A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Malagasy Bible 1865

Ohabolana 131
Ny zanaka hendry mihaino ny fananaran-drainy; Fa ny mpaniratsira tsy mety mihaino, na dia anarina mafy aza.
2
Ny vokatry ny vavan'ny olona no ahazoany soa; Fa ny hampidi-doza no mahafaly ny mpivadika.
3
Izay mahambim-bava no miaro ny ainy; Fa izay vavàna dia haringana.[Na: ny fanahiny]
4
Ny fanahin'ny kamo maniry, fa tsy mba mahazo; Fa ny fanahin'ny mazoto hohatavezina.
5
Ny lainga dia halan'ny marina; Fa ny ratsy fanahy manao izay maharikoriko sy mahamenatra.
6
Ny fahamarinana miaro izay mandeha tsy misy tsiny; Fa ny haratsiana mamotraka ny mpanota.
7
Misy mihambo ho manan-karena, nefa tsy manana na inona na inona; Misy kosa mody malahelo, nefa manana harena be.
8
Ny haren'ny olona dia avotry ny ainy; Fa ny levilevy tsy mampiraika ny malahelo akory.
9
Ny fahazavan'ny marina dia tsara firehitra; Fa ny jiron'ny ratsy fanahy ho faty.[Heb. mifaly]
10
Fifandirana ihany no vokatry ny fiavonavonana; Fa ao amin'ny mino anatra no misy fahendrena.
11
Ny harena azoazo foana dia mihena lalandava; Fa izay mahavatra mitsimpona no mampitombo.
12
Ny fanantenana tsy azo vetivety dia mankarary am-bavafo; Fa hazon'aina ny faniriana tanteraka.
13
Izay manamavo ny teny ho voasingony; Fa izay matahotra ny didy no hahazo valim-pitia.[Na: mahavery tena]
14
Ny fampianaran'ny hendry dia loharanon'aina Ka mampivily tsy ho ao amin'ny fandriky ny fahafatesana.
15
Ny fahendrena tsara dia ahazoam-pitia; Fa sarotra ny lalan'ny mpivadika.
16
Ny mahira-tsaina, rehetra miasa amin'ny fahalalana; Fa ny adala kosa mampiseho hadalana;
17
Ny iraka ratsy fanahy idiran-doza; Fa ny iraka mahatoky dia famelombelomana.[Na: fanasitranana]
18
Fahalahelovana sy henatra no ho an'izay mandà famaizana; Fa izay manaiky anatra no homem-boninahitra.
19
Mamin'ny fo ny faniriana tanteraka; Fa fahavetavetana eo imason'ny adala ny hiala amin'ny ratsy. [Na: efa mitranga]
20
Izay miara-dia amin'ny hendry dia ho hendry; Fa izay misakaiza amin'ny adala dia hidiran-doza.[Na: ho ratsy]
21
Ny mpanota dia enjehin'ny loza: Fa hovalian-tsoa ny marina.
22
Ny tsara fanahy mahenina lova ny zafiny, Fa ny haren'ny mpanota kosa voatahiry ho an'ny marina.
23
Ny tanin'ny malahelo izay voasa dia ahazoana hanina be; Fa maro no ringana noho ny fanaovan'izay tsy rariny.
24
Izay mitsitsy ny tsorakazony dia tsy tia ny zanany; Fa izay tia zanaka dia manafay azy, raha mbola kely.Ny marina mihinana ka voky tsara; Fa noana ny kibon'ny ratsy fanahy.
25
Ny marina mihinana ka voky tsara; Fa noana ny kibon'ny ratsy fanahy.Ohabolana 13:1

Ohabolana 13:2

Ohabolana 13:3

Ohabolana 13:4

Ohabolana 13:5

Ohabolana 13:6

Ohabolana 13:7

Ohabolana 13:8

Ohabolana 13:9

Ohabolana 13:10

Ohabolana 13:11

Ohabolana 13:12

Ohabolana 13:13

Ohabolana 13:14

Ohabolana 13:15

Ohabolana 13:16

Ohabolana 13:17

Ohabolana 13:18

Ohabolana 13:19

Ohabolana 13:20

Ohabolana 13:21

Ohabolana 13:22

Ohabolana 13:23

Ohabolana 13:24

Ohabolana 13:25Ohabolana 1 / Oha 1

Ohabolana 2 / Oha 2

Ohabolana 3 / Oha 3

Ohabolana 4 / Oha 4

Ohabolana 5 / Oha 5

Ohabolana 6 / Oha 6

Ohabolana 7 / Oha 7

Ohabolana 8 / Oha 8

Ohabolana 9 / Oha 9

Ohabolana 10 / Oha 10

Ohabolana 11 / Oha 11

Ohabolana 12 / Oha 12

Ohabolana 13 / Oha 13

Ohabolana 14 / Oha 14

Ohabolana 15 / Oha 15

Ohabolana 16 / Oha 16

Ohabolana 17 / Oha 17

Ohabolana 18 / Oha 18

Ohabolana 19 / Oha 19

Ohabolana 20 / Oha 20

Ohabolana 21 / Oha 21

Ohabolana 22 / Oha 22

Ohabolana 23 / Oha 23

Ohabolana 24 / Oha 24

Ohabolana 25 / Oha 25

Ohabolana 26 / Oha 26

Ohabolana 27 / Oha 27

Ohabolana 28 / Oha 28

Ohabolana 29 / Oha 29

Ohabolana 30 / Oha 30

Ohabolana 31 / Oha 31