A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Malagasy Bible 1865

Salamo 771
[Fahatsiarovana ny amin'ny taon-dasa ho enti-mampionona ny fo, raha mila ho reraka] Ho an'ny mpiventy hira. Al-jedotona. Salamo nataon'i Asafa. Ny feoko dia mankany amin'Andriamanitra, ka mitaraina aho; eny, ny feoko mankany amin'Andriamanitra, ka mihaino ahy Izy.
2
Tamin'ny andro fahoriako no nitadiavako ny Tompo; ny tanako nasandratra nony alina ka tsy vizana; ny fanahiko tsy nety nampiononina.
3
Ta-hahatsiaro an'Andriamanitra aho, ka dia nisento; te-hieritreritra aho, ka dia reraka ny fanahiko.
4
Mampiari-tory ny masoko Hianao; mitebiteby aho ka tsy mahateny.
5
Nihevitra ny andro fahiny aho, dia ny taon-dasa ela.
6
Ta-hahatsiaro ny nitendreko valiha tamin'ny alina aho; te-hidinidinika amin'ny foko aho, ary ny fanahiko nanontany mafy hoe:
7
Hanary mandrakizay va ny Tompo? Tsy hankasitraka intsony va Izy?
8
Efa nitsahatra mandrakizay va ny famindram-pony? Efa tapitra mandrakizay va ny teniny?
9
Efa nanadino hamindra fo va Andriamanitra? Efa nohidiany an-katezerana va ny fiantràny?
10
Ary hoy izaho: Izao no mahararirary ny foko, dia ny niovan'ny tanana ankavanan'ny Avo Indrindra.[Na: Nefa tsarovako ny taon']
11
Hampahatsiaro ny asan'i Jehovah aho, fa ta-hahatsiaro ny fahagagana nataonao fony taloha;
12
Eny hisaina ny asanao rehetra aho, ary hihevitra ny nataonao.
13
Andriamanitra ô, amin'ny fitoerana masina ny lalanao; iza no andriamani-dehibe tahaka an'Andriamanitra? [Na: amin'ny fahamasinana]
14
Hianao no Andriamanitra Izay manao fahagagana; efa nampahalala ny herinao teny amin'ny firenena Hianao.
15
Navotan'ny sandrinao ny olonao, dia ny taranak'i Jakoba sy Josefa.
16
Ny rano be nahita Anao, Andriamanitra ô, ny rano be nahita Anao ka toran-kovitra; eny, nanonjanonja ny lalina.
17
Nandatsaka ranonorana ny rahona; nikotrokotroka ny lanitra; nifanaretsaka koa ny zana-tsipìkanao.
18
Ny fikotrokotroky ny kotrokorana dia teo amin'ny tadio; nahazava izao rehetra izao ny helatra; nihovotrovotra sy nihorohoro ny tany.[Na: dia nikodiadia]
19
Tany amin'ny ranomasina ny lalanao, ary ny nalehanao dia tany amin'ny rano mandriaka, ka tsy fantatra ny dian-tongotrao.Ny tanan'i Mosesy sy Arona no nitondranao ny olonao toy ny ondry.
20
Ny tanan'i Mosesy sy Arona no nitondranao ny olonao toy ny ondry.Salamo 77:1
Salamo 77:2
Salamo 77:3
Salamo 77:4
Salamo 77:5
Salamo 77:6
Salamo 77:7
Salamo 77:8
Salamo 77:9
Salamo 77:10
Salamo 77:11
Salamo 77:12
Salamo 77:13
Salamo 77:14
Salamo 77:15
Salamo 77:16
Salamo 77:17
Salamo 77:18
Salamo 77:19
Salamo 77:20


Salamo 1 / Mez 1
Salamo 2 / Mez 2
Salamo 3 / Mez 3
Salamo 4 / Mez 4
Salamo 5 / Mez 5
Salamo 6 / Mez 6
Salamo 7 / Mez 7
Salamo 8 / Mez 8
Salamo 9 / Mez 9
Salamo 10 / Mez 10
Salamo 11 / Mez 11
