A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Malagasy Bible 1865

Eksodosy 21
[Ny namonjena an'i Mosesy, sy ny nandraisan'ny zanakavavin'i Farao azy ho zanany] Ary nisy lehilahy anankiray avy amin'ny mpianakavin'i Levy lasa naka vady tamin'ny zanakavavin'i Levy.
2
Dia nanan'anaka ravehivavy ka niteraka zazalahy; ary rehefa hitany fa zaza tsara izy, dia nafeniny telo volana.
3
Ary rehefa tsy azony nafenina intsony izy, dia nangalany fiara zozoro, ka nopetahany asfalta sy dity ny fiara, dia napetrany tao ny zaza; ary napetrany tao anaty zozoro teo amoron'i Neily ny fiara.
4
Ary ny anabaviny nijanona teny lavidavitra eny, mba hahita izay hatao aminy.
5
Ary nidina ny zanakavavin'i Farao mba handro tao Neily; ary ny ankizivaviny nitsangatsangana teny amoron'i Neily; ary raha nahita ny fiara teo anaty zozoro ny zanakavavin'i Farao, dia naniraka ny mpanompovaviny iray izy ka nampaka azy.
6
Ary nony nosokafany, dia hitany ny zazakely; ary indro fa zazalahy mitomany. Dia namindra fo taminy izy ka nanao hoe: Isan'ny zanaky ny Hebreo ity.
7
Dia hoy kosa ny anabaviny tamin'ny zanakavavin'i Farao: Handeha haka mpitaiza amin'ny vehivavy Hebreo va aho hankatỳ aminao mba hitaiza ny zaza ho anao?
8
Ary hoy ny zanakavavin'i Farao taminy: Andeha ary. Dia lasa razazavavy ka naka ny renin'ny zaza.
9
Ary hoy ny zanakavavin'i Farao taminy: Ento ity zaza ity, ka tezao ho ahy, fa izaho handoa ny karamanao. Dia nentin-dravehivavy ny zaza ka notezainy.
10
Ary rehefa lehibe ny zaza, dia nentiny tao amin'ny zanakavavin'i Farao izy, ka dia tonga zanany. Ary ny anarany nataony hoe Mosesy; fa hoy izy: Satria tamin'ny rano no nangalako azy.
11
[Ny nataon'i Mosesy hamonjeny ny namany, sy ny nandosirany nankany Midiana] Ary tamin'izany andro izany, rehefa lehibe Mosesy, dia nivoaka nankany amin'ny rahalahiny izy ka nijery ny fanompoany mafy, ary nahita lehilahy Egyptiana nanavokavoka ny anankiray tamin'ny Hebreo rahalahiny.
12
Dia niherikerika izy, ka nony hitany fa tsy nisy olona, dia novonoiny ilay Egyptiana, ary nasitriny tao amin'ny fasika ny faty.
13
Ary nony ampitson'iny, dia nivoaka indray izy, ary, indreo, nisy Hebreo roa lahy niady; dia hoy izy tamin'ilay diso: Nahoana no mamono ny namanao ianao?
14
Fa hoy izy: Iza no nanendry an'ialahy ho mpanapaka sy mpitsara anay? Moa mikasa hamono ahy koa va ialahy, tahaka ny namonoan'ialahy ilay Egyptiana? Dia raiki-tahotra Mosesy ka nanao hoe: Hay! fantatr'olona izany!
15
Ary rehefa ren'i Farao izany zavatra izany, dia nitady hamono an'i Mosesy izy. Fa Mosesy nandositra ny tavan'i Farao ka nonina tany amin'ny tany Midiana; ny nipetraka teo anilan'ny lavaka fantsakana izy.
16
Ary ny mpisorona tao Midiana nanana zanaka fito mirahavavy; ary avy izy ireo, dia nanovo rano ka nameno ny tavin-drano hampisotroany ny ondry aman'osin-drainy.
17
Ary avy kosa ny lehilahy mpiandry ondry ka nandroaka azy; fa Mosesy nitsangana ka namonjy azy, dia nampisotro rano ny ondry aman'osiny.
