A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Malagasy Bible 1865

Isaia 511
[Ny fiposahan'ny famonjena, sy ny fanesorana ny kapoaky ny fahatezeran'i Jehovah] Mihanoa Ahy, ianareo izay miezaka mitady fahamarinana, dia izay mitady an'i Jehovah: Tsarovy ny vatolampy izay nakana anareo sy ny ati-lavaka izay nihadiana anareo. [Heb. Jereo]
2
Eny, tsarovy Abrahama rainareo sy Saraha, izay niteraka anareo; fa fony mbola tokana izy, dia nantsoiko sy notahiko ary nohamaroiko. [Heb. Jereo]
3
Fa Jehovah mampionona an'i Ziona; Eny, mampionona izay rava rehetra ao Izy Ka manao ny efitra ao ho tahaka an'i Edena. Ary ny tany foana ao ho tahaka ny sahan'i Jehovah; Hafaliana sy haravoana no hita ao mbamin'ny fisaorana sy ny feo fiderana.
4
Mihainea Ahy, ry vahoakako, ary atongilano amiko ny sofinareo, ry oloko; fa hisy lalàna hivoaka avy amiko, ary ny fitsipiko dia hampitoeriko ho fanazavana ny firenena.
5
Akaiky ny fahamarinako, efa nivoaka ny famonjeko, ary ny sandriko no hitsara ny firenena; izaho no hantenain'ny nosy, ary ny sandriko no andrasany.
6
Andrandrao ho amin'ny lanitra ny masonareo, ary jereo ny tany ambany; fa ny lanitra ho levona tahaka ny setroka, ary tany ho tahaky ny lamba mangarahara, ary ny mponina ao dia ho faty tampoka; fa ny famonjena kosa haharitra mandrakizay, ary ny fahamarinako tsy mba ho rava.[Na: tahaka ny fahafatin'ny moka]
7
Mihainoa ahy, ianareo izay mahalala ny fahamarinana, dia ianao, ry firenena izay manana ny lalàko ao am-ponao; aza matahotra ny latsa ataon'ny zanak'olombelona, na manahy noho ny faharatsiany.
8
Fa ny kalalao hihinana azy tahaka ny fihinan-damba, ary lolo fotsy hihinana azy tahaka ny fihinam-bolon'ondry; fa ny fahamarinako haharitra mandrakizay, ary famonjena hihatra amin'ny taranaka fara-mandimby.
9
Mifohaza, mifohaza, ry sandrin'i Jehovah, mitafia hery! Mifohaza tahaka ny tamin'ny andro fahiny! dia tamin'ny taranaka lasa ela. Tsy Hianao va Ilay nitetitetika an-dRahaba sy nitomboka ny dragona? [Na: mamba; izahao Ezek. xxix. 3]
10
Tsy Hianao va Ilay nahamaina ny ranomasina, dia ny rano ao amin'ny lalina indrindra, ka nanao ny ranomasina lalina ho lalana halehan'ny navotana?
11
Eny, ny navotan'i Jehovah hiverina ka hankany Ziona amin'ny fihobiana, ary ny fifaliana mandrakizay no ho eny an-dohany; hahazo fifaliana mandrakizay no ho eny an-dohany; hahazo fifaliana faharavoravoana izy, ka dia handositra ny alahelo sy ny fisentoana.
12
Izaho dia Izaho no mpampionona anareo, koa nahoana ianao no dia matahotra ny zanak'olombelona mety maty sy ny zanak'olona hatao tahaka ny ahitra
13
ka manadino an'i Jehovah, Mpanao anao, izay namelatra ny lanitra sy nanorina ny tany, sady matahotra lalandava mandritra ny andro ianao noho ny fahatezeran'ny mpampahory, raha mikendry hamono izy? Fa aiza intsony izay fahatezeran'ny mpampahory?
14
Izay mitanondrika dia ho afaka faingana; Tsy ho faty havarina ao an-davaka izy ary tsy ho diso hanina.
15
Fa Izaho Jehovah no Andriamanitrao, Izay mampanonja ny ranomasina, ka dia mirohondrohona ny onjany; Jehovah, Tompon'ny maro, no anarako. [Na: Izay mampitsahatra ny rano, raha mirohondrohona ny onjany] [Heb. anarany]
16
Ary nataoko eo am-bavanao ny teniko, ary ao amin'ny aloky ny tanako no nanaronako anao, hanao ny lanitra sy hanorina ny tany Aho ary hanao an'i Ziona hoe: Oloko ianao. [Heb. Hamboly]
17
Mifohaza, mifohaza, mitsangana, ry Jerosalema ô, izay efa nisotro ny kapoaky ny fahatezerana avy tamin'ny tànan'i Jehovah; eny, ny kapoaka gobilia mampiraikiraiky dia efa nisotroanao, ka notrohinao mbamin'ny faikany.
18
Tsy misy mitondra azy ny zananilahy rehetra izay naterany; ary tsy misy mitantana azy ny zananilahy rehetra izay notezainy.
19
Izao zavatra roa Izao no hanjo anao (Iza no hanony ny alahelonao?): Fandravana sy fandringanana ary mosary sy sabatra, koa hataoko ahoana no fampionona anao?
20
Ny zanakao-lahy efa reraka, ka miapokapoka eny an-joron-dalambe rehetra eny izy, tahaka ny diera ao anatin'ny fandrika harato eny, tahaka ny olona rakotry ny fahatezeran'i Jehovah sy ny teny mafy ataon'Andriamanitrao.
21
Koa mihainoa izao, ianao ry ilay ory sady mamo tsy amin-divay:
22
Izao no lazain'i Jehovah Tomponao, dia Andriamanitrao, Izay mandaha-teny ho an'ny olony: Indro, esoriko eny an-tananao ny kapoaka mampiraikiraiky, dia ny kapoaka gobilian'ny fahatezerako; Tsy hisotroanao intsony iny,Fa hataoko eo an-tànan'izay mampahory anao kosa, dia izay efa nilaza taminao hoe: Miankohofa mba hohitsahinay, ka dia nataonao ho tahaka ny tany ny tenanao sy ho tahaka ny lalambe ho an'izay mandeha eo.
23
Fa hataoko eo an-tànan'izay mampahory anao kosa, dia izay efa nilaza taminao hoe: Miankohofa mba hohitsahinay, ka dia nataonao ho tahaka ny tany ny tenanao sy ho tahaka ny lalambe ho an'izay mandeha eo.Isaia 51:1