Salamo 12 / Mez 12
Salamo 13 / Mez 13
Salamo 14 / Mez 14
Salamo 15 / Mez 15
Salamo 16 / Mez 16
Salamo 17 / Mez 17
Salamo 18 / Mez 18
Salamo 19 / Mez 19
Salamo 20 / Mez 20
Salamo 21 / Mez 21
Salamo 22 / Mez 22
Salamo 23 / Mez 23
Salamo 24 / Mez 24
Salamo 25 / Mez 25
Salamo 26 / Mez 26
Salamo 27 / Mez 27
Salamo 28 / Mez 28
Salamo 29 / Mez 29
Salamo 30 / Mez 30
Salamo 31 / Mez 31
Salamo 32 / Mez 32
Salamo 33 / Mez 33
Salamo 34 / Mez 34
Salamo 35 / Mez 35
Salamo 36 / Mez 36
Salamo 37 / Mez 37
Salamo 38 / Mez 38
Salamo 39 / Mez 39
Salamo 40 / Mez 40
Salamo 41 / Mez 41
Salamo 42 / Mez 42
Salamo 43 / Mez 43
Salamo 44 / Mez 44
Salamo 45 / Mez 45
Salamo 46 / Mez 46
Salamo 47 / Mez 47
Salamo 48 / Mez 48
Salamo 49 / Mez 49
Salamo 50 / Mez 50
Salamo 51 / Mez 51
Salamo 52 / Mez 52
Salamo 53 / Mez 53
Salamo 54 / Mez 54
Salamo 55 / Mez 55
Salamo 56 / Mez 56
Salamo 57 / Mez 57
Salamo 58 / Mez 58
Salamo 59 / Mez 59
Salamo 60 / Mez 60
Salamo 61 / Mez 61
Salamo 62 / Mez 62
Salamo 63 / Mez 63
Salamo 64 / Mez 64
Salamo 65 / Mez 65
Salamo 66 / Mez 66
Salamo 67 / Mez 67
Salamo 68 / Mez 68
Salamo 69 / Mez 69
Salamo 70 / Mez 70
Salamo 71 / Mez 71
Salamo 72 / Mez 72
Salamo 73 / Mez 73
Salamo 74 / Mez 74
Salamo 75 / Mez 75
Salamo 76 / Mez 76
Salamo 77 / Mez 77
Salamo 78 / Mez 78
Salamo 79 / Mez 79
Salamo 80 / Mez 80
Salamo 81 / Mez 81
Salamo 82 / Mez 82
Salamo 83 / Mez 83
Salamo 84 / Mez 84
Salamo 85 / Mez 85
Salamo 86 / Mez 86
Salamo 87 / Mez 87
Salamo 88 / Mez 88
Salamo 89 / Mez 89
Salamo 90 / Mez 90
Salamo 91 / Mez 91
Salamo 92 / Mez 92
Salamo 93 / Mez 93
Salamo 94 / Mez 94
Salamo 95 / Mez 95
Salamo 96 / Mez 96
Salamo 97 / Mez 97
Salamo 98 / Mez 98
Salamo 99 / Mez 99
Salamo 100 / Mez 100
Salamo 101 / Mez 101
Salamo 102 / Mez 102
Salamo 103 / Mez 103
Salamo 104 / Mez 104
Salamo 105 / Mez 105
Salamo 106 / Mez 106
Salamo 107 / Mez 107
Salamo 108 / Mez 108
Salamo 109 / Mez 109
Salamo 110 / Mez 110
Salamo 111 / Mez 111
Salamo 112 / Mez 112
Salamo 113 / Mez 113
Salamo 114 / Mez 114
Salamo 115 / Mez 115
Salamo 116 / Mez 116
Salamo 117 / Mez 117
Salamo 118 / Mez 118
Salamo 119 / Mez 119
Salamo 120 / Mez 120
Salamo 121 / Mez 121
Salamo 122 / Mez 122
Salamo 123 / Mez 123
Salamo 124 / Mez 124
Salamo 125 / Mez 125
Salamo 126 / Mez 126
Salamo 127 / Mez 127
Salamo 128 / Mez 128
Salamo 129 / Mez 129
Salamo 130 / Mez 130
Salamo 131 / Mez 131
Salamo 132 / Mez 132
Salamo 133 / Mez 133
Salamo 134 / Mez 134
Salamo 135 / Mez 135
Salamo 136 / Mez 136
Salamo 137 / Mez 137
Salamo 138 / Mez 138
Salamo 139 / Mez 139
Salamo 140 / Mez 140
Salamo 141 / Mez 141
Salamo 142 / Mez 142
Salamo 143 / Mez 143
Salamo 144 / Mez 144
Salamo 145 / Mez 145
Salamo 146 / Mez 146
Salamo 147 / Mez 147
Salamo 148 / Mez 148
Salamo 149 / Mez 149
Salamo 150 / Mez 150