A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Malagasy Bible 1865

Salamo 671
[Fanirian'ny olo-marina mba hanaiky an'Andriamanitra avokoa ny firenena rehetra] Ho an'ny mpiventy hira. Hampiarahina amin'ny valiha. Salamo. Tonon-kira. Andriamanitra anie hamindra fo aminay sy hitahy anay; hampamirapiratra ny tavany aminay anie Izy;
2
Mba ho fantatra etỳ ambonin'ny tany ny lalanao sy ny famonjenao any amin'ny jentilisa rehetra.
3
Hidera Anao ny firenena, Andriamanitra ô; eny, hidera Anao ny firenena rehetra.
4
Hifaly sy hihoby ny firenentsamy hafa, Satria mitsara marina ny firenena Hianao; ny firenen-tsamy hafa ambonin'ny tany dia entinao;
5
Hidera Anao ny firenena, Andriamanitra ô; eny, hidera Anao ny firenena rehetra.
6
Ny tany efa nahavokatra; mitahy antsika Andriamanitra, dia Andriamanitsika.Mitahy antsika Andriamanitra; ary hatahotra Azy ny vazan-tany rehetra.
7
Mitahy antsika Andriamanitra; ary hatahotra Azy ny vazan-tany rehetra.