A A A A A
×

Malagasy Bible 1865

Eksodosy 27

1
Ary manaova ny alitara amin'ny hazo akasia: dimy hakiho avy ny lafiny efatra, dia ho efa-joro tsy mivadi-mandry izy; ary telo hakiho ny hahavony.
2
Ary manaova ny tandrony eo amin'ny zorony efatra, ka ataovy miray aminy; ary petaho takela-barahina.
3
Ary manaova ny vilaniny fandraofan-davenona handraofana ny lavenony ary ny sotron'afony sy ny loviany famafazana ary ny fitrebiny sy ny fitondran'afony; varahina no hanaovanao ny fanaka rehetra momba azy.
4
Ary manaova makarakara varahina tahaka ny harato ho eo aminy; ary manaova vava-varahina efatra hatao ambonin'ny harato eo amin'ny zorony efatra,
5
Ary ataovy eo ambanin'ny sikin'ny alitara hatreo ambodiny izany; ary aoka ny makarakara hanasaka ny alitara.
6
Ary manaova bao ho amin'ny alitara, dia bao hazo akasia, ka petaho takela-barahina,
7
Ary ampidiro eo amin'ny vava varahina ny bao; ary aoka ho eo amin'ny lafiny roa amin'ny alitara ny bao, raha lanjaina izy,
8
Hazo fisaka no arafeto ho alitara, ka ataovy hobokaty; araka izay naseho taminao tao an-tendrombohitra no hanaovana azy.
9
Ary manaova ny kianjan'ny tabernakely: amin'ny lafiny atsimo hisy fefy lamba rongony fotsy madinika voahasina ho amin'ny kianja, zato hakiho ny halavany amin'ny lafiny iray;
10
ary ho roa-polo ny tsangantsangany, ary ho roa-polo ny faladiany varahina; ho volafotsy ny fihantonana amin'ny tsangantsangany sy ny anjaka hitohizany,
11
Ary ho tahaka izany amin'ny lafiny avaratra, amin'ny lavany dia hisy fefy lamba, zato hakiho ny halavany, ary ho roa-polo ny tsangantsangany, ary ho roa-polo ny faladiany varahina; ho volafotsy ny fihantonana amin'ny tsangantsangany sy ny anjaka hitohizany,
12
Ary hisy fefy lamba dimam-polo hakiho amin'ny sakan'ny kianja amin'ny lafiny andrefana; ho folo ny tsangantsangany, ary ho folo ny faladiany,
13
Ary ny sakan'ny kianja amin'ny lafiny atsinanana ho dimam-polo hakiho.
14
Ary hisy fefy lamba dimy ambin'ny folo hakiho amin'ny sakany iray; ho telo ny tsangantsangany, ary ho telo ny faladiany.
15
Ary hisy fefy lamba dimy ambin'ny folo hakiho amin'ny sakany iray koa; ho telo ny tsangantsangany ary ho telo ny faladiany.
16
Ary eo amin'ny vavahadin'ny kianja dia hisy vavahady sy lamba roa-polo hakiho, dia manga sy volomparasy sy mena ary rongony fotsy madinika voahasina, asan'ny mahay tenona samy hafa soratra; ho efatra ny tsangantsangany, ary ho efatra ny faladiany.
17
Ny tsangantsangany rehetra amin'ny kianja manodidina dia samy hisy anjaka volafotsy hitohizany; ho volafotsy ny fihantonany, ary ho varahina ny faladiany,
18
Ny lavan'ny kianja ho zato hakiho, ary ny sakany ho dimam-polo hakiho, ary ny hahavony ho dimy hakiho, ka hatao rongony fotsy madinika voahasina izany, ary ho varahina ny faladiany.
19
Ho varahina avokoa ny fiasana rehetra momba ny tabernakely; ary ny tsimatra rehetra momba azy sy ny tsimatry ny kianja ho varahina koa.
20
Ary mandidia ny Zanak'Isiraely hitondra aminao diloilon'oliva tsara voavely hatao fanazavana, mba hampirehetana jiro mandrakariva.Ao anatin'ny trano lay fihaonana, dia eo ivelan'ny efitra lamba izay manakona ny Vavolombelona, no handaharan'i Arona sy ny zanany azy ho eo anatrehan'i Jehovah hatramin'ny hariva ka hatramin'ny maraina; ho lalàna mandrakizay amin'ny Zanak'Isiraely izany hatramin'ny taranany fara mandimby,
21
Ao anatin'ny trano lay fihaonana, dia eo ivelan'ny efitra lamba izay manakona ny Vavolombelona, no handaharan'i Arona sy ny zanany azy ho eo anatrehan'i Jehovah hatramin'ny hariva ka hatramin'ny maraina; ho lalàna mandrakizay amin'ny Zanak'Isiraely izany hatramin'ny taranany fara mandimby,
Eksodosy 27:1
Eksodosy 27:2
Eksodosy 27:3
Eksodosy 27:4
Eksodosy 27:5
Eksodosy 27:6
Eksodosy 27:7
Eksodosy 27:8
Eksodosy 27:9
Eksodosy 27:10
Eksodosy 27:11
Eksodosy 27:12
Eksodosy 27:13
Eksodosy 27:14
Eksodosy 27:15
Eksodosy 27:16
Eksodosy 27:17
Eksodosy 27:18
Eksodosy 27:19
Eksodosy 27:20
Eksodosy 27:21
Eksodosy 1 / Eks 1
Eksodosy 2 / Eks 2
Eksodosy 3 / Eks 3
Eksodosy 4 / Eks 4
Eksodosy 5 / Eks 5
Eksodosy 6 / Eks 6
Eksodosy 7 / Eks 7
Eksodosy 8 / Eks 8
Eksodosy 9 / Eks 9
Eksodosy 10 / Eks 10
Eksodosy 11 / Eks 11
Eksodosy 12 / Eks 12
Eksodosy 13 / Eks 13
Eksodosy 14 / Eks 14
Eksodosy 15 / Eks 15
Eksodosy 16 / Eks 16
Eksodosy 17 / Eks 17
Eksodosy 18 / Eks 18
Eksodosy 19 / Eks 19
Eksodosy 20 / Eks 20
Eksodosy 21 / Eks 21
Eksodosy 22 / Eks 22
Eksodosy 23 / Eks 23
Eksodosy 24 / Eks 24
Eksodosy 25 / Eks 25
Eksodosy 26 / Eks 26
Eksodosy 27 / Eks 27
Eksodosy 28 / Eks 28
Eksodosy 29 / Eks 29
Eksodosy 30 / Eks 30
Eksodosy 31 / Eks 31
Eksodosy 32 / Eks 32
Eksodosy 33 / Eks 33
Eksodosy 34 / Eks 34
Eksodosy 35 / Eks 35
Eksodosy 36 / Eks 36
Eksodosy 37 / Eks 37
Eksodosy 38 / Eks 38
Eksodosy 39 / Eks 39
Eksodosy 40 / Eks 40