A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Malagasy Bible 1865

Ohabolana 121
Izay tia fananarana no tia fahalalana; Fa izay mandà anatra dia biby.
2
Ny tsara fanahy mahazo sitraka amin'i Jehovah; Fa ny mamoron-tsain-dratsy hohelohiny.
3
Tsy maha-tafatoetra ny olona ny haratsiana; Fa ny fakan'ny marina tsy mba hihetsika.
4
Ny vehivavy tsara dia satro-boninahitry ny lahy; Fa ny vehivavy manao izay mahamenatra kosa dia tahaka ny lò ao anatin'ny taolana.
5
Rariny ny hevitry ny marina; Fa fitaka ny fisainan'ny ratsy fanahy.
6
Ny tenin'ny ratsy fanahy dia otrika ho enti-mandatsa-drà; Fa ny vavan'ny marina hamonjy azy.
7
Haringana ny ratsy fanahy ka tsy ho ao intsony; Fa ny mpianakavin'ny marina haharitra.[Na: Vetivety foana dia tsy ao intsony ny ratsy fanahy]
8
Araka ny fahendren'ny olona no hiderana azy; Fa izay meloka am-po dia hatao tsinontsinona.
9
Aleo ambany toetra, nefa manana mpanompo iray, Toy izay mihambo ho be voninahitra, nefa tsy manan-kohanina akory.
10
Ny marina mitsimbina ny ain'ny bibiny; Fa fahasiahana kosa no famindram-pon'ny ratsy fanahy;
11
Izay miasa ny taniny dia ho voky hanina; Fa izay manaraka ny olom-poana dia tsy ampy saina.[Na: ny zava-poana]
12
Ny mpanota maniry ny hazan'ny ratsy fanahy; Fa ny fakan'ny marina mitrebona. [Na: ny fandriky][Na: Fa ny marina ataon'Andriamanitra miorim-paka]
13
Amin'ny fahotan'ny molotra dia misy fandrika ahitan-doza; Fa ny marina ho afaka amin'ny fahoriana.
14
Ny vokatry ny vavan'ny olona no mahavoky soa azy, Ary ny asan'ny tànany hitsingerina aminy.
15
Ny lalan'ny adala dia mahitsy eo imasony; Fa izay mino anatra no hendry.
16
Ny fahasosoran'ny adala dia fantatra miaraka amin'izay; Fa izay mahatsindry fo amin'ny fanalam-baraka no hendry.
17
Izay olona mahatoky dia manambara ny rariny; Fa ny vavolombelona mandainga kosa miteny fitaka.
18
Misy mandefalefa teny tsy tsaroana ka tonga toy ny fanindron'ny sabatra; Fa ny lelan'ny marina dia fanasitranana kosa.
19
Ny molotra marina ampitoerina ho mandrakizay; Fa ny lela mandainga dia indray mipi-maso monja.
20
Fitaka no ao am-pon'izay mamoron-tsain-dratsy; Fa hafaliana no amin'izay misaina fiadanana.
21
Tsy misy ratsy manjo ny marina; Fa heni-doza ny ratsy fanahy.[Heb. henika ny ratsy]
22
Fahavetavetana eo imason'i Jehovah ny molotra mandainga; Fa izay olona mahatoky no ankasitrahany.
23
Ny olon-kendry tsy mba mampideradera fahalalana foana; Fa ny fon'ny adala mamoaka fahadalana.[Heb. manafina fahalalana]
24
Ny tanan'ny mazoto no hanapaka; Fa izay miraviravy tanana dia hampanompoina.
25
Ny alahelo ao am-pon'ny olona dia mampitanondrika azy; Fa ny teny soa no mahafaly azy.
26
Ny marina dia mitari-dalana ny namany; Fa ny alehan'ny ratsy fanahy kosa no mampivily azy.
27
Ny kamo tsy mety mihaza; Fa fananana soa ho an'ny olona ny zoto.[Na: tsy mahatono izay nohazainy]Amin'ny lalan'ny fahamarinana no misy fiainana, Ary ny tsi-fahafatesana no lalan-kalehany.
28
Amin'ny lalan'ny fahamarinana no misy fiainana, Ary ny tsi-fahafatesana no lalan-kalehany.Ohabolana 12:1

Ohabolana 12:2

Ohabolana 12:3

Ohabolana 12:4

Ohabolana 12:5

Ohabolana 12:6

Ohabolana 12:7

Ohabolana 12:8

Ohabolana 12:9

Ohabolana 12:10

Ohabolana 12:11

Ohabolana 12:12

Ohabolana 12:13

Ohabolana 12:14

Ohabolana 12:15

Ohabolana 12:16

Ohabolana 12:17

Ohabolana 12:18

Ohabolana 12:19

Ohabolana 12:20

Ohabolana 12:21

Ohabolana 12:22

Ohabolana 12:23

Ohabolana 12:24

Ohabolana 12:25

Ohabolana 12:26

Ohabolana 12:27

Ohabolana 12:28Ohabolana 1 / Oha 1

Ohabolana 2 / Oha 2

Ohabolana 3 / Oha 3

Ohabolana 4 / Oha 4

Ohabolana 5 / Oha 5

Ohabolana 6 / Oha 6

Ohabolana 7 / Oha 7

Ohabolana 8 / Oha 8

Ohabolana 9 / Oha 9

Ohabolana 10 / Oha 10

Ohabolana 11 / Oha 11

Ohabolana 12 / Oha 12

Ohabolana 13 / Oha 13

Ohabolana 14 / Oha 14

Ohabolana 15 / Oha 15

Ohabolana 16 / Oha 16

Ohabolana 17 / Oha 17

Ohabolana 18 / Oha 18

Ohabolana 19 / Oha 19

Ohabolana 20 / Oha 20

Ohabolana 21 / Oha 21

Ohabolana 22 / Oha 22

Ohabolana 23 / Oha 23

Ohabolana 24 / Oha 24

Ohabolana 25 / Oha 25

Ohabolana 26 / Oha 26

Ohabolana 27 / Oha 27

Ohabolana 28 / Oha 28

Ohabolana 29 / Oha 29

Ohabolana 30 / Oha 30

Ohabolana 31 / Oha 31