A A A A A
×

Malagasy Bible 1865

Salamo 73

1
[BOKY FAHATELO][Ny amin'ny tsy hahaketraka ny olon'Andriamanitra, raha mahita ny ratsy fanahy ambinina] Salamo nataon'i Asafa. Andriamanitra mahasoa ny Isiraely tokoa, dia ny madio fo.
2
Fa izaho, dia saiky nibolasitra ny tongotro; saiky solafaka ny diako,
3
Satria nialona ny mpirehareha aho, raha nahita ny fiadanan'ny ratsy fanahy.
4
Fa tsy misy fanaintainana amin'ny fahafatesany, ary fatratra ny heriny.
5
Tsy mba misy manavesatra azy, tahaka ny olona sasany, ary tsy mba azom-pahoriana tahaka ny olon-kafa izy.
6
Dia izany no iambozonany rehareha toy ny rojo, sy itafiany fahalozàna tahaka ny lamba.
7
Bongon-tavy ny masony; miloatra ny hevitry ny fony.
8
Manazimbazimba izy ka miresaka fampahoriana an-dolom-po; avo vava izy.
9
Manao vava manakatra ny lanitra izy, ary ny lelany mandeha mitety ny tany.
10
Izany no itodihan'ny olony hankany aminy; ary rano be no gohin'ireny;
11
Ka hoy izy: Hataon'Andriamanitra ahoana no fahalala? ary manam-pahalalana va ny Avo Indrindra?
12
Indro, ireny dia olona ratsy fanahy; miadana mandrakariva izy ka mitombo harena.
13
Foana mihitsy ny nanadiovako ny foko sy ny nanasàko ny tanako tamin'ny fahamarinana.
14
Azom-pahoriana mandritra ny andro aho, ary faizana isa-maraina.
15
Raha tahìny aho nanao hoe: Hiteny izany aho, dia ho namitaka ireo zanakao.
16
Dia nieritreritra ta-hahalala izany zavatra izany aho, kanjo sarotra teo imasoko izany.
17
Mandra-piditro tao amin'ny fitoera-masin'Andriamanitra ka nihevitra izay ho farany.
18
Eo amin'izay mahasolafaka tokoa no ametrahanao azy, ary aripakao ho ringana izy.
19
Hià! rava indray mipi-maso izy! levona izy, matin-java-mahatahotra izy!
20
Tahaka ny anaovan'ny olona ny nofiny ho tsinontsinona, dia tahaka izany, Tompo ô, no anaovanao ny endrik'ireny ho tsinontsinona, raha mifoha Hianao.
21
Raha lotika ny foko, ka voatsindrona ny voako,
22
Dia ketrina aho ka tsy nahalala; eny, biby teo anatrehanao aho.[Na: hipopotamosy]
23
Nefa izaho dia eo aminao ihany mandrakariva, mihazona ny tanako ankavanana Hianao.
24
Ny saina omenao no hitondranao ahy, ary rehefa afaka izany, dia horaisinao ho amin'ny voninahitra aho.
25
Iza no ahy any an-danitra? ary tsy misy etỳ ambonin'ny tany iriko tahaka Anao.
26
Na dia levona aza ny nofoko sy ny foko, dia mbola vatolampin'ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra.
27
Fa, indro, very izay lavitra Anao; aringanao izay rehetra mijangajanga mahafoy Anao.Fa, izaho, dia ny ho akaikin'Andriamanitra no mahatsara ahy; Hianao, Jehovah Tompo ô, no nataoko aroko, mba hilaza ny asanao rehetra aho.
28
Fa, izaho, dia ny ho akaikin'Andriamanitra no mahatsara ahy; Hianao, Jehovah Tompo ô, no nataoko aroko, mba hilaza ny asanao rehetra aho.
Salamo 73:1
Salamo 73:2
Salamo 73:3
Salamo 73:4
Salamo 73:5
Salamo 73:6
Salamo 73:7
Salamo 73:8
Salamo 73:9
Salamo 73:10
Salamo 73:11
Salamo 73:12
Salamo 73:13
Salamo 73:14
Salamo 73:15
Salamo 73:16
Salamo 73:17
Salamo 73:18
Salamo 73:19
Salamo 73:20
Salamo 73:21
Salamo 73:22
Salamo 73:23
Salamo 73:24
Salamo 73:25
Salamo 73:26
Salamo 73:27
Salamo 73:28
