A A A A A
Malagasy Bible 1865

Salamo 1221
[Fifaliana ny amin'i Jerosalema sy fangatahan-tsoa ho azy] Fihirana fiakarana. Nataon'i Davida. FALY aho, raha hoy izy ireo tamiko: Andeha isika ho any an-tranon'i Jehovah.[Na: Fihirana misy hevitra ambaratonga]
2
Ny tongotray efa mijoro Eo anatin'ny vavahadinao, ry Jerosalema ô,
3
Dia ianao ry Jerosalema, izay efa vita Tahaka ny tanàna efa voalamina tsara;
4
Any no iakaran'ny firenena,Dia ireo firenen'i Jehovah (Lalàna amin'ny Isiraely izany). Mba hisaotra ny anaran'i Jehovah.
5
Fa any no misy seza fitsarana mipetraka, Dia ny seza fiandrianan'ny mpianakavin'i Davida.
6
Mangataha fiadanana ho an'i Jerosalema; Hambinina anie izay tia anao;
7
Fiadanana anie ho ao anatin'ny mandanao; Fanambinana anie ho ao an-dapanao
8
Noho ny rahalahiko sy ny namako No hanaovako hoe Fiadanana anie ho ao anatinao.Noho ny tranon'i Jehovah Andriamanitsika Dia hitady izay hahatsara anao aho.
9
Noho ny tranon'i Jehovah Andriamanitsika Dia hitady izay hahatsara anao aho.