A A A A A
×

Malagasy Bible 1865

Isaia 59

1
[Ny amin'ny ota, izay efitra fisarahana, sy ny fandravana azy] Indro, ny tànan'i Jehovah tsy fohy, fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalodalovana, fa mahare;
2
Fa ny helokareo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitrareo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo, ka dia tsy mihaino Izy.
3
Fa ny tananareo dia voaloto amin'ny rà, ary ny rantsan-tananareo amin'ny heloka; ny molotrareo miteny lainga, ny lelanareo mibedibedy faharatsiana.
4
Tsy misy mitory olona araka ny fahamarinana, na mandahatra ny rariny araka izay mahatoky; matoky ny tsy izy sy miteny zava-poana izy; Torontoronina fampahoriana izy ka miteraka fandozana.
5
Mikotrika ny atodin'ny menarana izy ary manenona ny tranon-kala; Izay homana ny atodin'ireny dia ho faty, fa raha poritra iny, dia menarana no miporitsaka avy ao.
6
Ny tranon-kalany tsy azo atao fitafiana, ary ny asany tsy mahatafy azy; ny asany dia asa fampahoriana, ary asan-doza no eo an-tànany.
7
Ny tongony miriotra ho amin'ny ratsy sy mimaona handatsaka rà marina; ny fisainany dia fisainana fampahoriana, fandravana sy fandringanana no eo amin'ny alehany.
8
Ny lalan'ny fiadanana tsy fantany; ary tsy misy rariny ao amin'ny alehany; lalana miolakolaka ny lalany, ka na iza na iza mandia izany dia tsy mahita fiadanana.
9
Ary noho izany dia lavitra antsika ny rariny, ary ny fahamarinana tsy mahatratra antsika; miandry ny mazava isika, nefa indro ny maizina, ary fahazavana, fa mbola ao amin'ny aizim-pito ihany no andehanantsika.
10
Mitsapatsapa manara-drindrina tahaka ny jamba isika eny, mitsapatsapa tahaka ny tsy mana-maso; tafintohina amin'ny mitataovovonana tahaka ny amin'ny maizimaizina isika, ary eo amin'ny matanjaka dia tahaka ny maty isika. [Na: any an-efitra]
11
Isika rehetra mampierona tahaka ny bera ary mitoloko tokoa tahaka ny voromailala; miandry ny rariny isika, nefa tsy misy, ary ny famonjena, nefa lavitra antsika izany.
12
Fa efa betsaka eo anatrehanao ny fiodinanay, ary ny fahotanay miampanga anay; eny, tsaroanay ny fahadisoanay, ary ny helokay dia fantatray,
13
Dia ny miodina sy ny mandà an'i Jehovah, ary ny miala amin'ny fanarahana an'Andriamanitray, ny miteny fampahoriana sy fikomiana, ary ny mamorona sy mamoaka teny lainga avy ao am-po. [Heb. torontoronina]
14
Nahemotra ny rariny, ary mijanon-davitra ny hitsiny; fa tafintohina eny an-kalalahana ny fahamarinana, ary ny hitsim-po tsy mahazo miditra.
15
Eny, tsy eo ny fahamarinana; ary izay mifady ny ratsy dia hoatra ny manolo-tena hobabom'ny sasany. Ary hitan'i Jehovah ny tsi-fisian'ny rariny, ka nataony fa ratsy izany;
16
Eny, hitany fa tsy nisy olona, sady talanjona Izy, satria tsy nisy mpanalalana, ka dia ny sandriny ihany no nanao famonjena ho Azy, ary ny fahamarinany no nanohana Azy.
