A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Malagasy Bible 1865

Salamo 801
[Fivavahana ho an'ny Isiraely, voalobok'i Jehovah] Ho an'ny mpiventy hira. Al-shoshanim-edoth. Salamo nataon'i Asafa. Ry Mpiandry ny Isiraely ô, mihainoa, Hianao Izay mitondra an'i Josefa toy ny ondry; Hianao, Izay mipetraka amin'ny kerobima, mamirapiratra.
2
Fohazy ny herinao eo anoloan'i Efraima sy Benjamina ary Manase, ka avia hamonjy anay.
3
Andriamanitra ô, ampodio izahay, ka ampamirapirato ny Tavanao, ary aoka hovonjena izahay.
4
Jehovah, Andriamanitry ny maro ô, mandra-pahoviana no hanetroka amin'ny fivavaky ny olonao ny fahatezeranao?[Na: na dia mivavaka aza ny olonao]
5
Mampihinana azy mofo len-dranomaso Hianao, ary mampisotro azy ranomaso tovozina.
6
Ataonao ho fifandirana amin'ny mifanila fonenana aminay izahay; ary ny fahavalonay mifaly handatsa.
7
Andriamanitry ny maro ô, ampodio izahay, ka ampamirapirato ny tavanao, ary aoka hovonjena izahay.
8
Nisy voaloboka nafindranao avy tany Egypta; nandroaka ny jentilisa Hianao ka namboly azy kosa.
9
Nitevy teo alohany Hianao, dia namaka lalina izy ka nameno ny tany.
10
Nanaloka ny tendrombohitra ny alokalony, ary ny sampany nanaloka ny sedera andrian-kazo.[Heb: sederan'Andriamanitra]
11
Nampisandrahaka ny rantsany hatramin'ny ranomasina izy, ary ny sakeliny hatramin'ny Ony.[Eofrata]
12
Nahoana no noravànao ny fefiny ka anotazan'izay rehetra mandalo eny an-dalana izy?
13
Ny lambo avy any an'ala mitrongy azy; ary izay bibi-dia any an-tsaha mandàny azy.
14
Ry Andriamanitry ny maro ô, miverena, ka tsilovy any an-danitra, ary jereo, ka vangio ity voaloboka ity.
15
Arovy izay nambolen'ny tananao ankavanana sy ny zanaka izay nampaherezinao ho Anao.[Na: Dia]
16
Voadotry ny afo izy sady voakapa; fongotry ny fananaran'ny tavanao izy.
17
Aoka ny tananao ho amin'ny lehilahin'ny tananao ankavanana, dia amin'ny zanak'olombelona izay nampaherezinao ho Anao.
18
Dia tsy hihemotra hiala aminao izahay; velomy izahay, dia hiantso ny anaranao.Ry Jehovah, Andriamanitry ny maro ô, ampodio izahay; ampamirapirato ny tavanao, ary aoka hovonjena Izahay.
19
Ry Jehovah, Andriamanitry ny maro ô, ampodio izahay; ampamirapirato ny tavanao, ary aoka hovonjena Izahay.Salamo 80:1

