A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Malagasy Bible 1865

Isaia 611
[Ny amin'ny Voahosotr'i Jehovah, Izay hanavotra ny Isiraely sy hampody ny voninahiny] Ny Fanahin'i Jehovah Tompo no ato amiko, satria Jehovah efa nanosotra Ahy hitory teny soa mahafaly amin'ny mpandefitra, efa naniraka Ahy hahasitrana ny torotoro fo Izy, ary hitory fanafahana amin'ny babo sy hamoaka ny ao an-trano-maizina ho amin'ny mazava, [Heb. hamehy]
2
Hitory taona ankasitrahan'i Jehovah sy andro famalian'Andriamanitsika, hampionona ny malahelo rehetra,
3
Hanolotra ho an'ny malahelo ao Ziona, eny, hanome azy namama ho solon'ny lavenona, sy diloilo fifaliana ho solon'ny fahalahelovana, ary fitafiana fiderana ho solon'ny fanahy reradreraka, mba hanaovana azy hoe Hazon'ny fahamarinana, nambolen'i Jehovah ho fampisehoam-boninahitra.
4
Koa hatsangana ny efa rava hatry ny fony fahagola, ary hamboarina ny efa lao hatramin'ny fahiny, dia hohavaozina indray ny tanàna rava, Izay efa lao hatramin'ny taranaka lasa ela.
5
Ary ny vahiny honina ao ka hiandry ny ondry aman'osinareo, ary ny hafa firenena ho mpiasa tany sy ho mpamboatra tanim-boaloboka ho anareo,
6
Fa ianareo kosa no hatao hoe mpisoron'i Jehovah, Mpanao fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitsika no hilazana anareo ho lasanareo ny haren'ny firenena, ary handimby voninahitra azy ianareo. [Heb. Hohaninareo][Na: Ary ho reharehanareo sy voninahiny]
7
Ny henatrareo hosoloana avy roa heny, ary ny tondromaso hosoloana hoby amin'ny anjara-lovany; ary noho izany dia hahazo indroa heny ao amin'ny taniny izy, fifaliana mandrakizay no ho azy.
8
Fa Izaho Jehovah dia tia rariny; halako ny fandrombahana amin'ny faharatsiana; homeko ny valin'asany amin'ny fahamarinana izy, ary fanekena mandrakizay no hataoko aminy. [Na: Halako ny halatra atao fanatitra odorana]
9
Ny taranany ho fantatra any amin'ny jentilisa ary ny terany any amin'ny firenena; Izay rehetra mahita azy dia hahafantatra azy ho taranaka notahin'i Jehovah.
10
Hifaly dia hifaly amin'i Jehovah aho, ny fanahiko ho ravoravo amin'Andriamanitro; fa notafiany fitafiana famonjena aho, ary nakanjoiny akanjo fahamarinana, toy ny mpampakatra misatroka hamama tahaka ny mpisorona, ary toy ny ampakarina miravaka ny firàvany.Fa tahaka ny tany mampitsimoka izay ao aminy, ary tahaka ny tanimboly mampaniry izay nafafy tao aminy, dia toy izany no hampisehoan'i Jehovah Tompo fahamarinana sy fiderana eo anatrehan'ny firenena rehetra.
11
Fa tahaka ny tany mampitsimoka izay ao aminy, ary tahaka ny tanimboly mampaniry izay nafafy tao aminy, dia toy izany no hampisehoan'i Jehovah Tompo fahamarinana sy fiderana eo anatrehan'ny firenena rehetra.Isaia 61:1

Isaia 61:2

Isaia 61:3

Isaia 61:4

Isaia 61:5

Isaia 61:6

Isaia 61:7

Isaia 61:8

Isaia 61:9

Isaia 61:10

Isaia 61:11Isaia 1 / Isa 1

Isaia 2 / Isa 2

Isaia 3 / Isa 3

Isaia 4 / Isa 4

Isaia 5 / Isa 5

Isaia 6 / Isa 6

Isaia 7 / Isa 7

Isaia 8 / Isa 8

Isaia 9 / Isa 9

Isaia 10 / Isa 10

Isaia 11 / Isa 11

Isaia 12 / Isa 12

Isaia 13 / Isa 13

Isaia 14 / Isa 14

Isaia 15 / Isa 15

Isaia 16 / Isa 16

Isaia 17 / Isa 17

Isaia 18 / Isa 18

Isaia 19 / Isa 19

Isaia 20 / Isa 20

Isaia 21 / Isa 21

Isaia 22 / Isa 22

Isaia 23 / Isa 23

Isaia 24 / Isa 24

Isaia 25 / Isa 25

Isaia 26 / Isa 26

Isaia 27 / Isa 27

Isaia 28 / Isa 28

Isaia 29 / Isa 29

Isaia 30 / Isa 30

Isaia 31 / Isa 31

Isaia 32 / Isa 32

Isaia 33 / Isa 33

Isaia 34 / Isa 34

Isaia 35 / Isa 35

Isaia 36 / Isa 36

Isaia 37 / Isa 37

Isaia 38 / Isa 38

Isaia 39 / Isa 39

Isaia 40 / Isa 40

Isaia 41 / Isa 41

Isaia 42 / Isa 42

Isaia 43 / Isa 43

Isaia 44 / Isa 44

Isaia 45 / Isa 45

Isaia 46 / Isa 46

Isaia 47 / Isa 47

Isaia 48 / Isa 48

Isaia 49 / Isa 49

Isaia 50 / Isa 50

Isaia 51 / Isa 51

Isaia 52 / Isa 52

Isaia 53 / Isa 53

Isaia 54 / Isa 54

Isaia 55 / Isa 55

Isaia 56 / Isa 56

Isaia 57 / Isa 57

Isaia 58 / Isa 58

Isaia 59 / Isa 59

Isaia 60 / Isa 60

Isaia 61 / Isa 61

Isaia 62 / Isa 62

Isaia 63 / Isa 63

Isaia 64 / Isa 64

Isaia 65 / Isa 65

Isaia 66 / Isa 66