A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Malagasy Bible 1865

Salamo 22



1
[Fitarainana mafy noho ny fahoriana, ary fisaorana noho ny fahafahana, sy filazana ny handrosoan'ny fanjakan'Andriamanitra] Ho an'ny mpiventy hira. Alaieleth-hasahara. Salamo nataon'i Davida. Andriamanitra ô, Andriamanitro ô, nahoana no dia mahafoy ahy Hianao? Lavitra ny famonjena ahy ny tenin'ny fitarainako.
2
Andriamanitro ô, miantso aho nony andro, nefa tsy mamaly Hianao; ary nony alina, nefa tsy mahita fiononana aho.
3
Kanefa masina Hianao, Ry mipetraka eo ambonin'ny fideran'ny Isiraely.
4
Hianao no nitokian'ny razanay; Natoky izy, ka namonjy azy Hianao.
5
Hianao no nitarainany, ka afaka izy; Hianao no nitokiany, ka tsy menatra izy.
6
Ary izaho dia olitra, fa tsy olona, fandatsan'olona sy fanevatevam-bahoaka.
7
Izay rehetra mahita ahy dia manaraby ahy; manondro molotra izy sady mihifikifi-doha ka manao hoe:
8
Ankino amin'i Jehovah, dia aoka Izy hamonjy azy; eny, aoka Izy hanafaka azy, raha mankasitraka azy Izy.[Na: Efa niankina tamin'i Jehovah izy]
9
Fa Hianao no nampivoaka ahy avy tao an-kibo; nampandry ahy fahizay ianao, fony aho mbola nampinonoin'ny reniko;
10
Nankinina taminao hatrany am-bohoka aho; hatrany an-kibon-dreniko dia Andriamanitro Hianao.
11
Aza manalavitra ahy Hianao, fa akaiky ny fahoriana, sady tsy misy mpamonjy.
12
Mitangorona amiko ireo ombilahy be, ny maherin'i Basana manemitra ahy.
13
Misanasana vava amiko izy; eny, liona mamiravira sy mierona izy.
14
Efa rano aidina aho, ka mivaha ny taolako rehetra; tahaka ny savoka ny foko: miempo ato anatiko izy.
15
Maina tahaka ny tavim-bilany ny heriko, ary ny lelako miraikitra amin'ny lanilaniko; ao amin'ny vovoky ny fahafatesana no ametrahanao ahy.
16
Fa mitangorona amiko ny amboa, ny fiangonan'ny ratsy fanahy manemitra ahy. Manindrona ny tongotro aman-tanako izy [Na: Manodidina ny tongotro aman-tanako hoatra ny liona izy]
17
Mahisa ny taolako rehetra aho ireo dia mibanjina sady mangarika ahy.
18
Mizara ny fitafiako ho azy izy; ary ny akanjoko ilokàny.
19
Fa Hianao, Jehovah ô, aza manalavitra; ry Heriko ô, faingana hamonjy ahy.
20
Vonjeo amin'ny sabatra ny fanahiko, dia ny hany malalako amin'ny herin'ny amboa.
21
Vonjeo amin'ny vavan'ny liona aho; ary valio ho afaka amin'ny tandroky ny ombimanga. [Na: teo amin'ny tandroky ny ombimanga dia novalianao aho]
22
Hitory ny anaranao amin'ny rahalahiko aho; eo amin'ny fiangonana no hideràko Anao.
23
Hianareo izay matahotra an'i Jehovah, miderà Azy; ry taranak'i Jakoba rehetra, manomeza voninahitra Azy; ary matahora Azy, ry Zanak'Isiraely rehetra.
24
Fa tsy manao tsinontsinona na marikorikon'ny fahorian'ny ory Izy, ary tsy mba manafina ny tavany aminy; fa raha mitaraina aminy ireny, dia mihaino Izy.
25
Avy aminao no ahazoako manao fiderana eo amin'ny fiangonan-dehibe; ny voadiko dia hefaiko eo anatrehan'izay matahotra an'i Jehovah.
26
Hihinana ny mpandefitra ka ho voky; hidera an'i Jehovah izay mitady azy; ho velona mandrakizay anie ny fonareo.
27
Hahatsiaro ka hiverina ho amin'i Jehovah ny faran'ny tany rehetra; ary hiankohoka eo anatrehanao ny fokon'ny firenen-tsamy hafa.
28
Fa an'i Jehovah ny fanjakana; ary manapaka amin'ny firenen-tsamy hafa Izy.
29
Hihinana sy hiankohoka ny mpanefoefo rehetra ambonin'ny tany, eo anatrehany no hiondrehan'izay rehetra efa hidina any amin'ny vovoka ka tsy mahavelona ny ainy.[Heb: matavy]
30
Hisy taranaka hanompo Azy; ary ny Tompo dia holazaina amin'ny taranaka ho avy.Hisy ho avy ka hanambara ny fahamarinany, amin'ny olona izay mbola hateraka, fa Izy no nanao izany.
31
Hisy ho avy ka hanambara ny fahamarinany, amin'ny olona izay mbola hateraka, fa Izy no nanao izany.











