A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Malagasy Bible 1865

Eksodosy 371
Ary Bezalila nanao ny fiara tamin'ny hazo akasia: roa hakiho sy sasany ny lavany, ary iray hakiho sy sasany ny sakany, ary iray hakiho sy sasany ny hahavony;
2
ary nopetahany takela-bolamena tsara tao anatiny sy teo ivelany; ary nasiany koronosy volamena manodidina.
3
Ary nandrendrika vava volamena efatra hatao aminy izy, ka nataony teo amin'ny tongony efatra: dia vava vola roa teo amin'ny lafiny iray, ary vava vola roa teo amin'ny lafiny iray koa.
4
Ary nanao bao tamin'ny hazo akasia izy, ka nopetahany takela-bolamena.
5
Ary nampidiriny ny bao ho eo amin'ny vava vola, izay eo amin'ny lafin'ny fiara, hilanjana azy.
6
Ary nanao rakotra fanaovam-panavotana tamin'ny volamena tsara izy: roa hakiho sy sasany ny lavany, ary iray hakiho sy sasany ny sakany.
7
Ary nanao kerobima volamena roa izy; voasana no nanaovany azy roa miray amin'ny lohany roa amin'ny rakotra fanaovam-panavotana:
8
dia ny kerobima iray nataony teo amin'ny sakany anankiray, ary ny kerobima iray kosa teo amin'ny sakany anankiray: indray mivofy tamin'ny rakotra fanaovam-panavotana no nanaovany ny kerobima roa, dia teo amin'ny sakany roa.
9
Ary ny elatry ny kerobima nivelatra teo ambony, ka nalofan'ny elany ny rakotra fanaovam-panavotana; ary ny tavany nifanatrika, sady nanatrika ny rakotra fanaovam-panavotana koa izy.
10
Ary nanao ny latabatra tamin'ny hazo akasia izy: roa hakiho ny lavany, ary iray hakiho ny sakany, ary iray hakiho sy sasany ny hahavony.
11
Ary nopetahany takela-bolamena tsara izy, sady nasiany koronosy volamena manodidina azy.
12
Ary nasiany sisiny vodivoam-pelatanana manodidina azy, ary nasiany koronosy volamena ny sisiny manodidina.
13
Ary nandrendrika vava volamena efatra hatao aminy izy, ka nataony teo amin'ny zorony efatra, izay eo amin'ny tongony efatra, ireo:
14
eo akaikin'ny sisiny no nisian'ny vava vola ho fitoeran'ny bao hilanjana ny latabatra.
15
Ary nanao ny bao tamin'ny hazo akasia izy, hilanjana ny latabatra, ka nopetahany takela-bolamena.
16
Ary nanao ny fanaka izay eo ambonin'ny latabatra izy, dia ny lovia ny sy ny lovia keliny ary ny kapoakany sy ny fitoeran-divainy ho fanidinam-panatitra; volamena tsara no nanaovany ireo.
17
Ary nanao ny fanaovan-jiro tamin'ny volamena tsara izy; voasana no nanaovany ny fanaovan-jiro; nataony indray mivofy taminy avokoa ny faladiany sy ny tahony sy ny vodi-voniny sy ny kiboriny ary ny voniny.
18
Ary nisy sampany enina tamin'ny ankilany roa, dia sampany telo tamin'ny fanaovan-jiro amin'ny ankilany iray, ary sampany telo tamin'ny fanaovan-jiro amin'ny ankilany iray koa;
19
teo amin'ny sampany anankiray nisy vodi-voniny telo natao tahaka ny vonin'ny amygdala, mbamin'ny kiboriny sy ny voniny; ary teo amin'ny sampany anankiray koa nisy vodi-voniny telo natao tahaka ny vonin'ny amygdala, mbamin'ny kiboriny sy ny voniny; dia toy izany avokoa tamin'ny sampany enina tamin'ny fanaovan-jiro.
20
Ary teo amin'ny fanaovan-jiro dia nisy vodi-voniny efatra natao tahaka ny vonin'ny amygdala, mbamin'ny kiboriny sy ny voniny,
21
dia kiboriny iray eo ambanin'ny sampany roa sady miray aminy, ary kiboriny iray eo ambanin'ny sampany roa sady miray aminy, ary kiboriny iray eo ambanin'ny sampany roa koa sady miray aminy; dia amin'ny sampany enina izay miray amin'ny fanaovan-jiro.
22
Ny kiboriny sy ny sampany dia niray taminy avokoa; natao indray mivofy tamin'ny volamena tsara izy rehetra.
23
Ary nanao ny lela fanaovan-jirony fito sy ny hetin-jirony sy ny fitoeran-davenon-jirony tamin'ny volamena tsara izy.
24
Volamena tsara talenta iray no nanaovany azy mbamin'ny fanaka rehetra momba azy.
25
Ary nanao ny alitara fandoroana ditin-kazo manitra tamin'ny hazo akasia izy: iray hakiho avy ny lafiny efatra, dia efa-joro tsy mivadi-mandry izy; ary roa hakiho ny hahavony; ary nataony miray aminy ny tandrony.
26
Ary nopetahany takela-bolamena tsara izy, dia ny tampony sy ny lafiny manodidina ary ny tandrony; ary nasiany koronosy volamena manodidina.
27
Ary nasiany vava volamena roa izy teo ambanin'ny koronosiny, ka nataony teo amin'ny zorony efatra ireo ho fitoeran'ny bao hilanjana azy.
28
Ary hazo akasia no nanaovany ny bao, ka nopetahany takela-bolamena.Ary nanao ny diloilo fanosorana masina izy, sy ny zava-manitra manetona madio, asan'ny mpangaroharo zava-manitra.
29
Ary nanao ny diloilo fanosorana masina izy, sy ny zava-manitra manetona madio, asan'ny mpangaroharo zava-manitra.Eksodosy 37:1

