A A A A A
×

Malagasy Bible 1865

Isaia 17

1
[Faminaniana ny amin'ny loza hanjo an'i Damaskosy] Indro, Damaskosy, dia rava tsy ho tanàna intsony, eny, tonga korontam-bato izy.
2
Efa lao ny tanànan'i Aroera ka ho an'ny andian'ny ondry aman'osy, handry ao ireo, ka tsy hisy hanaitaitra azy,
3
Ary tsy hisy tanàna mimanda intsony any Efraima, na fanjakana ao Damaskosy; Ary izay sisa amin'i Syria dia hitovy voninahitra amin'ny Zanak'Isiraely; Hoy Jehovah, Tompon'ny maro.
4
Ary amin'izany andro izany dia hihena ny voninahitr'i Jakoba, ary hihena ny hataviny.
5
Ary ho tahaka ny fanangon'ny olona ny vary an-tahony amin'ny fararano izany, ka tangosan'ny sandriny ny salohim-bary; Eny, ho tahaka ny fanangon'ny olona salohim-bary eny amin'ny lohosahan'ny Refaita;
6
Kanefa hisy sisa hotsimponina ihany izy tahaka ny amin'ny fikapohana ny hazo oliva: Hisy voany roa na telo ao an-tendrony ambony indrindra, efatra na dimy ao amin'ny rantsan'ny hazo mahavokatra, hoy Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely.
7
Amin'izany andro izany dia hanandrandra ny Mpanao azy ny olona, ary ny masony hijery ny Iray Masin'ny Isiraely,
8
Fa tsy hanandrandra ny alitara, asan'ny tànany, intsony izy. Ary ny nataon'ny rantsan-tànany tsy hahoany, na ny Aseraha, na ny tsangankazo ho an'ny masoandro.[Anaran'andriamani-tsi-izy, na ny sariny][Na: tsangam-bato]
9
Amin'izany andro izany ny tanànany mafy, dia ho tahaka ny tany lao any an'ala na any an-tampon-tendrombohitra Izay nilaozan'ny olona teo anoloan'ny Zanak'Isiraely, ka dia ho foana ny tany.
10
Fa nanadino an'Andriamanitry ny famonjena anao ianao ary tsy nahatsiaro ny vatolampy fiarovana mafy ho anao, ka dia nanao voly mahafinaritra ianao ary zana-boaloboka avy amin'ny firenena hafa no nambolenao teo;
11
Tamin'ny andro nambolenao azy dia nofefenao izy, ary nony maraina dia nampitsimohinao ilay nambolenao; nefa ho vokatra miavosa izany ho amin'ny andro fangirifiriana sy fanaintainana tsy azo sitranina. [Na: Nefa ho levona ny vokatra amin'ny andro hahazoana azy]
12
[Ny handringanana ny Asyriana] Indrisy ny fihahohahon'ny firenena maro! Izay mihahohaho tahaka ny feon'ny ranomasina! Indrisy ny firohondrohon'ny olona maro be! Tahaka ny firohondrohon'ny rano manonja ny firohondrohony!
13
Eny, mirohondrohona tahaka ny firohondrohon'ny rano be ny firenena; kanefa hotezerana mafy izy, ka dia handositra lavitra ary ho lasa tahaka ny akofa eny an-tendrombohitra, raha paohin'ny rivotra, sy tahaka ny fakom-bary mitambolimbolina entin'ny tadio.Raha hariva ny andro, dia, injao, fampahatahorana; ary raha tsy mbola maraina akory aza, dia tsy ao intsony ireny. Izany no anjaran'izay mamabo antsika sy tambin'izay mandroba antsika.
14
Raha hariva ny andro, dia, injao, fampahatahorana; ary raha tsy mbola maraina akory aza, dia tsy ao intsony ireny. Izany no anjaran'izay mamabo antsika sy tambin'izay mandroba antsika.
Isaia 17:1
Isaia 17:2
Isaia 17:3
Isaia 17:4
Isaia 17:5
Isaia 17:6
Isaia 17:7
Isaia 17:8
Isaia 17:9
Isaia 17:10
Isaia 17:11
Isaia 17:12
Isaia 17:13
Isaia 17:14
Isaia 1 / Isa 1
Isaia 2 / Isa 2
Isaia 3 / Isa 3
Isaia 4 / Isa 4
Isaia 5 / Isa 5
Isaia 6 / Isa 6
Isaia 7 / Isa 7
Isaia 8 / Isa 8
Isaia 9 / Isa 9
Isaia 10 / Isa 10
Isaia 11 / Isa 11
Isaia 12 / Isa 12
Isaia 13 / Isa 13
Isaia 14 / Isa 14
Isaia 15 / Isa 15
Isaia 16 / Isa 16
Isaia 17 / Isa 17
Isaia 18 / Isa 18
Isaia 19 / Isa 19
Isaia 20 / Isa 20
Isaia 21 / Isa 21
Isaia 22 / Isa 22
Isaia 23 / Isa 23
Isaia 24 / Isa 24
Isaia 25 / Isa 25
Isaia 26 / Isa 26
Isaia 27 / Isa 27
Isaia 28 / Isa 28
Isaia 29 / Isa 29
Isaia 30 / Isa 30
Isaia 31 / Isa 31
Isaia 32 / Isa 32
Isaia 33 / Isa 33
Isaia 34 / Isa 34
Isaia 35 / Isa 35
Isaia 36 / Isa 36
Isaia 37 / Isa 37
Isaia 38 / Isa 38
Isaia 39 / Isa 39
Isaia 40 / Isa 40
Isaia 41 / Isa 41
Isaia 42 / Isa 42
Isaia 43 / Isa 43
Isaia 44 / Isa 44
Isaia 45 / Isa 45
Isaia 46 / Isa 46
Isaia 47 / Isa 47
Isaia 48 / Isa 48
Isaia 49 / Isa 49
Isaia 50 / Isa 50
Isaia 51 / Isa 51
Isaia 52 / Isa 52
Isaia 53 / Isa 53
Isaia 54 / Isa 54
Isaia 55 / Isa 55
Isaia 56 / Isa 56
Isaia 57 / Isa 57
Isaia 58 / Isa 58
Isaia 59 / Isa 59
Isaia 60 / Isa 60
Isaia 61 / Isa 61
Isaia 62 / Isa 62
Isaia 63 / Isa 63
Isaia 64 / Isa 64
Isaia 65 / Isa 65
Isaia 66 / Isa 66