A A A A A
×

Malagasy Bible 1865

Jeremia 10

1
[Ny mahatsinontsinona ny sampy, ary ny fampisehoana ny voninahitr'i Jehovah sy ny fahatezerany] Henoy ny teny izay lazain'i Jehovah aminareo, ry taranak'Isiraely!
2
Izao no lazain'i Jehovah: Aza mianatra ny fanaon'ny jentilisa; Ary aza matahotra ireo famantarana eny amin'ny lanitra; Fa ny jentilisa no matahotra izany.[Heb. didin']
3
Fa ny fanaon'ny firenena dia zava-poana; Fa hazo nokapaina tany an'ala ireny, dia asan-tànan'ny mpiasa amin'ny famaky;
4
Volafotsy sy volamena no an-dravahany azy, ary hombo sy tantanana no entiny manamafy azy, mba tsy hihetsiketehany.
5
Toy ny hazo voasana ho sari-drofia izy, fa tsy mahateny; Ary entina ihany izy, fa tsy mba afa-mandeha; Aza matahotra azy, fa tsy mahatonga loza izy sady tsy mahay manisy soa.[palma]
6
Tsy misy tokoa izay tahaka Anao, Jehovah ô; Lehibe Hianao, ary lehibe amin'ny hery ny anaranao.
7
Iza no tsy hatahotra Anao, ry Mpanjakan'ny firenena! Fa Hianao no iendrehan'izany, eny, amin'ny hendry rehetra amin'ny firenena sy amin'ny fanjakany rehetra dia tsy misy tahaka Anao.
8
Fa ketrina sy adala avokoa izy rehetra; He! fananaram-poana! fa tapa-kazo ihany.
9
Volafotsy voafisaka nalaina avy tany Tarsisy sy volamena avy tany Ofaza Izany, asan-tanan'ny mpiasa sy ny mpanefy volamena; Lamba manga sy volomparasy ny fitafiany; Asan'ny mahay zavatra izy rehetra.
10
Fa Jehovah no Andriamanitra tokoa, eny, Izy no Andriamanitra velona sy Mpanjaka mandrakizay. Izay mampihorohoro ny tany amin'ny fahatezerany, ka tsy tantin'ny firenena ny fahavinirany
11
(Izao no holazainareo amin'ireny; Ny amin'ny andriamanitra izay tsy mba nanao ny lanitra sy ny tany, dia ho levona tsy ho amin'ny tany na ho atỳ ambanin'ny lanitra ireny)
12
Dia Ilay nanao ny tany tamin'ny heriny sy nampiorina izao tontolo izao tamin'ny fahendreny ary namelatra ny lanitra tamin'ny fisainany.
13
Raha mampirohondrohona ny rano any an-danitra Izy, dia mampiakatra fofona avy any amin'ny faran'ny tany; Manao ny helatra ho amin'ny ranonorana Izy sady mamoaka ny rivotra avy amin'ny firaketany.
14
Efa ketrina avokoa ny olona rehetra ka tsy manam-pahalalana; Menarina noho ny sarin-javatra voasokitra ny mpanefy volamena rehetra; Fa fitaka ny sarin-javatra an-idina, sady tsy misy fofon'aina ao aminy.
15
Zava-poana ireny, dia asa mahatsikaiky foana; Amin'ny andro hamaliana azy dia ho levona izy.
16
Tsy mba tahaka ireo ny Anjaran'i Jakoba; Fa Mpamorona ny zavatra rehetra Izy; Ary ny Isiraely no firenena lovany; Jehovah, Tompon'ny maro, no anarany.
17
Angony ny korontan'entanao, ka ento hiala amin'ny tany, ry ilay mipetraka ao amin'ny haterena!
18
