A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Malagasy Bible 1865

Ohabolana 281
Ny ratsy fanahy mandositra, na dia tsy misy manenjika aza; Fa ny marina kosa dia matoky toy ny liona tanora.
2
Ny fahotan'ny tany mahamaro mpanapaka; Fa ny fisian'ny olona manan-tsaina kosa no mampahateza ny fanjakana. [Na: fikomian'][Na: manan-tsaina sady mahalala rariny][Na: Fa noho ny manan-tsaina no haharetan'ny fahamarinana]
3
Ny malahelo izay mampahory ny mahantra Dia toy ny ranonorana izay manindao ka tsy maha-misy hanina.
4
Izay mahafoy ny lalàna dia mandoka ny ratsy fanahy; Fa izay mitandrina ny lalàna dia mirehitra amin'ny fanoherana azy.
5
Ny ratsy fanahy dia tsy mahalala rariny; Fa izay mitady an'i Jehovah no mahalala ny zavatra rehetra.
6
Ny malahelo izay mandeha amin'ny fahitsiany Dia tsara noho ny manan-karena izay mivadika ka mandeha amin'ny lalana miolikolika.
7
Izay mitandrina ny lalàna no zanaka hendry; Fa izay misakaiza amin'ny mpandany harena dia manome henatra ny rainy.
8
Izay mampitombo ny fananany amin'ny zana-bola sy ny tombony Dia mamory ho an'izay miantra ny malahelo
9
Izay manentsin-tadiny tsy hihaino ny lalàna, Na ny fivavahany aza dia fahavetavetana.
10
Izay mampivily ny mahitsy ho amin'ny lalan-dratsy Dia ho lavo amin'ny lavaka nataony; Fa ny tsy misy tsiny no handova ny soa.
11
Ny manan-karena manao azy ho hendry; Fa ny malahelo izay manan-tsaina dia hizaha toetra azy.
12
Raha ravoravo ny marina, dia be ny famirapiratana; Fa raha misandratra kosa ny ratsy fanahy, dia miery ny vahoaka.[Na. mitsangana]
13
Izay manafina ny fahotany tsy hambinina; Fa izay mitsotra ka mahafoy azy no hahazo famindram-po.
14
Sambatra izay olona matahotra mandrakariva; Fa izay manamafy ny fony no hidiran-doza.
15
Liona mierona sy bera miremby Ny mpanapaka ratsy fanahy amin'ny olona reraka.
16
Ny mpanapaka tsy ampy saina dia mahery mampahory; Izay mankahala ny fieremana no ho ela velona.
17
Izay itambesaran-keloka noho ny fandatsahan-drà dia handositra hatrany an-davaka; Aoka tsy hisy hihazona azy.
18
Izay mandeha tsy misy tsiny no ho voavonjy; Fa izay mivadika ka mandeha amin'ny lalana miolikolika no ho lavo tampoka.
19
Izay miasa ny taniny dia ho voky hanina Fa izay manaraka ny olom-poana ho voky alahelo kosa.[Na: zava-poana]
20
Izay olona mahatoky tokoa dia ho be fitahiana; Fa izay maimay ta-hanan-karena dia tsy maintsy hohelohina.
21
Tsy mety raha mizaha tavan'olona; Kanefa na dia amin'ny sombin-kanina ihany aza dia sahin'ny olona hanotana.
22
Ny mpialona dia maimay ta-hanan-karena; Tsy fantany fa hanjo azy ny alahelo.
23
Izay mananatra olona no hahazo fitia be rahatrizay Noho izay mandrobo amin'ny lelany.
24
Izay mandroba ray sy reny Ka manao hoe: Tsy heloka izany, Dia naman'ny mpanimba.
25
Izay mierina manetsika ady; Fa izay matoky an'i Jehovah dia hohatavezina.[Na: miavonavona am-po]
26
Izay matoky ny fony dia adala; Fa izay mandeha amin'ny fahendrena no ho afa-miala.
27
Izay manome ny malahelo tsy hanan-java-mahory; Fa izay mitampi-maso hahazo ozona be;Raha misandratra ny ratsy fanahy, dia miery ny vahoaka; Fa raha ringana kosa izy, dia mihamaro ny marina.[Na: mitsangana]
28
Raha misandratra ny ratsy fanahy, dia miery ny vahoaka; Fa raha ringana kosa izy, dia mihamaro ny marina.[Na: mitsangana]Ohabolana 28:1

Ohabolana 28:2

Ohabolana 28:3

Ohabolana 28:4

Ohabolana 28:5

Ohabolana 28:6

Ohabolana 28:7

Ohabolana 28:8

Ohabolana 28:9

Ohabolana 28:10

Ohabolana 28:11

Ohabolana 28:12

Ohabolana 28:13

Ohabolana 28:14

Ohabolana 28:15

Ohabolana 28:16

Ohabolana 28:17

Ohabolana 28:18

Ohabolana 28:19

Ohabolana 28:20

Ohabolana 28:21

Ohabolana 28:22

Ohabolana 28:23

Ohabolana 28:24

Ohabolana 28:25

Ohabolana 28:26

Ohabolana 28:27

Ohabolana 28:28Ohabolana 1 / Oha 1

Ohabolana 2 / Oha 2

Ohabolana 3 / Oha 3

Ohabolana 4 / Oha 4

Ohabolana 5 / Oha 5

Ohabolana 6 / Oha 6

Ohabolana 7 / Oha 7

Ohabolana 8 / Oha 8

Ohabolana 9 / Oha 9

Ohabolana 10 / Oha 10

Ohabolana 11 / Oha 11

Ohabolana 12 / Oha 12

Ohabolana 13 / Oha 13

Ohabolana 14 / Oha 14

Ohabolana 15 / Oha 15

Ohabolana 16 / Oha 16

Ohabolana 17 / Oha 17

Ohabolana 18 / Oha 18

Ohabolana 19 / Oha 19

Ohabolana 20 / Oha 20

Ohabolana 21 / Oha 21

Ohabolana 22 / Oha 22

Ohabolana 23 / Oha 23

Ohabolana 24 / Oha 24

Ohabolana 25 / Oha 25

Ohabolana 26 / Oha 26

Ohabolana 27 / Oha 27

Ohabolana 28 / Oha 28

Ohabolana 29 / Oha 29

Ohabolana 30 / Oha 30

Ohabolana 31 / Oha 31