Eksodosy 37:2

Eksodosy 37:3

Eksodosy 37:4

Eksodosy 37:5

Eksodosy 37:6

Eksodosy 37:7

Eksodosy 37:8

Eksodosy 37:9

Eksodosy 37:10

Eksodosy 37:11

Eksodosy 37:12

Eksodosy 37:13

Eksodosy 37:14

Eksodosy 37:15

Eksodosy 37:16

Eksodosy 37:17

Eksodosy 37:18

Eksodosy 37:19

Eksodosy 37:20

Eksodosy 37:21

Eksodosy 37:22

Eksodosy 37:23

Eksodosy 37:24

Eksodosy 37:25

Eksodosy 37:26

Eksodosy 37:27

Eksodosy 37:28

Eksodosy 37:29Eksodosy 1 / Eks 1

Eksodosy 2 / Eks 2

Eksodosy 3 / Eks 3

Eksodosy 4 / Eks 4

Eksodosy 5 / Eks 5

Eksodosy 6 / Eks 6

Eksodosy 7 / Eks 7

Eksodosy 8 / Eks 8

Eksodosy 9 / Eks 9

Eksodosy 10 / Eks 10

Eksodosy 11 / Eks 11

Eksodosy 12 / Eks 12

Eksodosy 13 / Eks 13

Eksodosy 14 / Eks 14

Eksodosy 15 / Eks 15

Eksodosy 16 / Eks 16

Eksodosy 17 / Eks 17

Eksodosy 18 / Eks 18

Eksodosy 19 / Eks 19

Eksodosy 20 / Eks 20

Eksodosy 21 / Eks 21

Eksodosy 22 / Eks 22

Eksodosy 23 / Eks 23

Eksodosy 24 / Eks 24

Eksodosy 25 / Eks 25

Eksodosy 26 / Eks 26

Eksodosy 27 / Eks 27

Eksodosy 28 / Eks 28

Eksodosy 29 / Eks 29

Eksodosy 30 / Eks 30

Eksodosy 31 / Eks 31

Eksodosy 32 / Eks 32

Eksodosy 33 / Eks 33

Eksodosy 34 / Eks 34

Eksodosy 35 / Eks 35

Eksodosy 36 / Eks 36

Eksodosy 37 / Eks 37

Eksodosy 38 / Eks 38

Eksodosy 39 / Eks 39

Eksodosy 40 / Eks 40