A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Malagasy Bible 1865

Salamo 1241
[Fisaorana an'Andriamanitra noho ny nanafahany ny mpanompony saiky tra-doza] Fihirana fiakarana. Nataon'i Davida. Raha tsy Jehovah no nomba antsika, Eny, aoka hataon'ny Isiraely hoe: [Na: Fihirana misy hevitra ambaratonga]
2
Raha tsy Jehovah no nomba antsika, Raha nitsangana hamely antsika ny olona.
3
Dia nitelina antsika velona izy, Raha nirehitra tamintsika ny fahatezerany;
4
Dia nandifotra antsika ny rano, Ary nanafotra ny fanahintsika ny riaka;
5
Eny, nanafotra ny fanahintsika Ny rano misafoaka.
6
Isaorana anie Jehovah, Izay tsy nanolotra antsika ho rembin'ny nifiny.
7
Ny fanahintsika dia efa afaka tahaka ny vorona afaka tamin'ny fandriky ny mpihaza: Tapaka ny fandrika, ka afaka isika.Ny famonjena antsika dia amin'ny anaran'i Jehovah, Mpanao ny lanitra sy ny tany.
8
Ny famonjena antsika dia amin'ny anaran'i Jehovah, Mpanao ny lanitra sy ny tany.