18
Ary rehefa tonga teo amin-dRegoela rainy izy, dia hoy izy: Nahoana no dia nalaky tonga toy izany ianareo androany?
19
Ary hoy izy ireo: Nisy lehilahy Egyptiana anankiray namonjy anay tamin'ny tanan'ny mpiandry ondry sady nanovo rano ho anay, dia nampisotro ny ondry aman'osy.
20
Ary hoy izy tamin'ny zananivavy: Ka aiza izy? Nahoana no nilaozanareo izany lehilahy izany? Alao izy mba hihinan-kanina.
21
Ary sitrak'i Mosesy ny hitoetra tao amin-dralehilahy. Ary Zipora zananivavy dia nomeny ho vadin'i Mosesy.
22
Dia niteraka zazalahy izy, ary ny anarany nataon-drainy hoe Gersoma; fa hoy izy: Efa vahiny atỳ amin'ny tanin'ny firenena hafa aho.
23
[Ny nisehoan'Andriamanitra tamin'i Mosesy, sy ny nanirahany azy hanafaka ny olony] Ary tao anatin'izany andro maro izany dia maty ny mpanjakan'i Egypta; ary ny Zanak'Isiraely nisento noho ny fanompoany ka nitaraina; ary niakatra tany amin'Andriamanitra ny fitarainany noho ny fanompoany.
24
Ary Andriamanitra nandre ny fitarainany, dia nahatsiaro ny fanekeny tamin'i Abrahama sy Isaka ary Jakoba.Ary Andriamanitra dia nijery ny Zanak'Isiraely ka nahafantatra azy.
25
Ary Andriamanitra dia nijery ny Zanak'Isiraely ka nahafantatra azy.Eksodosy 2:1
Eksodosy 2:2
Eksodosy 2:3
Eksodosy 2:4
Eksodosy 2:5
Eksodosy 2:6
Eksodosy 2:7
Eksodosy 2:8
Eksodosy 2:9
Eksodosy 2:10
Eksodosy 2:11
Eksodosy 2:12
Eksodosy 2:13
Eksodosy 2:14
Eksodosy 2:15
Eksodosy 2:16
Eksodosy 2:17
Eksodosy 2:18
Eksodosy 2:19
Eksodosy 2:20
Eksodosy 2:21
Eksodosy 2:22
Eksodosy 2:23
Eksodosy 2:24
Eksodosy 2:25


Eksodosy 1 / Eks 1
Eksodosy 2 / Eks 2
Eksodosy 3 / Eks 3
Eksodosy 4 / Eks 4
Eksodosy 5 / Eks 5
Eksodosy 6 / Eks 6
Eksodosy 7 / Eks 7
Eksodosy 8 / Eks 8
Eksodosy 9 / Eks 9
Eksodosy 10 / Eks 10
Eksodosy 11 / Eks 11
Eksodosy 12 / Eks 12
Eksodosy 13 / Eks 13
Eksodosy 14 / Eks 14
Eksodosy 15 / Eks 15
Eksodosy 16 / Eks 16
Eksodosy 17 / Eks 17
Eksodosy 18 / Eks 18
Eksodosy 19 / Eks 19
Eksodosy 20 / Eks 20
Eksodosy 21 / Eks 21
Eksodosy 22 / Eks 22
Eksodosy 23 / Eks 23
Eksodosy 24 / Eks 24
Eksodosy 25 / Eks 25
Eksodosy 26 / Eks 26
Eksodosy 27 / Eks 27
Eksodosy 28 / Eks 28
Eksodosy 29 / Eks 29
Eksodosy 30 / Eks 30
Eksodosy 31 / Eks 31
Eksodosy 32 / Eks 32
Eksodosy 33 / Eks 33
Eksodosy 34 / Eks 34
Eksodosy 35 / Eks 35
Eksodosy 36 / Eks 36
Eksodosy 37 / Eks 37
Eksodosy 38 / Eks 38
Eksodosy 39 / Eks 39
Eksodosy 40 / Eks 40