A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Malagasy Bible 1865

Ohabolana 271
Aza mirehareha ny amin'ny ho ampitso ianao; Fa na dia ny havoaky ny anio aza tsy fantatrao.
2
Aoka ny olon-kafa no hidera anao, fa tsy ny vavanao, Eny, ny vahiny, fa tsy ny molotrao.
3
Mavesatra ny vato, ary mavesa-danja ny fasika; Fa ny fahasosoran'ny adala dia manoatra noho izy roa tonta.
4
Masiaka ny fahavinirana, ary misafoaka ny fahatezerana; Fa iza no mahajanona eo anatrehan'ny fahasaro-piaro?
5
Aleo anatra imaso Toy izay fitia afenina.
6
Azo itokiana hahasoa ny fery ataon'ny sakaiza; Fa tena fitaka ny fanorohan'ny fahavalo.
7
Hitsakitsahin'ny voky na dia ny toho-tantely aza; Fa mamin'ny noana na dia ny zava-mangidy rehetra aza.
8
Toy ny voron-kely miala amin'ny akaniny ka mirenireny, Dia toy izany ny olona izay mirenireny miala amin'ny fonenany.
9
Ny diloilo sy ny zava-manitra mahafaly ny fo, Ary ny hamamin'ny sakaiza dia avy amin'ny ana-panahy ataony.
10
Aza mahafoy ny sakaizanao, na ny sakaizan-drainao, Ary aza mankany amin'ny tranon'ny rahalahinao amin'ny andro fahorianao; Fa tsara ny namana akaiky noho ny rahalahy lavitra.
11
Anaka, hendre, ary ampifalio ny foko, Mba hamaliako izay miteny ratsy ahy.
12
Ny mahira-tsaina mahatazana ny loza ka miery; Fa ny kely saina kosa mandroso ka voa.
13
Alao ny lambany, fa efa niantoka olon-kafa izy, Ary tano ho solon'ny vahiny janga niantohany izy.
14
Izay mifoha maraina koa ka misaotra ny sakaizany amin'ny feo mahery, Dia isaina ho fanozonana izany.
15
Tahaka ny fijononoky ny ranonorana be Ny vehivavy tia ady.
16
Izay misakana azy dia toy ny misakana ny rivotra, Sady toy ny mamihina diloilo ny tànany ankavanana.[Na: mihatra amin'ny]
17
Ny vy maharanitra ny vy, Toy izany, ny olona maharanitra ny tarehin'ny sakaizany.
18
Izay miaro aviavy dia hihinana ny voany; Ary izay miambin-tompo dia homem-boninahitra.
19
Toy ny tandindona eny anaty rano mifanahaka amin'ny tarehy, Dia toy izany no ifanahafan'ny fon'ny olona amin'ny an'olona.
20
Ny fiainan-tsi-hita sy ny fandringanana tsy mety voky, Dia toy izany no tsy ahamamoan'ny mason'ny olona.[Heb. Sheola]
21
Ny memy ho an'ny volafotsy, Ny fandrendrehana ho an'ny volamena, Ary ny toetry ny olona dia tsy maintsy ho araka izay zavatra derainy.
22
Na dia miara-totoinao ny fanoto amin'ny vary eo an-daona aza ny adala, Dia tsy mba hiala aminy tsy akory ny fahadalany.
23
Fantaro tsara ny tarehin'ny ondry aman'osinao, Ary miahia tsara ny andian'ny bibinao;
24
Fa ny harena tsy ho mandrakizay; Ary moa haharitra ho amin'ny taranaka rehetra va ny satro-boninahitra?
25
Na dia lany aza ny ahitra, ka mitsiry ny solofony, Ary voataona ny zava-maniry any an-tendrombohitra,
26
Ny zanak'ondry dia hahazoanao fitafiana, Ary ny osy hamidinao tany;Ary ho ampy hosotroinao ny rononon'osy Sy ho an'ny ankohonanao, Ary hisy hiveloman'ny ankizivavinao.
27
Ary ho ampy hosotroinao ny rononon'osy Sy ho an'ny ankohonanao, Ary hisy hiveloman'ny ankizivavinao.Ohabolana 27:1
Ohabolana 27:2
Ohabolana 27:3
Ohabolana 27:4
Ohabolana 27:5
Ohabolana 27:6
Ohabolana 27:7
Ohabolana 27:8
Ohabolana 27:9
Ohabolana 27:10
Ohabolana 27:11
Ohabolana 27:12
Ohabolana 27:13
Ohabolana 27:14
Ohabolana 27:15
Ohabolana 27:16
Ohabolana 27:17
Ohabolana 27:18
Ohabolana 27:19
Ohabolana 27:20
Ohabolana 27:21
Ohabolana 27:22
Ohabolana 27:23
Ohabolana 27:24
Ohabolana 27:25
Ohabolana 27:26
Ohabolana 27:27


Ohabolana 1 / Oha 1
Ohabolana 2 / Oha 2
Ohabolana 3 / Oha 3
Ohabolana 4 / Oha 4
Ohabolana 5 / Oha 5
Ohabolana 6 / Oha 6
Ohabolana 7 / Oha 7
Ohabolana 8 / Oha 8
Ohabolana 9 / Oha 9
Ohabolana 10 / Oha 10
Ohabolana 11 / Oha 11
Ohabolana 12 / Oha 12
Ohabolana 13 / Oha 13
Ohabolana 14 / Oha 14
Ohabolana 15 / Oha 15
Ohabolana 16 / Oha 16
Ohabolana 17 / Oha 17
Ohabolana 18 / Oha 18
Ohabolana 19 / Oha 19
Ohabolana 20 / Oha 20
Ohabolana 21 / Oha 21
Ohabolana 22 / Oha 22
Ohabolana 23 / Oha 23
Ohabolana 24 / Oha 24
Ohabolana 25 / Oha 25
Ohabolana 26 / Oha 26
Ohabolana 27 / Oha 27
Ohabolana 28 / Oha 28
Ohabolana 29 / Oha 29
Ohabolana 30 / Oha 30
Ohabolana 31 / Oha 31