A A A A A
×

Malagasy Bible 1865

Eksodosy 13

1
[Ny nanokanana ny lahimatoa ho an'i Jehovah] Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe:
2
Hamasino ho Ahy ny lahimatoa rehetra, dia izay voalohan-teraka rehetra eo amin'ny Zanak'Isiraely, na olona na biby fiompy: Ahy ireny.
3
Dia hoy Mosesy tamin'ny olona: Tsarovy izao andro izao, izay nivoahanareo avy tany Egypta, tamin'ny trano nahandevozana, fa tamin'ny tanana mahery no nitondran'i Jehovah anareo nivoaka avy tany; koa aza misy mihinana izay misy masirasira.
4
Izao andro amin'ny volana Abiba izao no ivoahanareo
5
Ary raha hitondra anao Jehovah ho any amin'ny tanin'ny Kananita sy ny Hetita sy ny Amorita sy ny Hivita ary ny Jebosita, izay nianianany tamin'ny razanao homena anao, dia tany tondra-dronono sy tantely, dia hanao izany fanompoana izany ianao amin'izao volana izao.
6
Hafitoana no hihinananao mofo tsy misy masirasira, ary amin'ny andro fahafito dia hisy andro firavoravoana ho an'i Jehovah.
7
Ny mofo tsy misy masirasira hohanina mandritra ny hafitoana; ary tsy hisy eo aminao izay mofo misy masirasira, ary tsy hisy izay masirasira akory ao aminao eny amin'ny taninao rehetra.
8
Dia hambaranao amin'ny zanakao amin'izany andro izany hoe: Noho ny nataon'i Jehovah tamiko tamin'ny nivoahako avy tany Egypta no anaovako izao.
9
Dia ho famantarana ho anao eo amin'ny tananao ary ho fampahatsiarovana eo ambonin'ny handrinao izany, mba ho ao am-bavanao ny lalàn'i Jehovah: fa tanana mahery no nitondran'i Jehovah anao nivoaka avy tany Egypta.
10
Dia tandremo amin'ny fotoany isan-taona izao lalàna izao.
11
Ary raha hitondra anao Jehovah ho any amin'ny tanin'ny Kananita araka izay nianianany taminao sy ny razanao, ka homeny anao izany,
12
dia hatokanao ho an'i Jehovah izay voalohan-teraka rehetra: ny voalohan-teraky ny biby fiompy rehetra izay anananao, dia ho an'i Jehovah ny lahy rehetra;
13
ary ny voalohan-teraky ny boriky dia hosoloanao zanak'ondry; fa raha tsy hanolo azy ianao, dia hofolahinao ny vozony; ary ny lahimatoa rehetra amin'ny olona eo amin'ny zanakao dia havotanao.
14
Ary raha hanontany anao ny zanakao amin'ny andro ho avy ka hanao hoe: Inona no anton'izao? dia holazainao aminy hoe: Tanana mahery no nitondran'i Jehovah antsika nivoaka avy tany Egypta, tamin'ny trano nahandevozana;
15
ary raha nanamafy ny fony ka tsy nandefa antsika Farao, dia novonoin'i Jehovah ny lahimatoa rehetra tany amin'ny tany Egypta, hatramin'ny lahimatoan'ny olona ka hatramin'ny voalohan-teraky ny biby; koa izany no anaterako ho an'i Jehovah ny lahy voalohan-teraka rehetra, fa ny lahimatoa rehetra amin'ny zanako dia soloako.
16
Ary ho famantarana eo amin'ny tananao sy ho fehy eo ambonin'ny handrinao izany; fa tanana mahery no nitondran'i Jehovah antsika nivoaka avy tany Egypta.
17
[Ny lalana nitondran'Andriamanitra ny Zanak'Isiraely, sy ny namakiany ny Ranomasina Mena] Ary rehefa nalefan'i Farao ny olona, dia tsy mba nentin'Andriamanitra tamin'ny lalana nankany amin'ny tanin'ny Filistina izy, na dia akaiky aza izany; fa hoy Andriamanitra: Andrao hanenina ny olona, raha mahita ady, ka hiverina any Egypta.
18
Fa nentin'Andriamanitra nivily ho amin'ny lalana mahazo any an-efitra amoron'ny Ranomasina Mena ny olona; ary voaomana hiady ny fiakatry ny Zanak'Isiraely avy tany amin'ny tany Egypta.
19
Ary nentin'i Mosesy niaraka taminy ny taolan'i Josefa, satria Josefa efa nampianiana dia nampianiana ny Zanak'Isiraely ka nanao hoe: Hamangy anareo tokoa Andriamanitra, dia hitondra ny taolako hiala atỳ miaraka aminareo ianareo.
20
Dia nifindra niala tao Sokota izy ka nitoby tao Etama teo an-tsisin'ny efitra.
21
Ary Jehovah nandeha teo alohany tamin'ny andri-rahona raha antoandro hitari-dalana azy, ary tamin'ny andri-afo nony alina ho fahazavana ho azy, handehanany andro aman'alina.Ny andri-rahona tsy niala teo alohan'ny olona raha antoandro, na ny andri-afo nony alina.
22
Ny andri-rahona tsy niala teo alohan'ny olona raha antoandro, na ny andri-afo nony alina.
Eksodosy 13:1
Eksodosy 13:2
Eksodosy 13:3
Eksodosy 13:4
Eksodosy 13:5
Eksodosy 13:6
Eksodosy 13:7
Eksodosy 13:8
Eksodosy 13:9
Eksodosy 13:10
Eksodosy 13:11
Eksodosy 13:12
Eksodosy 13:13
Eksodosy 13:14
Eksodosy 13:15
Eksodosy 13:16
Eksodosy 13:17
Eksodosy 13:18
Eksodosy 13:19
Eksodosy 13:20
Eksodosy 13:21
Eksodosy 13:22
Eksodosy 1 / Eks 1
Eksodosy 2 / Eks 2
Eksodosy 3 / Eks 3
Eksodosy 4 / Eks 4
Eksodosy 5 / Eks 5
Eksodosy 6 / Eks 6
Eksodosy 7 / Eks 7
Eksodosy 8 / Eks 8
Eksodosy 9 / Eks 9
Eksodosy 10 / Eks 10
Eksodosy 11 / Eks 11
Eksodosy 12 / Eks 12
Eksodosy 13 / Eks 13
Eksodosy 14 / Eks 14
Eksodosy 15 / Eks 15
Eksodosy 16 / Eks 16
Eksodosy 17 / Eks 17
Eksodosy 18 / Eks 18
Eksodosy 19 / Eks 19
Eksodosy 20 / Eks 20
Eksodosy 21 / Eks 21
Eksodosy 22 / Eks 22
Eksodosy 23 / Eks 23
Eksodosy 24 / Eks 24
Eksodosy 25 / Eks 25
Eksodosy 26 / Eks 26
Eksodosy 27 / Eks 27
Eksodosy 28 / Eks 28
Eksodosy 29 / Eks 29
Eksodosy 30 / Eks 30
Eksodosy 31 / Eks 31
Eksodosy 32 / Eks 32
Eksodosy 33 / Eks 33
Eksodosy 34 / Eks 34
Eksodosy 35 / Eks 35
Eksodosy 36 / Eks 36
Eksodosy 37 / Eks 37
Eksodosy 38 / Eks 38
Eksodosy 39 / Eks 39
Eksodosy 40 / Eks 40