A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Malagasy Bible 1865

Salamo 1361
[Fankalazana an'Andriamanitra noho ny nanaovany izao rehetra izao sy ny nanavotany ny olony] Miderà an'i Jehovah, fa tsara Izy; Fa mandrakizay ny famindram-pony.
2
Midera an'Andriamanitra Avo Indrindra; Fa mandrakizay ny famindram-pony.[Heb. Andriamanitry ny andriamanitra]
3
Miderà ny Tompon'ny tompo; Fa mandrakizay ny famindram-pony;
4
Izy irery no Mpanao fahagagan-dehibe (Fa mandrakizay ny famindram-pony),
5
Izay nanao ny lanitra tamin'ny fahendrena (Fa mandrakizay ny famindram-pony),
6
Izay namelatra ny tany ho ambonin'ny rano, (Fa mandrakizay ny famindram-pony),
7
Izay nanao ireo fanazavana lehibe (Fa mandrakizay ny famindram-pony),
8
Dia ny masoandro ho mpanapaka ny andro (Fa mandrakizay ny famindram-pony),
9
Ary ny volana sy ny kintana ho mpanapaka ny alina (Fa mandrakizay ny famindram-pony),
10
Izay namely ny voalohan-terak'i Egypta, (Fa mandrakizay ny famindram-pony)
11
Ka nitondra ny Isiraely nivoaka avy teo aminy (Fa mandrakizay ny famindram-pony),
12
Tamin'ny tanana mahery sy ny sandry nahinjitra (Fa mandrakizay ny famindram-pony),
13
Izay nampisaraka ny Ranomasina Mena (Fa mandrakizay ny famindram-pony),
14
Ka nampandeha ny Isiraely namaky teo afovoany (Fa mandrakizay ny famindram-pony),
15
Fa nanary an'i Farao sy ny miaramilany tao anatin'ny Ranomasina Mena (Fa mandrakizay ny famindram-pony),
16
Izay nitondra ny olony nitety ny efitra (Fa mandrakizay ny famindram-pony),
17
Izay namely mpanjaka lehibe (Fa mandrakizay ny famindram-pony),
18
Ka nahafaty mpanjaka malaza (Fa mandrakizay ny famindram-pony),
19
Dia Sihona, mpanjakan'ny Amorita (Fa mandrakizay ny famindram-pony),
20
Sy Oga, mpanjakan'i Basana (Fa mandrakizay ny famindram-pony),
21
Ary ny taniny nomeny ho lova (Fa mandrakizay ny famindram-pony),
22
Dia ho lovan'ny Isiraely mpanompony (Fa mandrakizay ny famindram-pony),
23
Izay nahatsiaro antsika fony isika ambany toetra (Fa mandrakizay ny famindram-pony),
24
Ka naneho hery namonjy antsika ho afaka tamin'ny fahavalontsika (Fa mandrakizay ny famindram-pony),
25
Izay manome hanina ny nofo rehetra (Fa mandrakizay ny famindram-pony);Miderà an'Andriamanitry ny lanitra; Fa mandrakizay ny famindram-pony.
26
Miderà an'Andriamanitry ny lanitra; Fa mandrakizay ny famindram-pony.