A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Malagasy Bible 1865

Isaia 52



1
[Ny hanafahana an'i Jerosalema amin'ny fahandevozana sy ny fatorana] Mifohaza, mifohaza, tafio ny herinao, ry Ziona ô; tafio ny fitafianao tsara tarehy, ry Jerosalema ô, tanàna masina; fa tsy hiditra any aminao intsony ny tsy voafora sy ny maloto.
2
Ahintsano ny vovoka hiala amin'ny tenanao, ka mitsangàna, ary mipetraha, ry Jerosalema ô; vahao ny fatorana amin'ny tendanao, ry Ziona, zanakavavy babo.
3
Fa izao no lazain'i Jehovah: Tsy vola tsy harena no nivarotana anareo, ka dia tsy vola tsy harena koa no hanavotana anareo.
4
Fa izao no lazain'i Jehovah Tompo: Tany Egypta no nidinan'ny oloko tamin'ny voalohany mba hivahiny tany; Ary ny Asyriana koa nampahory azy tsy ahoan-tsy ahoana.
5
Ary ankehitriny inona no hataoko eto? hoy Jehovah, fa nobaboina tsy ahoan-tsy ahoana ny oloko; ny mpanapaka azy dia manakora, hoy Jehovah; ary mandrakariva dia hamavoina mandritra ny andro ny anarako.
6
Koa ny oloko dia hahalala ny anarako; Eny, amin'izany andro izany dia ho fantany fa Izaho no miteny hoe: Inty Aho.[Na: Eny, ho fantany amin'izany andro izany Aho]
7
Akory ny hatsaran'ny tongotr'iry mitondra teny soa mahafaly erỳ an-tendrombohitra sady mitory fiadanana! Dia izay mitondra teny soa mahafaly sady mitory famonjena, eny, izay manao amin'i Ziona hoe: Mpanjaka Andriamanitrao!
8
Injany ny feon'ny mpitilinao! Manandratra ny feony izy ka miara-mihoby; fa ho faly izy mahita mifanatri-maso ny hodian'i Jehovah ho any Ziona.
9
Velomy ny hoby, ry fitoeran-drava any Jerosalema; Fa Jehovah efa nampionona ny olony sady efa nanavotra an'i Jerosalema.
10
Jehovah efa nampiseho ny sandriny masina teo imason'ny firenena rehetra; ary ny faran'ny tany rehetra hahita ny famonjen'Andriamanitsika. [Heb. nampitanjaka]
11
Mialà, mialà ianareo, mivoaha, aza mikasika izay maloto, mivoaha avy eo aminy; madiova, ianareo izay mitondra ny fanak'i Jehovah.
12
Fa tsy tampoka no hivoahanareo, ary tsy lositra no handehananareo; fa Jehovah no hitarika anareo eo aloha, ary Andriamanitry ny Isiraely no ho vodi-lalanareo.
13
[Ny amin'ny Mpanompon'i Jehovah, dia ny zava-mahagaga nataony, sy ny nandavan'ny maro Azy, sy ny fahoriana nentiny, sy ny avotra vitany, ary ny voninahitra homena Azy] Indro, ny Mpanompoko ho hita ho hendry, hisandratra sy ho ambony Izy ka ho avo indrindra. [Heb. hambinina]
14
Fa toy ny nigagan'ny maro Anao (Ny tarehiny dia simba ka hoatra ny tsy tarehin'olombelona akory, ary ny endriny hoatra ny tsy endriky ny zanak'olombelona),Dia toy izany no hampihendratrendratany ny firenena maro; ny mpanjaka hitampim-bava aminy; fa izay tsy mbola nolazaina tamin'ireny no ho hitany, ary izay tsy mbola reny akory no hosaintsaininy. [Heb. hanafànany]
15
Dia toy izany no hampihendratrendratany ny firenena maro; ny mpanjaka hitampim-bava aminy; fa izay tsy mbola nolazaina tamin'ireny no ho hitany, ary izay tsy mbola reny akory no hosaintsaininy. [Heb. hanafànany]











Isaia 52:1

Isaia 52:2

Isaia 52:3

Isaia 52:4

Isaia 52:5

Isaia 52:6

Isaia 52:7

Isaia 52:8

Isaia 52:9

Isaia 52:10

Isaia 52:11

Isaia 52:12

Isaia 52:13

Isaia 52:14

Isaia 52:15







Isaia 1 / Isa 1

Isaia 2 / Isa 2

Isaia 3 / Isa 3

Isaia 4 / Isa 4

Isaia 5 / Isa 5

Isaia 6 / Isa 6

Isaia 7 / Isa 7

Isaia 8 / Isa 8

Isaia 9 / Isa 9

Isaia 10 / Isa 10

Isaia 11 / Isa 11

Isaia 12 / Isa 12

Isaia 13 / Isa 13

Isaia 14 / Isa 14

Isaia 15 / Isa 15

Isaia 16 / Isa 16

Isaia 17 / Isa 17

Isaia 18 / Isa 18

Isaia 19 / Isa 19

Isaia 20 / Isa 20

Isaia 21 / Isa 21

Isaia 22 / Isa 22

Isaia 23 / Isa 23

Isaia 24 / Isa 24

Isaia 25 / Isa 25

Isaia 26 / Isa 26

Isaia 27 / Isa 27

Isaia 28 / Isa 28

Isaia 29 / Isa 29

Isaia 30 / Isa 30

Isaia 31 / Isa 31

Isaia 32 / Isa 32

Isaia 33 / Isa 33

Isaia 34 / Isa 34

Isaia 35 / Isa 35

Isaia 36 / Isa 36

Isaia 37 / Isa 37

Isaia 38 / Isa 38

Isaia 39 / Isa 39

Isaia 40 / Isa 40

Isaia 41 / Isa 41

Isaia 42 / Isa 42

Isaia 43 / Isa 43

Isaia 44 / Isa 44

Isaia 45 / Isa 45

Isaia 46 / Isa 46

Isaia 47 / Isa 47

Isaia 48 / Isa 48

Isaia 49 / Isa 49

Isaia 50 / Isa 50

Isaia 51 / Isa 51

Isaia 52 / Isa 52

Isaia 53 / Isa 53

Isaia 54 / Isa 54

Isaia 55 / Isa 55

Isaia 56 / Isa 56

Isaia 57 / Isa 57

Isaia 58 / Isa 58

Isaia 59 / Isa 59

Isaia 60 / Isa 60

Isaia 61 / Isa 61

Isaia 62 / Isa 62

Isaia 63 / Isa 63

Isaia 64 / Isa 64

Isaia 65 / Isa 65

Isaia 66 / Isa 66