Salamo 1 / Псал 1
Salamo 2 / Псал 2
Salamo 3 / Псал 3
Salamo 4 / Псал 4
Salamo 5 / Псал 5
Salamo 6 / Псал 6
Salamo 7 / Псал 7
Salamo 8 / Псал 8
Salamo 9 / Псал 9
Salamo 10 / Псал 10
Salamo 11 / Псал 11
Salamo 12 / Псал 12
Salamo 13 / Псал 13
Salamo 14 / Псал 14
Salamo 15 / Псал 15
Salamo 16 / Псал 16
Salamo 17 / Псал 17
Salamo 18 / Псал 18
Salamo 19 / Псал 19
Salamo 20 / Псал 20
Salamo 21 / Псал 21
Salamo 22 / Псал 22
Salamo 23 / Псал 23
Salamo 24 / Псал 24
Salamo 25 / Псал 25
Salamo 26 / Псал 26
Salamo 27 / Псал 27
Salamo 28 / Псал 28
Salamo 29 / Псал 29
Salamo 30 / Псал 30
Salamo 31 / Псал 31
Salamo 32 / Псал 32
Salamo 33 / Псал 33
Salamo 34 / Псал 34
Salamo 35 / Псал 35
Salamo 36 / Псал 36
Salamo 37 / Псал 37
Salamo 38 / Псал 38
Salamo 39 / Псал 39
Salamo 40 / Псал 40
Salamo 41 / Псал 41
Salamo 42 / Псал 42
Salamo 43 / Псал 43
Salamo 44 / Псал 44
Salamo 45 / Псал 45
Salamo 46 / Псал 46
Salamo 47 / Псал 47
Salamo 48 / Псал 48
Salamo 49 / Псал 49
Salamo 50 / Псал 50
Salamo 51 / Псал 51
Salamo 52 / Псал 52
Salamo 53 / Псал 53
Salamo 54 / Псал 54
Salamo 55 / Псал 55
Salamo 56 / Псал 56
Salamo 57 / Псал 57
Salamo 58 / Псал 58
Salamo 59 / Псал 59
Salamo 60 / Псал 60
Salamo 61 / Псал 61
Salamo 62 / Псал 62
Salamo 63 / Псал 63
Salamo 64 / Псал 64
Salamo 65 / Псал 65
Salamo 66 / Псал 66
Salamo 67 / Псал 67
Salamo 68 / Псал 68
Salamo 69 / Псал 69
Salamo 70 / Псал 70
Salamo 71 / Псал 71
Salamo 72 / Псал 72
Salamo 73 / Псал 73
Salamo 74 / Псал 74
Salamo 75 / Псал 75
Salamo 76 / Псал 76
Salamo 77 / Псал 77
Salamo 78 / Псал 78
Salamo 79 / Псал 79
Salamo 80 / Псал 80
Salamo 81 / Псал 81
Salamo 82 / Псал 82
Salamo 83 / Псал 83
Salamo 84 / Псал 84
Salamo 85 / Псал 85
Salamo 86 / Псал 86
Salamo 87 / Псал 87
Salamo 88 / Псал 88
Salamo 89 / Псал 89
Salamo 90 / Псал 90
Salamo 91 / Псал 91
Salamo 92 / Псал 92
Salamo 93 / Псал 93
Salamo 94 / Псал 94
Salamo 95 / Псал 95
Salamo 96 / Псал 96
Salamo 97 / Псал 97
Salamo 98 / Псал 98
Salamo 99 / Псал 99
Salamo 100 / Псал 100
Salamo 101 / Псал 101
Salamo 102 / Псал 102
Salamo 103 / Псал 103
Salamo 104 / Псал 104
Salamo 105 / Псал 105
Salamo 106 / Псал 106
Salamo 107 / Псал 107
Salamo 108 / Псал 108
Salamo 109 / Псал 109
Salamo 110 / Псал 110
Salamo 111 / Псал 111
Salamo 112 / Псал 112
Salamo 113 / Псал 113
Salamo 114 / Псал 114
Salamo 115 / Псал 115
Salamo 116 / Псал 116
Salamo 117 / Псал 117
Salamo 118 / Псал 118
Salamo 119 / Псал 119
Salamo 120 / Псал 120
Salamo 121 / Псал 121
Salamo 122 / Псал 122
Salamo 123 / Псал 123
Salamo 124 / Псал 124
Salamo 125 / Псал 125
Salamo 126 / Псал 126
Salamo 127 / Псал 127
Salamo 128 / Псал 128
Salamo 129 / Псал 129
Salamo 130 / Псал 130
Salamo 131 / Псал 131
Salamo 132 / Псал 132
Salamo 133 / Псал 133
Salamo 134 / Псал 134
Salamo 135 / Псал 135
Salamo 136 / Псал 136
Salamo 137 / Псал 137
Salamo 138 / Псал 138
Salamo 139 / Псал 139
Salamo 140 / Псал 140
Salamo 141 / Псал 141
Salamo 142 / Псал 142
Salamo 143 / Псал 143
Salamo 144 / Псал 144
Salamo 145 / Псал 145
Salamo 146 / Псал 146
Salamo 147 / Псал 147
Salamo 148 / Псал 148
Salamo 149 / Псал 149
Salamo 150 / Псал 150