17
Niakanjo fahamarinana tahaka ny akanjo fiarovan-tratra Izy, ary fiarovan-doha famonjena no teo amin'ny lohany; ary niakanjo ny akanjo famaliana Izy eny, nandray ny fahasaro-piaro ho akanjo ivelany Izy.
18
Araka ny asa natao no hamaliany, dia fahatezerana mirehitra ho an'ny fahavalony, famaliana ho an'ny rafiny; ary ny nosy dia hovaliany tokoa.
19
Ary hatrany andrefana dia hatahotra ny anaran'i Jehovah ny olona ary ny voninahiny hatramin'ny fiposahan'ny masoandro; ary ny fihaviny dia ho toy ny rano maria, Ampandehanin'ny Fanahin'i Jehovah.[Na: Fa raha avy toy ny ony ny fahavalo. Ny Fanahin'i Jehovah hanangana faneva hisakana azy]
20
Dia hisy Mpanavotra ho tonga any Ziona, Ho amin'ny Jakoba izay miala amin'ny fahadisoana, hoy Jehovah.Raha Izaho, dia izao no fanekeko aminy, hoy Jehovah: Ny Fanahiko Izay ao aminao sy ny teniko izay nataoko teo am-bavanao dia tsy hiala amin'ny vavanao, na amin'ny vavan'ny taranakao, na amin'ny vavan'ny taranaky ny taranakao, hatramin'izao ka ho mandrakizay, hoy Jehovah.
21
Raha Izaho, dia izao no fanekeko aminy, hoy Jehovah: Ny Fanahiko Izay ao aminao sy ny teniko izay nataoko teo am-bavanao dia tsy hiala amin'ny vavanao, na amin'ny vavan'ny taranakao, na amin'ny vavan'ny taranaky ny taranakao, hatramin'izao ka ho mandrakizay, hoy Jehovah.
Isaia 59:1
Isaia 59:2
Isaia 59:3
Isaia 59:4
Isaia 59:5
Isaia 59:6
Isaia 59:7
Isaia 59:8
Isaia 59:9
Isaia 59:10
Isaia 59:11
Isaia 59:12
Isaia 59:13
Isaia 59:14
Isaia 59:15
Isaia 59:16
Isaia 59:17
Isaia 59:18
Isaia 59:19
Isaia 59:20
Isaia 59:21
Isaia 1 / Isa 1
Isaia 2 / Isa 2
Isaia 3 / Isa 3
Isaia 4 / Isa 4
Isaia 5 / Isa 5
Isaia 6 / Isa 6
Isaia 7 / Isa 7
Isaia 8 / Isa 8
Isaia 9 / Isa 9
Isaia 10 / Isa 10
Isaia 11 / Isa 11
Isaia 12 / Isa 12
Isaia 13 / Isa 13
Isaia 14 / Isa 14
Isaia 15 / Isa 15
Isaia 16 / Isa 16
Isaia 17 / Isa 17
Isaia 18 / Isa 18
Isaia 19 / Isa 19
Isaia 20 / Isa 20
Isaia 21 / Isa 21
Isaia 22 / Isa 22
Isaia 23 / Isa 23
Isaia 24 / Isa 24
Isaia 25 / Isa 25
Isaia 26 / Isa 26
Isaia 27 / Isa 27
Isaia 28 / Isa 28
Isaia 29 / Isa 29
Isaia 30 / Isa 30
Isaia 31 / Isa 31
Isaia 32 / Isa 32
Isaia 33 / Isa 33
Isaia 34 / Isa 34
Isaia 35 / Isa 35
Isaia 36 / Isa 36
Isaia 37 / Isa 37
Isaia 38 / Isa 38
Isaia 39 / Isa 39
Isaia 40 / Isa 40
Isaia 41 / Isa 41
Isaia 42 / Isa 42
Isaia 43 / Isa 43
Isaia 44 / Isa 44
Isaia 45 / Isa 45
Isaia 46 / Isa 46
Isaia 47 / Isa 47
Isaia 48 / Isa 48
Isaia 49 / Isa 49
Isaia 50 / Isa 50
Isaia 51 / Isa 51
Isaia 52 / Isa 52
Isaia 53 / Isa 53
Isaia 54 / Isa 54
Isaia 55 / Isa 55
Isaia 56 / Isa 56
Isaia 57 / Isa 57
Isaia 58 / Isa 58
Isaia 59 / Isa 59
Isaia 60 / Isa 60
Isaia 61 / Isa 61
Isaia 62 / Isa 62
Isaia 63 / Isa 63
Isaia 64 / Isa 64
Isaia 65 / Isa 65
Isaia 66 / Isa 66