A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Malagasy Bible 1865

Isaia 401
[Teny mahafaly, fampiononana ny Isiraely] Ampionony, ampionony ny oloko, Hoy Andriamanitrareo;
2
Mitoria teny soa mahafaly amin'i Jerosalema, ka lazao aminy fa vita ny adiny, sady voavela ny helony, ary efa nandray indroa heny tamin'ny tànan'i Jehovah izy ho valin'ny fahotana rehetra nataony. [Na: tapitra ny fe-taom-panompoany]
3
Injany! misy feon'ny miantso hoe: Manamboara lalana any an-efitra ho an'i Jehovah, manaova lalambe any an-tany foana ho an'Andriamanitsika.
4
Aoka hasandratra ny lohasaha rehetra, Aoka haetry ny tendrombohitra sy ny havoana rehetra; Aoka ny be havoana ho tonga lembalemba, ary ny tany saro-dalana ho tonga lemaka;
5
Dia hiseho ny voninahitr'i Jehovah, ary ny nofo rehetra hiara-mahita izany; Fa ny vavan'i Jehovah no efa niteny.
6
Injany! misy miteny hoe: Miantsoa. Ary hoy izy: Ahoana anefa no antso hataoko? Ahitra ny nofo rehetra, ary ny hatsaran-tarehiny rehetra dia tahaka ny vonin-javatra any an-tsaha;
7
Maina ny ahitra, malazo ny voniny, satria tsofin'ny fofonain'i Jehovah ireny; Eny, ahitra tokoa ny olona.
8
Maina ny ahitra, malazo ny voniny; Fa ny tenin'Andriamanitsika dia haharitra mandrakizay.
9
Ry Ziona, izay mitondra teny soa mahafaly ô, miakara any an-tendrombohitra avo; Ry Jerosalema izay mitondra teny soa mahafaly ô, Asandrato mafy ny feonao, asandrato, fa aza matahotra; Lazao amin'ny tanànan'ny Joda hoe. Indro Andriamanitrareo! [Na: Ry ilay mitondra teny soa mahafaly ho an'i Ziona][Na: Ry ilay mitondra teny soa mahafaly ho an'i Jerosalema]
10
Indro, Jehovah Tompo ho avy amin'ny heriny, ka ny sandriny ihany no hanapaka; indro, ny valim-pitia hatolony dia eny aminy, ary ny valin'asa homeny dia eo anoloany.
11
Hiandry ny ondriny tahaka ny mpiandry ondry Izy; Ny sandriny no hanangonany ny zanak'ondry, ka hotrotroiny eo an-tratrany ireny, ary horoahiny miadana ny ampianahany.
12
Iza no namatra ny rano teo am-pelatanany, ary nanjehy ny lanitra tamin'ny zehiny, sy namory ny vovo-tany tamin'ny vata, ary nandanja ny tendrombohitra tamin'ny fandanjana sy ny havoana tamin'ny mizana? [Heb. ampahatelon'ny efaha]
13
Iza no nanome hevitra ny Fanahin'i Jehovah, ary iza no mpanolo-tsaina nampianatra Azy?
14
Iza no nidinihany ka nanome saina Azy sy nanoro Azy ny lalan'ny fitsarana ary nampianatra fahalalana Azy sy nampahafantatra Azy ny lalan'ny fahendrena ?
15
Indro, ny firenena dia tahaka ny rano indray mitete avy amin'ny siny ary atao ho tahaka ny vovoka madiniKa amin'ny mizana; Indro, ny nosy dia tsintsininy tahaka ny zavatra bitika indrindra. [Na: tahaka ny vovoka madinika paohin'ny rivotra]
16
Ary Libanona aza tsy ampy hataina, ary ny biby ao tsy ampy ho fanatitra dorana.
17
Ny firenena rehetra dia tahaka ny tsinontsinona eo anatrehany, ka ataony ho naman'ny tsinontsinona sy ny zava-poana izy.
18
Koa ampitovinareo amin'iza moa Andriamanitra ? Ary endrik'inona no ampanahafinareo Azy ?
19
Ny mpiasa manao sarin-javatra an-idina, ary ny mpanefy volamena mametaka takela-bolamena aminy sy manao tongalika volafotsy an-idina.
20
Izay malahelo ka tsy manan-katerina dia mifidy hazo tsy mety ho lò ary mitady mpiasa mahay zavatra mba hamorona sarin-javatra voasokitra izay tsy hihezongozona.
21
Tsy fantatrareo va? Tsy efa renareo va? Tsy efa nambara taminareo fony taloha va? Tsy efa azonareo an-tsaina va ny amin'ny fanorenan'ny tany?
22
Izy no mipetraka amin'ny habakabaka ambonin'ny tany, ary ny mponina etỳ dia tahaka ny valala; Izy no mamelatra ny lanitra tahaka ny lamba manify kararavina ary manenjana azy tahaka ny lay hitoerana;
23
Izy no mahatsinontsinona ny mpanapaka sy mahatonga ny mpitsara amin'ny tany ho tahaka ny zava-poana.
24
Vao nambolena vetivety ireo, vao nafafy ireo, vao namaka tao amin'ny tany ny fotony, dia notsofin'Andriamanitra ireo, ka dia nalazo, ary nindaosin'ny tafio-drivotra tahaka ny vodivary izy.
25
Koa ampitovinareo amin'iza moa Aho, hitahako aminy? Hoy ny Iray Masina.
26
Asandrato ny masonareo, ka mijere; Iza no nahary ireny? Izy no mamoaka ny antokony araka ny isany sy miantso azy rehetra amin'ny anarany avy noho ny haben'ny fahatanjahany sy ny heriny tsy toha, ka tsy misy diso ireny na dia iray akory aza.
27
Nahoana no miteny ianao, ry Jakoba ô, ary milaza ianao, ry Isiraely ô, hoe: Miafina tsy hitan'i Jehovah ny lalako, ary mihelina tsy hitan'Andriamanitro ny rariny tokony ho ahy?
28
Tsy fantatrao va? Tsy efa renao va fa Andriamanitra mandrakizay Jehovah, izay namorona ny faran'ny tany? Tsy mba mety ho reraka na sasatra Izy; Tsy takatry ny saina ny fahalalany.
29
Mampahatanjaka ny reraka Izy, ary izay kely hery dia omeny hery be.
30
Na dia ny tanora fanahy aza dia ho reraka sy ho sasatra, ary na dia ny zatovo aza dia mety ho tafintohina mafy;Fa izay miandry an'i Jehovah dia mandroso hery kosa; Elatra no hiakarany tahaka ny voromahery; Hihazakazaka izy, nefa tsy ho sasatra; Handeha izy, nefa tsy ho reraka.
31
Fa izay miandry an'i Jehovah dia mandroso hery kosa; Elatra no hiakarany tahaka ny voromahery; Hihazakazaka izy, nefa tsy ho sasatra; Handeha izy, nefa tsy ho reraka.Isaia 40:1

