A A A A A
×

Malagasy Bible 1865

Salamo 36

1
[Ny maharatsy ny miala amin'Andriamanitra, ary ny mahatsara ny mihavana aminy] Ho an'ny mpiventy hira. Nataon'i Davida, mpanompon'i Jehovah. Ny ota milaza ato am-poko ny amin'ny ratsy fanahy hoe: tsy misy fahatahorana an'Andriamanitra ao aminy.[Na: Misy filazana ny ao am-pon'ny ratsy fanahy manao hoe:]
2
Fa miarahaba tena izy ny amin'ny tsy hahitana ny helony ka hankahalana azy.
3
Ny tenin'ny vavany dia faharatsiana sy fitaka; efa nihadala izy ka nitsahatra tsy hanao soa.
4
Faharatsiana no saintsaininy eo am-pandriany; mitsangana eo amin'ny lalana tsy mety izy; ny ratsy tsy mba laviny akory.
5
Jehovah ô, mipaka amin'ny lanitra ny famindram-ponao; mihatra amin'ny rahona ny fahamarinanao.
6
Ny fahamarinanao dia tahaka ny tendrombohitra avo dia avo; ny fitsaranao dia toy ny lalina indrindra; ny olona sy ny biby dia samy vonjenao, Jehovah ô,[Heb: tendrombohitr'Andriamanitra]
7
Endrey ny hatsaran'ny famindram-ponao, Andriamanitra ô! ka mialoka eo amin'ny aloky ny elatrao ny zanak'olombelona.
8
Voky ny matavy ao an-tranonao izy; ary ny ony fampifalianao no ampisotroanao azy.
9
Fa ao aminao no misy loharanon'aina; ny fahazavanao no hahitanay fahazavana.
10
Ampahareto amin'izay mahalala Anao ny famindram-ponao, ary ny fahamarinanao amin'ny mahitsy fo.
11
Aoka tsy hanitsaka ahy ny tongotry ny mpiavonavona, na hampandositra ahy ny tanan'ny ratsy fanahy.Indreo! efa lavo ny mpanao ratsy; naripaka izy ka tsy maharina.
12
Indreo! efa lavo ny mpanao ratsy; naripaka izy ka tsy maharina.
Salamo 36:1
Salamo 36:2
Salamo 36:3
Salamo 36:4
Salamo 36:5
Salamo 36:6
Salamo 36:7
Salamo 36:8
Salamo 36:9
Salamo 36:10
Salamo 36:11
Salamo 36:12
Salamo 1 / Ps 1
Salamo 2 / Ps 2
Salamo 3 / Ps 3
Salamo 4 / Ps 4
Salamo 5 / Ps 5
Salamo 6 / Ps 6
Salamo 7 / Ps 7
Salamo 8 / Ps 8
Salamo 9 / Ps 9
Salamo 10 / Ps 10
Salamo 11 / Ps 11
Salamo 12 / Ps 12
Salamo 13 / Ps 13
Salamo 14 / Ps 14
Salamo 15 / Ps 15
Salamo 16 / Ps 16
Salamo 17 / Ps 17
Salamo 18 / Ps 18
Salamo 19 / Ps 19
Salamo 20 / Ps 20
Salamo 21 / Ps 21
Salamo 22 / Ps 22
Salamo 23 / Ps 23
Salamo 24 / Ps 24
Salamo 25 / Ps 25
Salamo 26 / Ps 26
Salamo 27 / Ps 27
Salamo 28 / Ps 28
Salamo 29 / Ps 29
Salamo 30 / Ps 30
Salamo 31 / Ps 31