Salamo 22:1

Salamo 22:2

Salamo 22:3

Salamo 22:4

Salamo 22:5

Salamo 22:6

Salamo 22:7

Salamo 22:8

Salamo 22:9

Salamo 22:10

Salamo 22:11

Salamo 22:12

Salamo 22:13

Salamo 22:14

Salamo 22:15

Salamo 22:16

Salamo 22:17

Salamo 22:18

Salamo 22:19

Salamo 22:20

Salamo 22:21

Salamo 22:22

Salamo 22:23

Salamo 22:24

Salamo 22:25

Salamo 22:26

Salamo 22:27

Salamo 22:28

Salamo 22:29

Salamo 22:30

Salamo 22:31







Salamo 1 / Sal 1

Salamo 2 / Sal 2

Salamo 3 / Sal 3

Salamo 4 / Sal 4

Salamo 5 / Sal 5

Salamo 6 / Sal 6

Salamo 7 / Sal 7

Salamo 8 / Sal 8

Salamo 9 / Sal 9

Salamo 10 / Sal 10

Salamo 11 / Sal 11

Salamo 12 / Sal 12

Salamo 13 / Sal 13

Salamo 14 / Sal 14

Salamo 15 / Sal 15

Salamo 16 / Sal 16

Salamo 17 / Sal 17

Salamo 18 / Sal 18

Salamo 19 / Sal 19

Salamo 20 / Sal 20

Salamo 21 / Sal 21

Salamo 22 / Sal 22

Salamo 23 / Sal 23

Salamo 24 / Sal 24

Salamo 25 / Sal 25

Salamo 26 / Sal 26

Salamo 27 / Sal 27

Salamo 28 / Sal 28

Salamo 29 / Sal 29

Salamo 30 / Sal 30

Salamo 31 / Sal 31

Salamo 32 / Sal 32

Salamo 33 / Sal 33

Salamo 34 / Sal 34

Salamo 35 / Sal 35

Salamo 36 / Sal 36

Salamo 37 / Sal 37

Salamo 38 / Sal 38

Salamo 39 / Sal 39

Salamo 40 / Sal 40

Salamo 41 / Sal 41

Salamo 42 / Sal 42

Salamo 43 / Sal 43

Salamo 44 / Sal 44

Salamo 45 / Sal 45

Salamo 46 / Sal 46

Salamo 47 / Sal 47

Salamo 48 / Sal 48

Salamo 49 / Sal 49

Salamo 50 / Sal 50

Salamo 51 / Sal 51

Salamo 52 / Sal 52

Salamo 53 / Sal 53

Salamo 54 / Sal 54

Salamo 55 / Sal 55

Salamo 56 / Sal 56

Salamo 57 / Sal 57

Salamo 58 / Sal 58

Salamo 59 / Sal 59

Salamo 60 / Sal 60

Salamo 61 / Sal 61

Salamo 62 / Sal 62

Salamo 63 / Sal 63

Salamo 64 / Sal 64

Salamo 65 / Sal 65

Salamo 66 / Sal 66

Salamo 67 / Sal 67

Salamo 68 / Sal 68

Salamo 69 / Sal 69

Salamo 70 / Sal 70

Salamo 71 / Sal 71

Salamo 72 / Sal 72

Salamo 73 / Sal 73

Salamo 74 / Sal 74

Salamo 75 / Sal 75

Salamo 76 / Sal 76

Salamo 77 / Sal 77

Salamo 78 / Sal 78

Salamo 79 / Sal 79

Salamo 80 / Sal 80

Salamo 81 / Sal 81

Salamo 82 / Sal 82

Salamo 83 / Sal 83

Salamo 84 / Sal 84

Salamo 85 / Sal 85

Salamo 86 / Sal 86

Salamo 87 / Sal 87

Salamo 88 / Sal 88

Salamo 89 / Sal 89

Salamo 90 / Sal 90

Salamo 91 / Sal 91

Salamo 92 / Sal 92

Salamo 93 / Sal 93

Salamo 94 / Sal 94

Salamo 95 / Sal 95

Salamo 96 / Sal 96

Salamo 97 / Sal 97

Salamo 98 / Sal 98

Salamo 99 / Sal 99

Salamo 100 / Sal 100

Salamo 101 / Sal 101

Salamo 102 / Sal 102

Salamo 103 / Sal 103

Salamo 104 / Sal 104

Salamo 105 / Sal 105

Salamo 106 / Sal 106

Salamo 107 / Sal 107

Salamo 108 / Sal 108

Salamo 109 / Sal 109

Salamo 110 / Sal 110

Salamo 111 / Sal 111

Salamo 112 / Sal 112

Salamo 113 / Sal 113

Salamo 114 / Sal 114

Salamo 115 / Sal 115

Salamo 116 / Sal 116

Salamo 117 / Sal 117

Salamo 118 / Sal 118

Salamo 119 / Sal 119

Salamo 120 / Sal 120

Salamo 121 / Sal 121

Salamo 122 / Sal 122

Salamo 123 / Sal 123

Salamo 124 / Sal 124

Salamo 125 / Sal 125

Salamo 126 / Sal 126

Salamo 127 / Sal 127

Salamo 128 / Sal 128

Salamo 129 / Sal 129

Salamo 130 / Sal 130

Salamo 131 / Sal 131

Salamo 132 / Sal 132

Salamo 133 / Sal 133

Salamo 134 / Sal 134

Salamo 135 / Sal 135

Salamo 136 / Sal 136

Salamo 137 / Sal 137

Salamo 138 / Sal 138

Salamo 139 / Sal 139

Salamo 140 / Sal 140

Salamo 141 / Sal 141

Salamo 142 / Psa 142

Salamo 143 / Psa 143

Salamo 144 / Psa 144

Salamo 145 / Psa 145

Salamo 146 / Psa 146

Salamo 147 / Psa 147

Salamo 148 / Psa 148

Salamo 149 / Psa 149

Salamo 150 / Psa 150