A A A A A
×

Malagasy Bible 1865

Tonon Kiran'i Solomona 7

1
Miverena, miverena, ry Solemita; Miverena, miverena, mba hijerenay anao. Inona no hitanareo amin'ny Solemita? Dihy tahaka ny an'i Mahanaima.[Na: ataon'ny mpandihy roa tonta;]
2
Endrey! mahate-hijery ny famindran'ny tongotrao mikiraro, ry zazavavy zanak'andriana! Dia tahaka ny firavaka ny amboam-penao, nataon'ny tanan'ny mahay zavatra.[Heb. mikapa]
3
Ny foitrao dia tahaka ny tomaboha kivorivory; Tsy ho diso divay noharoharoan-java-manitra anie izy! Ny kibonao dia tahaka ny vary tritika voatoby sady voaravaka lilia manodidina.
4
Ny nononao roa dia tahaka ny gazela kambana mbola tanora.
5
Ny vozonao dia tahaka ny tilikambo ivory; Ny masonao dia tahaka ny kamory any Hesbona, dia eo am-bavahadin'ny tanàna be olona; Ny oronao dia tahaka ny tilikambo any Libanona, izay manandrify an'i Damaskosy.[Na: eo am-bavahadin'i Beta-rabina]
6
Ny lohanao dia tahaka an'i Karmela, ary ny volon-dohanao milantolanto dia somary volomparasy. Voatanan'ny volo olioly ny mpanjaka!
7
Endrey! tsara tarehy sady mahafinaritra ianao, ry malala, amin'izao zava-mahafinaritra rehetra izao![Heb. ry fitiavana]
8
Izato tsangananao dia tahaka ny rofia, Ary ny nononao dia tahaka ny sampahony.[palma]
9
Hoy izaho: Hananika ny rofia aho ka handray ny rantsany; Ary aoka ny nononao ho toy ny sampahom-boaloboka amiko, ary ny fofonainao ho tahaka ny an'ny poma,[palma]
10
Ny vavanao dia toy ny divay tsara, eny, divay mikorotsaka mora eo an-tendan'ny malalako sady miditra misononoka amin'ny molotry ny matory.
11
An'ny malalako aho, sady manina ahy izy.[Heb. ho amiko ny faniriany;]
12
Avia, ry malalako, aoka handeha ho any an-tsaha isika; Andeha handry any ambanivohitra isika.
13
Dia aoka hifoha maraina koa ho any an-tanim-boaloboka isika; Aoka hizahantsika raha mitsimoka ny voaloboka, sy mivelatra ny voniny, ary mamony ny ampongaben-danitra any no hanehoako ny fitiavako anao.Mamerovero tsara ny dodaima, sady ao am-bavahadintsika misy voankazo tsara samy hafa, na ny vao na ny ela: Efa notehiriziko ho anao izany, ry malalako.[mandragora]
14
Mamerovero tsara ny dodaima, sady ao am-bavahadintsika misy voankazo tsara samy hafa, na ny vao na ny ela: Efa notehiriziko ho anao izany, ry malalako.[mandragora]
Tonon Kiran'i Solomona 7:1
Tonon Kiran'i Solomona 7:2
Tonon Kiran'i Solomona 7:3
Tonon Kiran'i Solomona 7:4
Tonon Kiran'i Solomona 7:5
Tonon Kiran'i Solomona 7:6
Tonon Kiran'i Solomona 7:7
Tonon Kiran'i Solomona 7:8
Tonon Kiran'i Solomona 7:9
Tonon Kiran'i Solomona 7:10
Tonon Kiran'i Solomona 7:11
Tonon Kiran'i Solomona 7:12
Tonon Kiran'i Solomona 7:13
Tonon Kiran'i Solomona 7:14
Tonon Kiran'i Solomona 1 / ToSo 1
Tonon Kiran'i Solomona 2 / ToSo 2
Tonon Kiran'i Solomona 3 / ToSo 3
Tonon Kiran'i Solomona 4 / ToSo 4
Tonon Kiran'i Solomona 5 / ToSo 5
Tonon Kiran'i Solomona 6 / ToSo 6
Tonon Kiran'i Solomona 7 / ToSo 7
Tonon Kiran'i Solomona 8 / ToSo 8