A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Malagasy Bible 1865

Isaia 281
[Ny hitsarana an'i Samaria sy Jerosalema, sy fanoharana mahamarina ny fitondran'Andriamanitra] Lozan'ny satro-boninahitra, izay reharehan'ny mpimamo any Efraima, sy ny voninkazo mihamalazo amin'ny firàvany tsara tarehy, izay eo an-dohan'ny lohasaha lonaky ny fileon-divay.[Heb. matavy]
2
Indro, ny Tompo manana izay mahery sady matanjaka, tahaka ny rivo-kavandra sy ny tafio-drivotra mandoza; Koa tahaka ny fandriaky ny rano be manafotra no hanjerany azy mafy ho amin'ny tany.
3
Dia hohitsahin'ny tongotra ny satro-boninahitra, Izay reharehan'ny mpimamo any Efraima.
4
Ary ny voninkazo mihamalazo amin'ny firàvany tsara tarehy, izay eo an-dohan'ny lohasaha lonaka, dia ho tahaka ny voan'aviavy mialin-taona, raha tsy mbola tonga ny fahavaratra, koa izay mahita azy dia mijery, ary raha vao raisiny, dia arapany. [Heb. matavy]
5
Ary amin'izany andro izany Jehovah, Tompon'ny maro, dia ho satro-boninahitra tsara tarehy sy ho fehiloha firavaka ho an'ny olony sisa,
6
Ary ho fanahy fitsarana ho an'izay mipetraka eo amin'ny fitsarana, sy ho hery ho an'izay mampiverina ny ady hatreo am-bavahady.
7
Nefa ireo koa dia miraingiraingy azon'ny divay ary mivembena azon'ny toaka; Ny mpisorona sy ny mpaminany miraingiraingy azon'ny toaka; Resin'ny divay ireo; Mivembena azon'ny toaka izy; Miraingiraingy amin'ny fahitana izy ary midoladola eo amin'ny fitsarana.
8
Fa feno loa sy loto ny latabatra rehetra, ka efa tsy misy madio hitoerana.
9
Iza no hampianariny fahalalana? Ary iza no hampahafantariny fianarana? Zaza vao notazana va? Ny vao nitsaha-nono va?
10
Fa didy anampy didy, didy anampy didy; Fitsipika anampy fitsipika, fitsipika anampy fitsipika; Kely etỳ, ary kely erỳ;
11
Eny, amin'ny molotra miambakambaka sy amin'ny fiteny baiko no hitenenany amin'ity firenena ity,
12
Izay nilazany hoe: Ity no fitsaharana, ampitsaharo ny reraka, ary ity no famelombelomana; Nefa tsy nety nihaino ireo. [Na: Dia Izy Izay nilaza taminy]
13
Ary ny tenin'i Jehovah dia ho tonga didy anampy didy aminy tokoa, eny, didy anampy didy, fitsipika anampy fitsipika, fitsipika anampy fitsipika; Kely etỳ, ary kely erỳ, mba hanaovany dia mianotra, ka ho torotoro izy sy hofandrihana ary hosamborina.
14
Koa mihainoa ny tenin'i Jehovah ianareo, ry mpaniratsira, izay manapaka ity firenena eto Jerosalema ity.
15
Satria ianareo manao hoe: Efa nanao fanekena tamin'ny fahafatesana izahay ary efa nanao fifanarahana tamin'ny fiainan-tsi-hita ka na dia ho avy aza ny loza manafotra, dia tsy hihatra aminy izany, fa ny lainga no nataonay ho fiarovana, ary ny fitaka ho fierena, [Heb. Sheola][Heb. kotopia]
16
Dia izao no lazain'i Jehovah Tompo: Indro, Izaho no efa nametraka vato ao Ziona, dia vato voazaha toetra, vato tsara izay fehizoro voaorina ho fanorenana mafy, ka tsy mba ho taitra izay mino.
17
Ny fitsarana no hataoko ho fitsipika, ary ny fahamarinana ho pilao; Hopaohin'ny havandra ny lainga fiarovana, ary hindaosin'ny rano ny fierena.
18
Hofoanana ny fanekenareo amin'ny fahafatesana, ary tsy haharitra ny fifanarahanareo amin'ny fiainan-tsi-hita raha ho avy ny loza manafotra, dia ho tonga fanitsakitsany ianareo.[Heb. Sheola][Heb. kotopia]
19
Ary na oviana na oviana no ihaviany, dia hahatratra anareo izany; Fa isa-maraina isa-maraina no hihaviany, na andro na alina; Ary ny vokatry ny fahafantarana izany fianarana izany dia fangovitana ihany.
20
Fa fohy loatra ny farafara ka tsy azon'ny olona ilamparana; Ary kely ny firakotra ka tsy maharakotra, raha misy te-hirakotra azy.
21
Fa Jehovah hitsangana tahaka ny teo amin'ny tendrombohitra Perazima, ho tezitra tahaka ny teo amin'ny lohasahan'i Gibeona Izy, mba hanaovany ny asany tsy ilay fanaony mandrakariva anefa, ary hahavitany ny ataony tsy ilay vitainy mandrakariva anefa.
22
Koa dia aza maniratsira intsony ianareo, fandrao atao mafy ny famatorana anareo; Fa fahafonganana voatendry no efa reko tamin'i Jehovah, Tompon'ny maro, Hamelezana ny tany rehetra.
23
Mihainoa ianareo, ka mandrenesa ny feoko; Mitandrema, ka mandrenesa ny teniko.
24
Moa ny mpiasa tany va miasa mba hamafy, na mitombo-doha sy mandravona ny taniny mandrakariva?
25
Rehefa voaravony tsara ny tany, moa tsy afafiny amin'izay va ny voan'ny nigela, ary tsy apariakany va ny komina, ary tsy alahany mitandahatra tsara va ny vary tritika sy ny vary hordea amin'ny tany voafaritra ho azy Ary ny ampemby kosa eny an-tsisiny? [Na: spelta]
26
Fa Andriamaniny no manoro azy izay mety hataony, Eny, Izy no mampianatra azy. [Na: Samy ataony araka izay tandrifiny ho azy avy; Fa Andriamaniny no mampianatra azy]
27
Fa tsy ny kodia vy no ivelezana ny nigela, ary tsy ny kodian'ny sariety no akodiadia amin'ny komina; Fa ny nigela dia velezina amin'ny fantàka, ary ny komina amin'ny tehina.
28
Moa mongomongoiny va ny vary hatao mofo? Tsia, fa tsy veleziny na hampandehanany ny kodian'ny sarietiny sy ny soavaliny lalandava izy; Tsy mongomongoiny tsy akory izy.Izany koa dia avy amin'i Jehovah, Tompon'ny maro; Fa mahagaga amin'ny fisainana Izy Ary mahatalanjona amin'ny fahendrena.
29
Izany koa dia avy amin'i Jehovah, Tompon'ny maro; Fa mahagaga amin'ny fisainana Izy Ary mahatalanjona amin'ny fahendrena.Isaia 28:1