Salamo 32 / Ps 32
Salamo 33 / Ps 33
Salamo 34 / Ps 34
Salamo 35 / Ps 35
Salamo 36 / Ps 36
Salamo 37 / Ps 37
Salamo 38 / Ps 38
Salamo 39 / Ps 39
Salamo 40 / Ps 40
Salamo 41 / Ps 41
Salamo 42 / Ps 42
Salamo 43 / Ps 43
Salamo 44 / Ps 44
Salamo 45 / Ps 45
Salamo 46 / Ps 46
Salamo 47 / Ps 47
Salamo 48 / Ps 48
Salamo 49 / Ps 49
Salamo 50 / Ps 50
Salamo 51 / Ps 51
Salamo 52 / Ps 52
Salamo 53 / Ps 53
Salamo 54 / Ps 54
Salamo 55 / Ps 55
Salamo 56 / Ps 56
Salamo 57 / Ps 57
Salamo 58 / Ps 58
Salamo 59 / Ps 59
Salamo 60 / Ps 60
Salamo 61 / Ps 61
Salamo 62 / Ps 62
Salamo 63 / Ps 63
Salamo 64 / Ps 64
Salamo 65 / Ps 65
Salamo 66 / Ps 66
Salamo 67 / Ps 67
Salamo 68 / Ps 68
Salamo 69 / Ps 69
Salamo 70 / Ps 70
Salamo 71 / Ps 71
Salamo 72 / Ps 72
Salamo 73 / Ps 73
Salamo 74 / Ps 74
Salamo 75 / Ps 75
Salamo 76 / Ps 76
Salamo 77 / Ps 77
Salamo 78 / Ps 78
Salamo 79 / Ps 79
Salamo 80 / Ps 80
Salamo 81 / Ps 81
Salamo 82 / Ps 82
Salamo 83 / Ps 83
Salamo 84 / Ps 84
Salamo 85 / Ps 85
Salamo 86 / Ps 86
Salamo 87 / Ps 87
Salamo 88 / Ps 88
Salamo 89 / Ps 89
Salamo 90 / Ps 90
Salamo 91 / Ps 91
Salamo 92 / Ps 92
Salamo 93 / Ps 93
Salamo 94 / Ps 94
Salamo 95 / Ps 95
Salamo 96 / Ps 96
Salamo 97 / Ps 97
Salamo 98 / Ps 98
Salamo 99 / Ps 99
Salamo 100 / Ps 100
Salamo 101 / Ps 101
Salamo 102 / Ps 102
Salamo 103 / Ps 103
Salamo 104 / Ps 104
Salamo 105 / Ps 105
Salamo 106 / Ps 106
Salamo 107 / Ps 107
Salamo 108 / Ps 108
Salamo 109 / Ps 109
Salamo 110 / Ps 110
Salamo 111 / Ps 111
Salamo 112 / Ps 112
Salamo 113 / Ps 113
Salamo 114 / Ps 114
Salamo 115 / Ps 115
Salamo 116 / Ps 116
Salamo 117 / Ps 117
Salamo 118 / Ps 118
Salamo 119 / Ps 119
Salamo 120 / Ps 120
Salamo 121 / Ps 121
Salamo 122 / Ps 122
Salamo 123 / Ps 123
Salamo 124 / Ps 124
Salamo 125 / Ps 125
Salamo 126 / Ps 126
Salamo 127 / Ps 127
Salamo 128 / Ps 128
Salamo 129 / Ps 129
Salamo 130 / Ps 130
Salamo 131 / Ps 131
Salamo 132 / Ps 132
Salamo 133 / Ps 133
Salamo 134 / Ps 134
Salamo 135 / Ps 135
Salamo 136 / Ps 136
Salamo 137 / Ps 137
Salamo 138 / Ps 138
Salamo 139 / Ps 139
Salamo 140 / Ps 140
Salamo 141 / Ps 141
Salamo 142 / Ps 142
Salamo 143 / Ps 143
Salamo 144 / Ps 144
Salamo 145 / Ps 145
Salamo 146 / Ps 146
Salamo 147 / Ps 147
Salamo 148 / Ps 148
Salamo 149 / Ps 149
Salamo 150 / Ps 150