A A A A A
×

Malagasy Bible 1865

Isaia 9

1
Ny olona izay mandeha amin'ny maizina dia mahita mazava lehibe; Izay mitoetra amin'ny tany aloky ny fahafatesana no iposahan'ny mazava.
2
Hamaroinao ity firenena ity, Ary ampitomboinao ny hafaliany; Mifaly eo anatrehanao izy tahaka ny hafaliana amin'ny fararano, ary tahaka ny fifalin'ny olona, raha mizara babo.
3
Fa ny bao fitondran-entany sy ny tsorakazo nikapohana ny lamosiny; Izay tsorakazon'ny mpampiasa azy, Dia tapahinao tahaka ny tamin'ny andro namelezana ny Midiana.
4
Fa ny kiraron'izay mitrevatreva fandeha eo amin'ny fihorakorahan'ny ady sy ny fitafiana mihosindra dia samy hodoroana, eny, ho kitay hatohoka amin'ny afo izany.
5
Fa Zaza no teraka ho antsika, Zazalahy no omena antsika; Ary ny fanapahana dia eo an-tsorony, ary ny anarany atao hoe Mahagaga, Mpanolo-tsaina, Andriamanitra Mahery, Rain'ny mandrakizay Andrian'ny fiadanana.[Na: mpanolo-tsaina mahagaga]
6
Ny handrosoan'ny fanapahana sy ny fiadanana dia tsy hanam-pahataperana Eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida sy ny fanjakany, mba hampiorenana sy hampitoerana azy amin'ny rariny sy ny hitsiny hatramin'izao ka ho mandrakizay; ny fahasaro-piaron'i Jehovah, Tompon'ny maro, no hahatanteraka izany.
7
[Ny amin'ny aninjiran'i Jehovah ny tànany hampijaly ny olona noho ny ratsy nataony] Ny Tompo mandefa teny ho an'i Jakoba, ka mihatra amin'ny Isiraely izany.
8
Ary ho fantatr'izy iray firenena izany, dia Efraima sy ny mponina any Samaria, izay miteny amin'ny fiavonavonany sy ny fireharehan'ny fony manao hoe:
9
Biriky no efa nirodana, fa vato voapaika kosa no harafitsika; Aviavy no voakapa, fa sedera kosa no hasolontsika azy.
10
Ary Jehovah manandratra ny rafilahin-dRezina hihoatra azy Ary mamporisika ny fahavalony,
11
Dia ny Syriana avy any atsinanana sy ny Filistina avy any andrefana; Ary misanasana vava mandrapaka ny Isiraely ireo. Kanefa, na dia izany rehetra izany aza, dia tsy mbola afaka ihany ny fahatezerany, Fa mbola mihinjitra ihany ny tanany.
12
Fa ny olona tsy miverina amin'Izay mamely azy, Eny, Jehovah, Tompon'ny maro, tsy mba tadiaviny.
13
Ka dia nofongoran'i Jehovah amin'ny Isiraely indray andro monja Ny loha sy ny rambo, ny sampan-drofia sy ny zozoro [palma]
14
(Ny loholona sy ny manan-kaja no loha, ary ny mpaminany izay mampianatra lainga no rambo);
15
Fa ny mpitarika ity firenena ity no tonga mpampivily azy, Ary izay tarihiny dia voatelina.
16