Isaia 28:2

Isaia 28:3

Isaia 28:4

Isaia 28:5

Isaia 28:6

Isaia 28:7

Isaia 28:8

Isaia 28:9

Isaia 28:10

Isaia 28:11

Isaia 28:12

Isaia 28:13

Isaia 28:14

Isaia 28:15

Isaia 28:16

Isaia 28:17

Isaia 28:18

Isaia 28:19

Isaia 28:20

Isaia 28:21

Isaia 28:22

Isaia 28:23

Isaia 28:24

Isaia 28:25

Isaia 28:26

Isaia 28:27

Isaia 28:28

Isaia 28:29Isaia 1 / Isa 1

Isaia 2 / Isa 2

Isaia 3 / Isa 3

Isaia 4 / Isa 4

Isaia 5 / Isa 5

Isaia 6 / Isa 6

Isaia 7 / Isa 7

Isaia 8 / Isa 8

Isaia 9 / Isa 9

Isaia 10 / Isa 10

Isaia 11 / Isa 11

Isaia 12 / Isa 12

Isaia 13 / Isa 13

Isaia 14 / Isa 14

Isaia 15 / Isa 15

Isaia 16 / Isa 16

Isaia 17 / Isa 17

Isaia 18 / Isa 18

Isaia 19 / Isa 19

Isaia 20 / Isa 20

Isaia 21 / Isa 21

Isaia 22 / Isa 22

Isaia 23 / Isa 23

Isaia 24 / Isa 24

Isaia 25 / Isa 25

Isaia 26 / Isa 26

Isaia 27 / Isa 27

Isaia 28 / Isa 28

Isaia 29 / Isa 29

Isaia 30 / Isa 30

Isaia 31 / Isa 31

Isaia 32 / Isa 32

Isaia 33 / Isa 33

Isaia 34 / Isa 34

Isaia 35 / Isa 35

Isaia 36 / Isa 36

Isaia 37 / Isa 37

Isaia 38 / Isa 38

Isaia 39 / Isa 39

Isaia 40 / Isa 40

Isaia 41 / Isa 41

Isaia 42 / Isa 42

Isaia 43 / Isa 43

Isaia 44 / Isa 44

Isaia 45 / Isa 45

Isaia 46 / Isa 46

Isaia 47 / Isa 47

Isaia 48 / Isa 48

Isaia 49 / Isa 49

Isaia 50 / Isa 50

Isaia 51 / Isa 51

Isaia 52 / Isa 52

Isaia 53 / Isa 53

Isaia 54 / Isa 54

Isaia 55 / Isa 55

Isaia 56 / Isa 56

Isaia 57 / Isa 57

Isaia 58 / Isa 58

Isaia 59 / Isa 59

Isaia 60 / Isa 60

Isaia 61 / Isa 61

Isaia 62 / Isa 62

Isaia 63 / Isa 63

Isaia 64 / Isa 64

Isaia 65 / Isa 65

Isaia 66 / Isa 66