A A A A A
Malagasy Bible 1865

Jeremia 121
[Ny fitarainana nataon'i Jeremia noho ny nanambinana ny ratsy fanahy, sy ny navalin'i Jehovah azy] Raha mifandahatra aminao aho, Jehovah ô dia Hianao no marina; Nefa kosa aoka ihany mba handahatra aminao aho: Nahoana ary no ambinina ny lalan'ny ratsy fanahy? Nahoana no miadana ny mpiodina rehetra?
2
Nambolenao izy, ka dia miorim-paka; Mitombo izy, ka dia mamoa; Manakaiky Anao amin'ny vavany izy, nefa manalavitra Anao amin'ny fony.[Heb. voany]
3
Fa Hianao, Jehovah ô, mahalala ahy; Mahita ahy Hianao sady mizaha toetra ny foko ny aminao; Sariho toy ny ondry hovonoina ireny, ary atokàny ho amin'ny andro hamonoana.[Heb. hamasino]
4
Mandra-pahoviana no hisaonan'ny tany sy hahalazoan'ny ahitra any amin'ny saha rehetra? Noho ny faharatsian'ny mponina any dia lany ringana ny biby sy ny vorona; Fa hoy ireo: Tsy mba hahita izay hiafarantsika izy.
5
Raha niara-nihazakazaka tamin'ny mandeha an-tongotra ianao ka voany, dia hataonao ahoana no fihaika ny soavaly? Ary raha eny amin'ny tany miadana no anananao toky, hanao ahoana kosa ianao, raha mby any amin'ny kirihitrala eny amoron'i Jordana?[Heb. ny reharehany]
6
Fa na dia ny rahalahinao sy ny mpianakavin'ny rainao aza dia samy namitaka anao; Eny, niantso mafy teo aorianao ireo; Aza mino azy, na dia tsara fiteny aminao aza izy.
7
Nilaozako ny tranoko, nafoiko ny lovako; Ny sombin'aiko dia natolotro ho eo an-tànan'ny fahavalony.
8
Raha amiko, ny lovako dia efa toy ny liona any an'ala; Mierona amiko izy, ka dia halako.
9
Moa tahaka ny vorona mpihaza hafahafa volo amiko va ny lovako, no mivory manodidina azy ny vorona mpihaza? Avia, ka angòny ny bibi-dia rehetra, ampanatony ireny hihinana.
10
Mpitondra maro no nanimba ny tanim-boaloboko, nohitsakitsahiny ny anjarako; Nataony tany efitra lao ny anjarako mahafinaritra;
11
Nataony lao izany, eny, lao izy ka mitomany amiko; Nataony lao avokoa ny tany rehetra, satria tsy nisy nandatsaka am-po.
12
Ny mpandrava dia tonga any amin'ny tendrombohitra mangadihady rehetra any an-efitra; Fa misy sabatr'i Jehovah mandringana amin'ny faran'ny tany ka hatramin'ny farany koa, ka dia tsy misy fiadanana ho an'ny nofo rehetra.
13
Vary no nafafiny, fa tsilo no nojinjany; Nanasatra ny tenany izy, kanjo herim-po very foana izany; Dia hangaihay ny amin'ny zavatra azonareo ianareo noho ny firehetan'ny fahatezeran'i Jehovah.
14
Izao no lazain'i Jehovah ny amin'ireo ratsy fanahy rehetra mifanakaiky fonenena amiko ireo, dia izay mikasikasika ny tany nomeko ho lovan'ny Isiraely oloko: Indro, hongotako tsy ho amin'ny taniny ireo, ary ny taranak'i Joda koa dia hongotako tsy ho eo aminy.
15
Nefa nony efa voaongotra izy, dia hamindra fo aminy indray Aho, ka samy ho entiko mody any amin'ny lovany sy ny taniny avy indray izy.
16
Koa raha mba hianatra ny fanaon'ny oloko tokoa ireo ka hianiana amin'ny anarako hoe: Raha velona koa Jehovah, tahaka ny nampianaran'ireo ny oloko hianiana amin'i Bala, dia haorina ao amin'ny oloko izy;Fa raha tsy hankatò kosa izy, dia hongotako izany firenena izany, eny, hongotako sy haringako izy, hoy Jehovah.
17
Fa raha tsy hankatò kosa izy, dia hongotako izany firenena izany, eny, hongotako sy haringako izy, hoy Jehovah.Jeremia 12:1

Jeremia 12:2

Jeremia 12:3

Jeremia 12:4

Jeremia 12:5

Jeremia 12:6

Jeremia 12:7

Jeremia 12:8

Jeremia 12:9

Jeremia 12:10

Jeremia 12:11

Jeremia 12:12

Jeremia 12:13

Jeremia 12:14

Jeremia 12:15

Jeremia 12:16

Jeremia 12:17Jeremia 1 / Jer 1

Jeremia 2 / Jer 2

Jeremia 3 / Jer 3

Jeremia 4 / Jer 4

Jeremia 5 / Jer 5

Jeremia 6 / Jer 6

Jeremia 7 / Jer 7

Jeremia 8 / Jer 8

Jeremia 9 / Jer 9

Jeremia 10 / Jer 10

Jeremia 11 / Jer 11

Jeremia 12 / Jer 12

Jeremia 13 / Jer 13

Jeremia 14 / Jer 14

Jeremia 15 / Jer 15

Jeremia 16 / Jer 16

Jeremia 17 / Jer 17

Jeremia 18 / Jer 18

Jeremia 19 / Jer 19

Jeremia 20 / Jer 20

Jeremia 21 / Jer 21

Jeremia 22 / Jer 22

Jeremia 23 / Jer 23

Jeremia 24 / Jer 24

Jeremia 25 / Jer 25

Jeremia 26 / Jer 26

Jeremia 27 / Jer 27

Jeremia 28 / Jer 28

Jeremia 29 / Jer 29

Jeremia 30 / Jer 30

Jeremia 31 / Jer 31

Jeremia 32 / Jer 32

Jeremia 33 / Jer 33

Jeremia 34 / Jer 34

Jeremia 35 / Jer 35

Jeremia 36 / Jer 36

Jeremia 37 / Jer 37

Jeremia 38 / Jer 38

Jeremia 39 / Jer 39

Jeremia 40 / Jer 40

Jeremia 41 / Jer 41

Jeremia 42 / Jer 42

Jeremia 43 / Jer 43

Jeremia 44 / Jer 44

Jeremia 45 / Jer 45

Jeremia 46 / Jer 46

Jeremia 47 / Jer 47

Jeremia 48 / Jer 48

Jeremia 49 / Jer 49

Jeremia 50 / Jer 50

Jeremia 51 / Jer 51

Jeremia 52 / Jer 52