English
A A A A A
×

Malagasy Bible 1865

Tonon Kiran'i Solomona 3

1
Teo am-pandriako nony alina dia mazàna nitady ilay tian'ny fanahiko aho; Nitady azy aho, fa tsy nahita azy.
2
Dia hoy izaho: Hifoha aho ka handehandeha eo an-tanàna, dia eny an-dalambe sy eny an-kalalahana, hitady ilay tian'ny fanahiko eny, nitady azy aho, nefa tsy nahita azy.
3
Hitan'ny antily izay mandehandeha eny an-tanàna aho; Dia hoy izaho: Sao mba hitanareo lahy ilay tian'ny fanahiko iny?
4
Nony vao nandalo ireo vetivety foana aho, dia hitako ilay tian'ny fanahiko, ka nohazoniko izy, fa tsy navelako handeha, mandra-pitondrako azy ho any an-tranon'ineny, dia any amin'ny efi-tranon'ilay niteraka ahy.
5
Mampianiana anareo amin'ny gazela na amin'ny dieravavy any an-tsaha aho, ry zanakavavin'i Jerosalema; Aza manaitra na mamoha ny fitiavana, raha tsy efa sitrapony.[Anaram-biby haingan-tongotra]
6
[Ny amin'ny nampakarana an-dravehivavy] Iza moa iry vehivavy miakatra avy any an-efitra, tahaka ny setroka mitankosina, sady tsara fofona amin'ny miora sy ny ditin-kazo mani-pofona mbamin'ny vovoka manitra samy hafa entin'ny mpandranto?
7
Indro ny filanjan'i Solomona! Lehilahy enim-polo, mahery avokoa, avy amin'ny lehilahy mahery amin'ny Isiraely, no manotrona azy.[Heb. farafara]
8
An-tsabatra avokoa izy rehetra sady mahay miady, samy mitondra ny sabany eo am-balahany avy noho ny tahotra amin'ny alina.
9
Nanao filanjana ho azy Solomona mpanjaka tamin'ny hazo avy any Libanona: [Heb. farafara]
10
Volafotsy no nataony andriny, ary volamena ny fiankinana, volomparasy ny ondany, ny ao anatiny voaravaka amin'ny fanomezam-pitiavana avy tamin'ny zanakavavin'i Jerosalema.Mivoaha, ry zanakavavin'i Ziona, ka mijere an'i Solomona mpanjaka, misatroka ilay satro-boninahitra nasatro-dreniny azy tamin'ny andro nampakarany vady, dia tamin'ny andro nifalian'ny fony.
11
Mivoaha, ry zanakavavin'i Ziona, ka mijere an'i Solomona mpanjaka, misatroka ilay satro-boninahitra nasatro-dreniny azy tamin'ny andro nampakarany vady, dia tamin'ny andro nifalian'ny fony.
Tonon Kiran'i Solomona 3:1
Tonon Kiran'i Solomona 3:2
Tonon Kiran'i Solomona 3:3
Tonon Kiran'i Solomona 3:4
Tonon Kiran'i Solomona 3:5
Tonon Kiran'i Solomona 3:6
Tonon Kiran'i Solomona 3:7
Tonon Kiran'i Solomona 3:8
Tonon Kiran'i Solomona 3:9
Tonon Kiran'i Solomona 3:10
Tonon Kiran'i Solomona 3:11
Tonon Kiran'i Solomona 1 / ToSo 1
Tonon Kiran'i Solomona 2 / ToSo 2
Tonon Kiran'i Solomona 3 / ToSo 3
Tonon Kiran'i Solomona 4 / ToSo 4
Tonon Kiran'i Solomona 5 / ToSo 5
Tonon Kiran'i Solomona 6 / ToSo 6
Tonon Kiran'i Solomona 7 / ToSo 7
Tonon Kiran'i Solomona 8 / ToSo 8