany; fa teo amin'ny kodia ny fanahin'ny zava-manan'aina.
21
Raha nandeha ireny, dia mba nandeha koa ireto; ary raha nijanona ireny, dia mba nijanona koa ireto; ary raha niainga tsy nipaka tamin'ny tany ireny, dia mba niainga teo anilany koa ny kodia; fa ny fanahin'ny zava-manan'aina dia tao amin'ny kodia.
22
Ary teo ambonin'ny lohan'ny zava-manan'aina dia nisy toa endriky ny eloelo, toy ny volon'ny krystaly mahatahotra, mivelatra eo ambonin'ny lohany.
23
Ary nivelatra mahitsy sady nifanendry ny elany teo ambanin'ny eloelo: samy nanan-droa avy izy rehetra, izay nanaronany ny tenany.
24
Ary raha nandeha izy, dia nahare ny fikopakopaky ny elany aho, toy ny firohondrohon'ny rano be, dia tahaka ny feon'ny Tsitoha, dia feo toy ny fireondreon'ny miaramila mitoby;
25
Ary nisy feo avy teo ambonin'ny eloelo izay teo ambonin'ny lohany; nony nijanona izy, dia namihina ny elany.
26
Ary teo ambonin'ny eloelo, izay teo ambonin'ny lohany, dia nisy endriky ny seza fiandrianana mitovy volo amin'ny vato safira; ary teo ambonin'ny endriky ny seza fiandrianana dia nisy hoatra ny endrik'olona.
27
Ary nahita toy ny volon'ny metaly mamirapiratra aho, dia hoatra ny tarehin'ny afo manodidina azy; ary hatramin'ny valahany no ho miakatra ka hatramin'ny valahany no ho midina dia hitako tahaka ny afo, ka nisy namirapiratra manodidina azy.Toy ny tarehin'avana amin'ny rahona amin'ny andro nisy ranon'orana no tarehin'ny namirapiratra manodidina. Izany no fijery ny endriky ny voninahitr'i Jehovah. Ary nony nahita izany aho, dia nikarapoka nihohoka ka nandre ny feon'ny anankiray niteny.
28
Toy ny tarehin'avana amin'ny rahona amin'ny andro nisy ranon'orana no tarehin'ny namirapiratra manodidina. Izany no fijery ny endriky ny voninahitr'i Jehovah. Ary nony nahita izany aho, dia nikarapoka nihohoka ka nandre ny feon'ny anankiray niteny.
Ezekiela 1:1
Ezekiela 1:2
Ezekiela 1:3
Ezekiela 1:4
Ezekiela 1:5
Ezekiela 1:6
Ezekiela 1:7
Ezekiela 1:8
Ezekiela 1:9
Ezekiela 1:10
Ezekiela 1:11
Ezekiela 1:12
Ezekiela 1:13
Ezekiela 1:14
Ezekiela 1:15
Ezekiela 1:16
Ezekiela 1:17
Ezekiela 1:18
Ezekiela 1:19
Ezekiela 1:20
Ezekiela 1:21
Ezekiela 1:22
Ezekiela 1:23
Ezekiela 1:24
Ezekiela 1:25
Ezekiela 1:26
Ezekiela 1:27
Ezekiela 1:28
Ezekiela 1 / Eze 1
Ezekiela 2 / Eze 2
Ezekiela 3 / Eze 3
Ezekiela 4 / Eze 4
Ezekiela 5 / Eze 5
Ezekiela 6 / Eze 6
Ezekiela 7 / Eze 7
Ezekiela 8 / Eze 8
Ezekiela 9 / Eze 9
Ezekiela 10 / Eze 10
Ezekiela 11 / Eze 11
Ezekiela 12 / Eze 12
Ezekiela 13 / Eze 13
Ezekiela 14 / Eze 14
Ezekiela 15 / Eze 15
Ezekiela 16 / Eze 16
Ezekiela 17 / Eze 17
Ezekiela 18 / Eze 18
Ezekiela 19 / Eze 19
Ezekiela 20 / Eze 20
Ezekiela 21 / Eze 21
Ezekiela 22 / Eze 22
Ezekiela 23 / Eze 23
Ezekiela 24 / Eze 24
Ezekiela 25 / Eze 25
Ezekiela 26 / Eze 26
Ezekiela 27 / Eze 27
Ezekiela 28 / Eze 28
Ezekiela 29 / Eze 29
Ezekiela 30 / Eze 30
Ezekiela 31 / Eze 31
Ezekiela 32 / Eze 32
Ezekiela 33 / Eze 33
Ezekiela 34 / Eze 34
Ezekiela 35 / Eze 35
Ezekiela 36 / Eze 36
Ezekiela 37 / Eze 37
Ezekiela 38 / Eze 38
Ezekiela 39 / Eze 39
Ezekiela 40 / Eze 40
Ezekiela 41 / Eze 41
Ezekiela 42 / Eze 42
Ezekiela 43 / Eze 43
Ezekiela 44 / Eze 44
Ezekiela 45 / Eze 45
Ezekiela 46 / Eze 46
Ezekiela 47 / Eze 47
Ezekiela 48 / Eze 48