Isaia 40:2

Isaia 40:3

Isaia 40:4

Isaia 40:5

Isaia 40:6

Isaia 40:7

Isaia 40:8

Isaia 40:9

Isaia 40:10

Isaia 40:11

Isaia 40:12

Isaia 40:13

Isaia 40:14

Isaia 40:15

Isaia 40:16

Isaia 40:17

Isaia 40:18

Isaia 40:19

Isaia 40:20

Isaia 40:21

Isaia 40:22

Isaia 40:23

Isaia 40:24

Isaia 40:25

Isaia 40:26

Isaia 40:27

Isaia 40:28

Isaia 40:29

Isaia 40:30

Isaia 40:31Isaia 1 / Isa 1

Isaia 2 / Isa 2

Isaia 3 / Isa 3

Isaia 4 / Isa 4

Isaia 5 / Isa 5

Isaia 6 / Isa 6

Isaia 7 / Isa 7

Isaia 8 / Isa 8

Isaia 9 / Isa 9

Isaia 10 / Isa 10

Isaia 11 / Isa 11

Isaia 12 / Isa 12

Isaia 13 / Isa 13

Isaia 14 / Isa 14

Isaia 15 / Isa 15

Isaia 16 / Isa 16

Isaia 17 / Isa 17

Isaia 18 / Isa 18

Isaia 19 / Isa 19

Isaia 20 / Isa 20

Isaia 21 / Isa 21

Isaia 22 / Isa 22

Isaia 23 / Isa 23

Isaia 24 / Isa 24

Isaia 25 / Isa 25

Isaia 26 / Isa 26

Isaia 27 / Isa 27

Isaia 28 / Isa 28

Isaia 29 / Isa 29

Isaia 30 / Isa 30

Isaia 31 / Isa 31

Isaia 32 / Isa 32

Isaia 33 / Isa 33

Isaia 34 / Isa 34

Isaia 35 / Isa 35

Isaia 36 / Isa 36

Isaia 37 / Isa 37

Isaia 38 / Isa 38

Isaia 39 / Isa 39

Isaia 40 / Isa 40

Isaia 41 / Isa 41

Isaia 42 / Isa 42

Isaia 43 / Isa 43

Isaia 44 / Isa 44

Isaia 45 / Isa 45

Isaia 46 / Isa 46

Isaia 47 / Isa 47

Isaia 48 / Isa 48

Isaia 49 / Isa 49

Isaia 50 / Isa 50

Isaia 51 / Isa 51

Isaia 52 / Isa 52

Isaia 53 / Isa 53

Isaia 54 / Isa 54

Isaia 55 / Isa 55

Isaia 56 / Isa 56

Isaia 57 / Isa 57

Isaia 58 / Isa 58

Isaia 59 / Isa 59

Isaia 60 / Isa 60

Isaia 61 / Isa 61

Isaia 62 / Isa 62

Isaia 63 / Isa 63

Isaia 64 / Isa 64

Isaia 65 / Isa 65

Isaia 66 / Isa 66