Fa izao no lazain'i Jehovah: Indro, hatorako ho indray misidina toy ny vaton'antsamotady ny mponina amin'ny tany, ary hataoko tery izy mba hahitany.
19
Mahita loza aho, fa torotoro! Tsy azo sitranina ny feriko; Nefa hoy Izaho: Anjara-fahoriako izao, ka dia hozakaiko ihany.
20
Rava ny laiko, ary tapaka avokoa ny kofehin-daiko; Lasa ny zanako, ka tsy misy intsony, eny, tsy misy hamelatra ny laiko intsony na hanantona ny ambain-daiko.
21
Fa efa ketrina ny mpiandry ondry ka tsy mitady an'i Jehovah; Izany no tsy mahahendry azy, ka dia miely ny ondry andrasany rehetra.
22
Injany! misy siosion-teny hoe: Indro, tamy izy amin'ny fihorakorahana be avy any amin'ny tany avaratra mba hahatonga ny tanànan'ny Joda ho lao sy ho fonenan'ny amboadia.
23
Jehovah ô, fantatro fa tsy an'ny olombelona ny lalan-kalehany, na an'ny mpandeha ny hahalavorary ny diany
24
Jehovah ô, anaro aho, nefa araka ny antonony ihany, fa tsy amin'ny fahatezeranao, fandrao hataonao tonga tsinontsinona aho.Aidino amin'ny jentilisa izay tsy mahalala Anao ny fahatezeranao, dia amin'ny taranaka Izay tsy miantso ny anaranao. Fa efa nihinana an'i Jakoba ireo, eny, nihinana sy nahalevona azy ary nahalao ny fonenany.
25
Aidino amin'ny jentilisa izay tsy mahalala Anao ny fahatezeranao, dia amin'ny taranaka Izay tsy miantso ny anaranao. Fa efa nihinana an'i Jakoba ireo, eny, nihinana sy nahalevona azy ary nahalao ny fonenany.
Jeremia 10:1
Jeremia 10:2
Jeremia 10:3
Jeremia 10:4
Jeremia 10:5
Jeremia 10:6
Jeremia 10:7
Jeremia 10:8
Jeremia 10:9
Jeremia 10:10
Jeremia 10:11
Jeremia 10:12
Jeremia 10:13
Jeremia 10:14
Jeremia 10:15
Jeremia 10:16
Jeremia 10:17
Jeremia 10:18
Jeremia 10:19
Jeremia 10:20
Jeremia 10:21
Jeremia 10:22
Jeremia 10:23
Jeremia 10:24
Jeremia 10:25
Jeremia 1 / Jer 1
Jeremia 2 / Jer 2
Jeremia 3 / Jer 3
Jeremia 4 / Jer 4
Jeremia 5 / Jer 5
Jeremia 6 / Jer 6
Jeremia 7 / Jer 7
Jeremia 8 / Jer 8
Jeremia 9 / Jer 9
Jeremia 10 / Jer 10
Jeremia 11 / Jer 11
Jeremia 12 / Jer 12
Jeremia 13 / Jer 13
Jeremia 14 / Jer 14
Jeremia 15 / Jer 15
Jeremia 16 / Jer 16
Jeremia 17 / Jer 17
Jeremia 18 / Jer 18
Jeremia 19 / Jer 19
Jeremia 20 / Jer 20
Jeremia 21 / Jer 21
Jeremia 22 / Jer 22
Jeremia 23 / Jer 23
Jeremia 24 / Jer 24
Jeremia 25 / Jer 25
Jeremia 26 / Jer 26
Jeremia 27 / Jer 27
Jeremia 28 / Jer 28
Jeremia 29 / Jer 29
Jeremia 30 / Jer 30
Jeremia 31 / Jer 31
Jeremia 32 / Jer 32
Jeremia 33 / Jer 33
Jeremia 34 / Jer 34
Jeremia 35 / Jer 35
Jeremia 36 / Jer 36
Jeremia 37 / Jer 37
Jeremia 38 / Jer 38
Jeremia 39 / Jer 39
Jeremia 40 / Jer 40
Jeremia 41 / Jer 41
Jeremia 42 / Jer 42
Jeremia 43 / Jer 43
Jeremia 44 / Jer 44
Jeremia 45 / Jer 45
Jeremia 46 / Jer 46
Jeremia 47 / Jer 47
Jeremia 48 / Jer 48
Jeremia 49 / Jer 49
Jeremia 50 / Jer 50
Jeremia 51 / Jer 51
Jeremia 52 / Jer 52