A A A A A
×

Malagasy Bible 1865

Mpitoriteny 11

1
Atsipazo eny ambonin'ny rano ny haninao, fa ho hitanao ihany izy rehefa ela.
2
Samy omeo anjara ny fito, ary na dia ny valo aza, fa tsy fantatrao izay fahoriana hanjo atỳ ambonin'ny tany.
3
Raha feno ranonorana ny rahona, dia halatsany amin'ny tany izany; ary na mianjera mianatsimo na mianavaratra ny hazo, dia eo amin'izay ianjerany ihany no handriany.
4
Izay fatra-pihevitra ny rivotra tsy hamafy, ary izay manahy ny rahona tsy hijinja.[Heb. mijery]
5
Toy ny tsy ahafantaranao ny amin'ny alehan'ny rivotra, na ny amin'ny fitombon'ny taolana ao an-kibon'izay manan'anaka, dia toy izany no tsy ahafantaranao ny asan'Andriamanitra, Mpanao ny zavatra rehetra.
6
Amin'ny maraina dia afafazo ny voanao, ary amin'ny hariva dia aza atsahatra ny tananao; fa tsy fantatrao izay ho vanona, na ny teo aloha, na ny teo aoriana, na angamba samy ho vanona avokoa izy roa tonta.
7
Mamy tokoa ny mazava, ary mahafinaritra ny maso ny mijery ny masoandro;
8
fa na dia ela velona aza ny olona, dia aoka ho faly amin'ny androny rehetra izy ka hahatsiaro ny andro maizina, fa ho maro ireny: izay rehetra ho avy dia zava-poana.
9
[Anatra ho an'ny tanora fanahy mba hanampoizany ny hihavian'ny fahanterana sy ny fahafatesana] Mifalia, ry zatovo, dieny mbola tanora ianao; ary aoka ny fonao hampifalifaly anao amin'ny andro fahatanoranao; ka mandehana any amin'izay sitraky ny fonao sy izay jeren'ny masonao; nefa aoka ho fantatrao fa ho entin'Andriamanitra hotsaraina ianao amin'izany rehetra izany.Koa esory ao am-ponao ny alahelo, ary avilio tsy hikasika ny nofonao ny ratsy; fa ny fahatanorana sy ny fahatanjahana dia samy zava-poana.
10
Koa esory ao am-ponao ny alahelo, ary avilio tsy hikasika ny nofonao ny ratsy; fa ny fahatanorana sy ny fahatanjahana dia samy zava-poana.
Mpitoriteny 11:1
Mpitoriteny 11:2
Mpitoriteny 11:3
Mpitoriteny 11:4
Mpitoriteny 11:5
Mpitoriteny 11:6
Mpitoriteny 11:7
Mpitoriteny 11:8
Mpitoriteny 11:9
Mpitoriteny 11:10
Mpitoriteny 1 / Mpi 1
Mpitoriteny 2 / Mpi 2
Mpitoriteny 3 / Mpi 3
Mpitoriteny 4 / Mpi 4
Mpitoriteny 5 / Mpi 5
Mpitoriteny 6 / Mpi 6
Mpitoriteny 7 / Mpi 7
Mpitoriteny 8 / Mpi 8
Mpitoriteny 9 / Mpi 9
Mpitoriteny 10 / Mpi 10
Mpitoriteny 11 / Mpi 11
Mpitoriteny 12 / Mpi 12