A A A A A
×

Malagasy Bible 1865

Salamo 119

1
[Salamo abidy. Fankalazana ny lalàn'Andriamanitra][ALEFA] Sambatra ny mahitsy lalana,Izay mandeha araka ny lalàn'i Jehovah.
2
Sambatra izay mitandrina ny teni-vavolombelony Ka mitady Azy amin'ny fo rehetra;
3
Eny, Izay tsy manao ratsy. Fa mandeha araka ny lalany.
4
Hianao namoaka ny didinao Mba hotandremana tsara.
5
Enga anie ka ho tafatoetra ny lalako Hitandremako ny didinao!
6
Dia tsy ho menatra aho, Raha mandinika ny didinao rehetra.
7
Hidera Anao amin'ny hitsim-po aho Amin'ny ianarako ny fitsipikao marina.
8
Ny didinao no hotandremako; Aza dia mahafoy ahy Hianao.
9
[BETA] Inona no hiarovan'ny zatovo ny lalan-kalehany tsy ho voaloto? Ny fitandremana araka ny teninao.
10
Tamin'ny foko rehetra no nitadiavako Anao; Aza avela hivily hiala amin'ny didinao aho.
11
Ato am-poko no iraketako ny teninao, Mba tsy hanotako aminao.
12
Isaorana anie Hianao, Jehovah ô; Ampianaro ahy ny didinao.
13
Ny molotro no nentiko nilaza Ny fitsipika rehetra naloaky ny vavanao.
14
Ny lalan'ny teni-vavolombelonao no ifaliako, Tahaka ny ifaliako amin'ny harena rehetra.
15
Ny didinao no hosaintsainiko, Ary hodinihiko ny lalanao.
16
Ny didinao no hiravoravoako: Tsy hohadinoiko ny teninao.
17
[GIMELA] Asio soa aho mpanomponao, mba ho velona Ka hitandrina ny teninao.
18
Ampahirato ny masoko, mba hahitako Zava-mahagaga ao amin'ny lalànao.
19
Vahiny etỳ an-tany aho; Aza afeninao ahy ny didinao.
20
Torotoro ny fanahiko noho ny faniriany Ny fitsipikao mandrakariva.
21
Voateninao mafy ny mpirehareha, dia ny olom-boaozona, Izay mania miala amin'ny didinao.
22
Esory amiko ny fahafaham-baraka sy ny fanamavoana: Fa efa nitandrina ny teni-vavolombelonao aho.
23
Na dia ny mpanapaka aza dia mipetraka, ka iokoany aho; Izaho mpanomponao misaintsaina ny didinao.
24
Ny teni-vavolombelonao koa no firavoravoako, Eny, mpanolo-tsaina ahy izany.
25
[DALETA] Miraikitra amin'ny vovoka ny fanahiko; Velomy aho araka ny teninao.
26
Ny lalako no nolazaiko, ary namaly ahy Hianao: Ampianaro ahy ny didinao.
27
Ampahalalao ahy ny lalan'ny didinao; Dia hoheveriko ny fahagagana nataonao.
28
Mipotrapotra-dranomaso aho noho ny alaheloko; Ampaherezo aho araka ny teninao.
29
Ny lalan'ny lainga no esory amiko: Ary ny lalànao no anasoavy ahy.
30
Ny lalàn'ny fahamarinanao no fidiko; Apetrako eo anatrehako ny fitsipikao.
31
Mifikitra amin'ny teni-vavolombelonao aho; Jehovah ô, aza avela ho azon-kenatra aho;
32
Ny lalan'ny didinao no ihazakazahako, Fa ampahalalahinao ny foko.[Na: Raha]
33
[HE] Jehovah ô, toroy ny lalan'ny didinao aho; Dia hotandremako hatramin'ny farany izany.
34
Omeo fahalalana aho mba hitandrina ny lalànao; Eny, hitandrina azy amin'ny foko rehetra aho.
35
Ampandehano amin'ny lalan'ny didinao aho; Fa izany no sitrako.
36
Amporisiho ny foko ho amin'ny teni-vavolombelonao, Fa tsy ho amin'ny fieremana.
37
Avilio ny masoko tsy hijery zava-poana; Velomy amin'ny lalanao aho.