Isaia 51:2

Isaia 51:3

Isaia 51:4

Isaia 51:5

Isaia 51:6

Isaia 51:7

Isaia 51:8

Isaia 51:9

Isaia 51:10

Isaia 51:11

Isaia 51:12

Isaia 51:13

Isaia 51:14

Isaia 51:15

Isaia 51:16

Isaia 51:17

Isaia 51:18

Isaia 51:19

Isaia 51:20

Isaia 51:21

Isaia 51:22

Isaia 51:23Isaia 1 / Isa 1

Isaia 2 / Isa 2

Isaia 3 / Isa 3

Isaia 4 / Isa 4

Isaia 5 / Isa 5

Isaia 6 / Isa 6

Isaia 7 / Isa 7

Isaia 8 / Isa 8

Isaia 9 / Isa 9

Isaia 10 / Isa 10

Isaia 11 / Isa 11

Isaia 12 / Isa 12

Isaia 13 / Isa 13

Isaia 14 / Isa 14

Isaia 15 / Isa 15

Isaia 16 / Isa 16

Isaia 17 / Isa 17

Isaia 18 / Isa 18

Isaia 19 / Isa 19

Isaia 20 / Isa 20

Isaia 21 / Isa 21

Isaia 22 / Isa 22

Isaia 23 / Isa 23

Isaia 24 / Isa 24

Isaia 25 / Isa 25

Isaia 26 / Isa 26

Isaia 27 / Isa 27

Isaia 28 / Isa 28

Isaia 29 / Isa 29

Isaia 30 / Isa 30

Isaia 31 / Isa 31

Isaia 32 / Isa 32

Isaia 33 / ישעה 33

Isaia 34 / ישעה 34

Isaia 35 / ישעה 35

Isaia 36 / ישעה 36

Isaia 37 / ישעה 37

Isaia 38 / ישעה 38

Isaia 39 / ישעה 39

Isaia 40 / ישעה 40

Isaia 41 / ישעה 41

Isaia 42 / ישעה 42

Isaia 43 / ישעה 43

Isaia 44 / ישעה 44

Isaia 45 / ישעה 45

Isaia 46 / ישעה 46

Isaia 47 / ישעה 47

Isaia 48 / ישעה 48

Isaia 49 / ישעה 49

Isaia 50 / ישעה 50

Isaia 51 / ישעה 51

Isaia 52 / ישעה 52

Isaia 53 / ישעה 53

Isaia 54 / ישעה 54

Isaia 55 / ישעה 55

Isaia 56 / ישעה 56

Isaia 57 / ישעה 57

Isaia 58 / ישעה 58

Isaia 59 / ישעה 59

Isaia 60 / ישעה 60

Isaia 61 / ישעה 61

Isaia 62 / ישעה 62

Isaia 63 / ישעה 63

Isaia 64 / ישעה 64

Isaia 65 / ישעה 65

Isaia 66 / ישעה 66