Salamo 80:2

Salamo 80:3

Salamo 80:4

Salamo 80:5

Salamo 80:6

Salamo 80:7

Salamo 80:8

Salamo 80:9

Salamo 80:10

Salamo 80:11

Salamo 80:12

Salamo 80:13

Salamo 80:14

Salamo 80:15

Salamo 80:16

Salamo 80:17

Salamo 80:18

Salamo 80:19Salamo 1 / Sal 1

Salamo 2 / Sal 2

Salamo 3 / Sal 3

Salamo 4 / Sal 4

Salamo 5 / Sal 5

Salamo 6 / Sal 6

Salamo 7 / Sal 7

Salamo 8 / Sal 8

Salamo 9 / Sal 9

Salamo 10 / Sal 10

Salamo 11 / Sal 11

Salamo 12 / Sal 12

Salamo 13 / Sal 13

Salamo 14 / Sal 14

Salamo 15 / Sal 15

Salamo 16 / Sal 16

Salamo 17 / Sal 17

Salamo 18 / Sal 18

Salamo 19 / Sal 19

Salamo 20 / Sal 20

Salamo 21 / Sal 21

Salamo 22 / Sal 22

Salamo 23 / Sal 23

Salamo 24 / Sal 24

Salamo 25 / Sal 25

Salamo 26 / Sal 26

Salamo 27 / Sal 27

Salamo 28 / Sal 28

Salamo 29 / Sal 29

Salamo 30 / Sal 30

Salamo 31 / Sal 31

Salamo 32 / Sal 32

Salamo 33 / Sal 33

Salamo 34 / Sal 34

Salamo 35 / Sal 35

Salamo 36 / Sal 36

Salamo 37 / Sal 37

Salamo 38 / Sal 38

Salamo 39 / Sal 39

Salamo 40 / Sal 40

Salamo 41 / Sal 41

Salamo 42 / Sal 42

Salamo 43 / Sal 43

Salamo 44 / Sal 44

Salamo 45 / Sal 45

Salamo 46 / Sal 46

Salamo 47 / Sal 47

Salamo 48 / Sal 48

Salamo 49 / Sal 49

Salamo 50 / Sal 50

Salamo 51 / Sal 51

Salamo 52 / Sal 52

Salamo 53 / Sal 53

Salamo 54 / Sal 54

Salamo 55 / Sal 55

Salamo 56 / Sal 56

Salamo 57 / Sal 57

Salamo 58 / Sal 58

Salamo 59 / Sal 59

Salamo 60 / Sal 60

Salamo 61 / Sal 61

Salamo 62 / Sal 62

Salamo 63 / Sal 63

Salamo 64 / Sal 64

Salamo 65 / Sal 65

Salamo 66 / Sal 66

Salamo 67 / Sal 67

Salamo 68 / Sal 68

Salamo 69 / Sal 69

Salamo 70 / Sal 70

Salamo 71 / Sal 71

Salamo 72 / Sal 72

Salamo 73 / Sal 73

Salamo 74 / Sal 74

Salamo 75 / Sal 75

Salamo 76 / Sal 76

Salamo 77 / Sal 77

Salamo 78 / Sal 78

Salamo 79 / Sal 79

Salamo 80 / Sal 80

Salamo 81 / Sal 81

Salamo 82 / Sal 82

Salamo 83 / Sal 83

Salamo 84 / Sal 84

Salamo 85 / Sal 85

Salamo 86 / Sal 86

Salamo 87 / Sal 87

Salamo 88 / Sal 88

Salamo 89 / Sal 89

Salamo 90 / Sal 90

Salamo 91 / Sal 91

Salamo 92 / Sal 92

Salamo 93 / Sal 93

Salamo 94 / Sal 94

Salamo 95 / Sal 95

Salamo 96 / Sal 96

Salamo 97 / Sal 97

Salamo 98 / Sal 98

Salamo 99 / Sal 99

Salamo 100 / Sal 100

Salamo 101 / Sal 101

Salamo 102 / Sal 102

Salamo 103 / Sal 103

Salamo 104 / Sal 104

Salamo 105 / Sal 105

Salamo 106 / Sal 106

Salamo 107 / Sal 107

Salamo 108 / Sal 108

Salamo 109 / Sal 109

Salamo 110 / Sal 110

Salamo 111 / Sal 111

Salamo 112 / Sal 112

Salamo 113 / Sal 113

Salamo 114 / Sal 114

Salamo 115 / Sal 115

Salamo 116 / Sal 116

Salamo 117 / Sal 117

Salamo 118 / Sal 118

Salamo 119 / Sal 119

Salamo 120 / Sal 120

Salamo 121 / Sal 121

Salamo 122 / Sal 122

Salamo 123 / Sal 123

Salamo 124 / Sal 124

Salamo 125 / Sal 125

Salamo 126 / Sal 126

Salamo 127 / Sal 127

Salamo 128 / Sal 128

Salamo 129 / Sal 129

Salamo 130 / Sal 130

Salamo 131 / Sal 131

Salamo 132 / Sal 132

Salamo 133 / Sal 133

Salamo 134 / Sal 134

Salamo 135 / Sal 135

Salamo 136 / Sal 136

Salamo 137 / Sal 137

Salamo 138 / Sal 138

Salamo 139 / Sal 139

Salamo 140 / Sal 140

Salamo 141 / Sal 141

Salamo 142 / Sal 142

Salamo 143 / Sal 143

Salamo 144 / Sal 144

Salamo 145 / Sal 145

Salamo 146 / Sal 146

Salamo 147 / Sal 147

Salamo 148 / Sal 148

Salamo 149 / Sal 149

Salamo 150 / Sal 150