38
Tovy ny teninao amin'ny mpanomponao, Izay matahotra Anao indrindra.[Tovy amin'ny mpanomponao ny teninao, Izay mahatonga ny fahatahorana Anao]
39
Esory ny fahafaham-baraka. izay atahorako; Fa tsara ny fitsipikao.
40
Indro, manina ny didinao aho, Velomy amin'ny fahamarinanao.
41
[VAO] Aoka ho tonga amiko ny famindram-ponao, Jehovah ô, Dia ny famonjenao, araka ny teninao.
42
Dia hamaly izay miteny ratsy ahy aho, Satria matoky ny teninao.
43
Ary aza dia esorina amin'ny vavako ny teny marina; Fa miandry ny fitsaranao aho.
44
Dia hitandrina ny lalinao mandrakariva aho, Dia mandrakizay doria.
45
Ary handeha amin'ny malalaka aho; Fa ny didinao no tadiaviko.
46
Hilaza ny teni-vavolombelonao eo anatrehan'ireo mpanjaka aho Ka tsy ho menatra.
47
Ary hiravoravo amin'ny didinao aho Satria tiako ireny.
48
Hasandratro ny tanako ho amin'ny didinao satria tiako ireny: Hosaintsainiko ny didinao.
49
[ZAINA] Tsarovy ny teny natao tamiko mpanomponao Izay nampanantenanao ahy.[Na: Satria nampanantenainao aho]
50
Izao no mampionona ahy amin'ny fahoriako; Ny teninao no mamelona ahy.
51
Ny mpirehareha maniratsira ahy: Tsy mba mivily miala amin'ny lalànao aho.
52
Mahatsiaro ny fitsipikao izay hatramin'ny taloha aho, Jehovah ô, Dia mionona aho.
53
Fahatezerana mirehitra no nahazo ahy Noho ny amin'ny ratsy fanahy izay mahafoy ny lalànao.
54
Ny didinao no ataoko an-kira Ao amin'ny trano fivahiniako.
55
Mahatsiaro ny anaranao nony alina aho, Jehovah ô, Ka mitandrina ny lalànao.
56
Izao no ahy: Mitandrina ny didinao aho.
57
[HETA] Anjarako Jehovah; Minia mitandrina ny teninao aho.
58
Mifona aminao amin'ny foko rehetra aho: Mamindrà fo amiko araka ny teninao.
59
Mihevitra ny lalako aho Ka mamerina ny tongotro ho amin'ny teni-vavolombelonao.
60
Mandeha faingana aho ka tsy mitaredretra, Amin'ny fitandremana ny didinao.
61
Nihodidina tamiko ny famato-ran'ny ratsy fanahy; Tsy mba nanadino ny lalànao aho.
62
Mamatonalina no hifohazako hidera Anao Noho ny fitsipikao marina.
63
Naman'izay rehetra matahotra Anao aho Sy naman'izay mitandrina ny didinao.
64
Jehovah ô, henika ny famindram-ponao ny tany; Ampianaro ahy ny didinao.
65
[TETA] Jehovah ô, efa nasianao soa ny mpanomponao, Araka ny teninao.
66
Ampianaro fahafantarana tsara sy fahalalana aho, Fa matoky ny didinao aho.
67
Fony tsy mbola azom-pahoriana aho, dia naniasia; Fa ankehitriny dia mitandrina ny teninao aho.
68
Sady tsara Hianao no Mpanao ny tsara; Ampianaro ahy ny didinao.
69
Namoron-dainga hamelezana ahy ny mpirehareha; Amin'ny foko rehetra no itandremako ny didinao.
70
Matavy tahaka ny menaka ny fony; Fa izaho kosa, dia ny lalànao no iravoravoako.
71
Soa ihany aho nampahorina, Mba hianarako ny didinao.
72
Ny lalàn'ny vavanao no mahatsara ahy Mihoatra noho ny volamena sy ny volafotsy tsy omby arivo.
73
[JODA] Ny tananao nanao ahy sy namboatra ahy; Ampianaro aho, mba hianarako ny didinao.
74
Izay matahotra Anao hahita ahy ka ho faly; Fa ny teninao no andrasako.
75
Fantatro, Jehovah ô, fa marina ny fitsaranao. Ary ny fahamarinanao no nampahorianao ahy.
76
Ny famindram-ponao anie no hampiononana ahy Araka ny teninao tamin'ny mpanomponao.