Ary noho izany dia tsy mahafaly an'i Jehovah ny zatovony, ary ny kamboty sy ny mpitondratena ao aminy dia tsy iantrany; Fa samy mpihatsaravelatsihy sy mpanao ratsy izy, ary ny vava rehetra mamoaka teny fahadalana. Kanefa, na dia izany rehetra izany aza, dia tsy mbola afaka ihany ny fahatezerany, Fa mbola mihinjitra ihany ny tànany.[Na: ratsy fanahy]
17
Fa ny faharatsiana mandoro tahaka ny afo, Mandevona ny tsilo sy ny hery ary mampirehitra ny ala mikirindro ka mitambolimbolina tahaka ny setroka misavoana.
18
Noho ny fahatezeran'i Jehovah, Tompon'ny maro, dia efa maintin'ny afo ny tany, ary ny olona dia tahaka ny kitay atohoka amin'ny afo; Tsy misy olona miantra ny rahalahiny
19
Ary mandripaka eny an-kavanana izy nefa noana ihany; Ary mandany eny an-kavia izy, nefa tsy voky ihany; Samy mihinana ny nofon-tsandriny avy izy rehetra,Eny, Manase mihinana an'i Efraima, ary Efraima kosa mihinana an'i Manase, Ary izy roa tonta dia miara-mamely an'i Joda. Kanefa, na dia izany rehetra izany aza, dia tsy mbola afaka ihany ny fahatezerany, Fa mbola mihinjitra ihany ny tànany.
20
Eny, Manase mihinana an'i Efraima, ary Efraima kosa mihinana an'i Manase, Ary izy roa tonta dia miara-mamely an'i Joda. Kanefa, na dia izany rehetra izany aza, dia tsy mbola afaka ihany ny fahatezerany, Fa mbola mihinjitra ihany ny tànany.
Isaia 9:1
Isaia 9:2
Isaia 9:3
Isaia 9:4
Isaia 9:5
Isaia 9:6
Isaia 9:7
Isaia 9:8
Isaia 9:9
Isaia 9:10
Isaia 9:11
Isaia 9:12
Isaia 9:13
Isaia 9:14
Isaia 9:15
Isaia 9:16
Isaia 9:17
Isaia 9:18
Isaia 9:19
Isaia 9:20
Isaia 1 / Isa 1
Isaia 2 / Isa 2
Isaia 3 / Isa 3
Isaia 4 / Isa 4
Isaia 5 / Isa 5
Isaia 6 / Isa 6
Isaia 7 / Isa 7
Isaia 8 / Isa 8
Isaia 9 / Isa 9
Isaia 10 / Isa 10
Isaia 11 / Isa 11
Isaia 12 / Isa 12
Isaia 13 / Isa 13
Isaia 14 / Isa 14
Isaia 15 / Isa 15
Isaia 16 / Isa 16
Isaia 17 / Isa 17
Isaia 18 / Isa 18
Isaia 19 / Isa 19
Isaia 20 / Isa 20
Isaia 21 / Isa 21
Isaia 22 / Isa 22
Isaia 23 / Isa 23
Isaia 24 / Isa 24
Isaia 25 / Isa 25
Isaia 26 / Isa 26
Isaia 27 / Isa 27
Isaia 28 / Isa 28
Isaia 29 / Isa 29
Isaia 30 / Isa 30
Isaia 31 / Isa 31
Isaia 32 / Isa 32
Isaia 33 / Isa 33
Isaia 34 / Isa 34
Isaia 35 / Isa 35
Isaia 36 / Isa 36
Isaia 37 / Isa 37
Isaia 38 / Isa 38
Isaia 39 / Isa 39
Isaia 40 / Isa 40
Isaia 41 / Isa 41
Isaia 42 / Isa 42
Isaia 43 / Isa 43
Isaia 44 / Isa 44
Isaia 45 / Isa 45
Isaia 46 / Isa 46
Isaia 47 / Isa 47
Isaia 48 / Isa 48
Isaia 49 / Isa 49
Isaia 50 / Isa 50
Isaia 51 / Isa 51
Isaia 52 / Isa 52
Isaia 53 / Isa 53
Isaia 54 / Isa 54
Isaia 55 / Isa 55
Isaia 56 / Isa 56
Isaia 57 / Isa 57
Isaia 58 / Isa 58
Isaia 59 / Isa 59
Isaia 60 / Isa 60
Isaia 61 / Isa 61
Isaia 62 / Isa 62
Isaia 63 / Isa 63
Isaia 64 / Isa 64
Isaia 65 / Isa 65
Isaia 66 / Isa 66