English
A A A A A
×
Malagasy Bible 1865
Eksodosy 31
1
[Ny nanendrena an'i Bezalila sy Oholiaba ho lohan'ny mpiasa] Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe:
2
Indro, efa notononiko anarana Bezalila, zanak'i Ory, zanak'i Hora, avy amin'ny firenen'i Joda;
3
ary efa nofenoiko fanahin'Andriamanitra izy, dia fahendrena sy fahiratan-tsaina sy fahalalana ny amin'ny tao-zavatra samy hafa:
4
dia ny hihevitra hanao asa kanto, ny hiasa volamena sy volafotsy ary varahina
5
sy ny hamboatra vato halatsaka an-tranontranony ary ny handrafitra hazo, mba hanaovany ny tao-zavatra samy hafa.
6
Ary, indro, Izaho efa nanome an'i Oholiaba, zanak'i Ahisamaka, avy amin'ny firenen'i Dana, ho namany; ary ny fon'izay hendry rehetra dia efa nasiako fahendrena, mba hanaovany izay rehetra efa nandidiako anao:
7
dia ny trano-lay fihaonana sy ny fiara hasiana ny Vavolombelona sy ny rakotra fanaovam-panavotana, izay eo amboniny, sy ny fanaka rehetra momba ny trano-lay.
8
sy ny latabatra mbamin'ny fanaka momba azy, sy ny fanaovan-jiro tsara mbamin'ny fanaka rehetra momba azy, sy ny alitara fandoroana ditin-kazo manitra
9
sy ny alitara fandoroana ny fanatitra odorana mbamin'ny fanaka rehetra momba azy, ary ny tavy, sy ny faladiany.
10
ary ny fitafiana makarakara sy ny fitafiana masina ho an'i Arona mpisorona sy ny fitafian'ny zanany ho entiny misorona,
11
ary ny diloilo fanosorana sy ny ditin-kazo manitra ho ao amin'ny fitoerana masina: araka izay rehetra nandidiako anao no aoka hataon'ireo.
12
[Ny amin'ny fitandremana ny Sabata] Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe:
13
Ary dia milaza amin'ny Zanak'Isiraely ianao hoe: Ny Sabatako no tandremo; fa famantarana ho amiko, sy ho aminareo hatramin'ny taranakareo fara mandimby izany, mba ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah Izay manamasina anareo.
14
Koa tandremo ny Sabata, fa masina aminareo izany; izay tsy manamasina azy dia hatao maty tokoa, fa izay rehetra manao raharaha amin'izany dia hofongorana tsy ho amin'ny fireneny.
15
Henemana no hanaovana raharaha; fa ny andro fahafito dia tena fitsaharana ka masina ho an'i Jehovah: izay rehetra manao raharaha amin'ny andro Sabata dia hatao maty tokoa.
16
Dia hotandreman'ny Zanak'Isiraely ny Sabata hankatoavany azy hatramin'ny taranany fara mandimby, dia fanekena mandrakizay izany.
17
Ho famantarana amiko sy amin'ny Zanak'Isiraely mandrakizay izany; fa tamin'ny henemana no nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany, ary tamin'ny andro fahafito dia nitsahatra Izy ka niala sasatra.[Ny nanomezan'Andriamanitra ny vato fisaka izay nisy ny Lalàna] Ary rehefa vita ny teny nataony tamin'i Mosesy tao an-tendrombohitra Sinay, dia nomeny azy ny vato fisaka roa, izay nisy ny Vavolombelona, dia vato fisaka voasoratry ny rantsan-tànan'Andriamanitra.
18
[Ny nanomezan'Andriamanitra ny vato fisaka izay nisy ny Lalàna] Ary rehefa vita ny teny nataony tamin'i Mosesy tao an-tendrombohitra Sinay, dia nomeny azy ny vato fisaka roa, izay nisy ny Vavolombelona, dia vato fisaka voasoratry ny rantsan-tànan'Andriamanitra.
Eksodosy 31:1
Eksodosy 31:2
Eksodosy 31:3
Eksodosy 31:4
Eksodosy 31:5
Eksodosy 31:6
Eksodosy 31:7
Eksodosy 31:8
Eksodosy 31:9
Eksodosy 31:10
Eksodosy 31:11
Eksodosy 31:12
Eksodosy 31:13
Eksodosy 31:14
Eksodosy 31:15
Eksodosy 31:16
Eksodosy 31:17
Eksodosy 31:18
Eksodosy 1 / Eks 1
Eksodosy 2 / Eks 2
Eksodosy 3 / Eks 3
Eksodosy 4 / Eks 4
Eksodosy 5 / Eks 5
Eksodosy 6 / Eks 6
Eksodosy 7 / Eks 7
Eksodosy 8 / Eks 8
Eksodosy 9 / Eks 9
Eksodosy 10 / Eks 10
Eksodosy 11 / Eks 11
Eksodosy 12 / Eks 12
Eksodosy 13 / Eks 13
Eksodosy 14 / Eks 14
Eksodosy 15 / Eks 15
Eksodosy 16 / Eks 16
Eksodosy 17 / Eks 17
Eksodosy 18 / Eks 18
Eksodosy 19 / Eks 19
Eksodosy 20 / Eks 20
Eksodosy 21 / Eks 21
Eksodosy 22 / Eks 22
Eksodosy 23 / Eks 23
Eksodosy 24 / Eks 24
Eksodosy 25 / Eks 25
Eksodosy 26 / Eks 26
Eksodosy 27 / Eks 27
Eksodosy 28 / Eks 28
Eksodosy 29 / Eks 29
Eksodosy 30 / Eks 30
Eksodosy 31 / Eks 31
Eksodosy 32 / Eks 32
Eksodosy 33 / Eks 33
Eksodosy 34 / Eks 34
Eksodosy 35 / Eks 35
Eksodosy 36 / Eks 36
Eksodosy 37 / Eks 37
Eksodosy 38 / Eks 38
Eksodosy 39 / Eks 39
Eksodosy 40 / Eks 40