77
Aoka ho tonga amiko ny fiantranao, mba ho velona aho; Fa ny lalànao no firavoravoako.
78
Aoka ho menatra ny mpirehareha, fa nampahory ahy tsy ahoan-tsy ahoana izy; Izaho hisaintsaina ny didinao.[Na: nanoloky ahy tamin'ny lainga]
79
Aoka hiverina amiko izay matahotra Anao Sy izay mahalala ny teni-vavolombelonao.
80
Aoka ho marina tsara ny foko amin'ny fitanana ny didinao, Mba tsy ho menatra aho.
81
[KAFA] Ritra ny aiko, satria manina ny famonjenao aho; Ny teninao no andrasako.
82
Pahina ny masoko miandry ny teninao, Ka hoy izaho: Rahoviana no hampionona ahy Hianao?
83
Fa tahaka ny siny hoditra ao amin'ny setroka aho. Nefa ny didinao tsy mba hadinoiko.
84
Hoatrinona no andron'ny mpanomponao? Rahoviana no hanao fitsarana amin'izay manenjika ahy Hianao?
85
Efa nanao longoa hianjerako ny mpirehareha, Dia izay tsy manaraka ny lalànao.
86
Marina ny didinao rehetra; Manenjika ahy tsy ahoan-tsy ahoana ireny; vonjeo aho.
87
Saiky laniny teo amin'ny tany aho, Kanefa tsy mba mahafoy ny didinao.
88
Velomy aho araka ny famindram-ponao; Dia hitandrina ny teni-vavolombelona naloaky ny vavanao aho.
89
[LAMEDA] Ho mandrakizay, Jehovah ô, No nanorenanao any an-danitra ny teninao.
90
Hihatra amin'ny taranaka fara-mandimby ny fahamarinanao; Efa nampitoetra ny tany Hianao, ka, indro, mitoetra izy.
91
Hanefa ny fitsaranao no itoerany mandraka androany; Fa mpanomponao ny zavatra rehetra.[Na: Araka ny nanendrenao azy]
92
Raha tsy ny lalànao no niravoravoako, Dia maty tamin'ny fahoriako aho.
93
Tsy hohadinoiko mandrakizay ny didinao; Fa ireny no amelomanao ahy.
94
Anao aho, vonjeo aho; Fa ny didinao no tadiaviko.
95
Miandry ahy ny ratsy fanahy mba hahafaty ahy; Mandinika ny teni-vavolombelonao aho
96
Efa hitako fa manam-pahataperana avokoa ny tanteraka rehetra; Malalaka indrindra ny didinao.
97
[MEMA] Endrey ny fitiavako ny lalànao! Fisaintsainako mandrakariva izany.
98
Ny didinao mampahahendry ahy mihoatra noho ny fahavaloko, Satria ato amiko mandrakizay ireny.
99
Hendry noho ny mpampianatra ahy rehetra aho, Satria ny teni-vavolombelonao no fisaintsainako.
100
Hendry noho ny anti-panahy aho, Satria ny didinao no notandremako.
101
Efa narovako ny tongotro tsy ho amin'izay lalàn-dratsy, Mba hitandremako ny teninao.
102
Tsy mba miala amin'ny fitsipikao aho; Fa Hianao no mampianatra ahy.
103
Endrey ny hamamin'ny teninao, raha andramako! Mihoatra noho ny tantely ato am-bavako aza!
104
Ny didinao no nahazoako fahalalana; Izany no ankahalako ny lalam-pitaka rehetra.
105
[NONA] Fanilon'ny tongotro Sy fanazavana ny lalako ny teninao.
106
Efa nianiana aho fa hitandrina ny fitsipikao marina, Ka nefaiko izany.
107
Ampahorina indrindra aho; Jehovah ô, velomy aho araka ny teninao.
108
Jehovah ô, aoka anie mba hankasitrahanao ny fanati-tsitrapo aloaky ny vavako, Ary ampianaro ahy ny fitsipikao.
109
An-tenda ihany ny aiko mandrakariva; Kanefa tsy manadino ny lalànao aho.[Heb. An-tanako]
110
Ny ratsy fanahy mamela-pandrika haningotra ahy; Kanefa tsy mania miala amin'ny didinao aho.
111
Efa noraisiko ho lovako mandrakizay ny teni-vavolombelonao, Satria fifalian'ny foko izany.
112
Apetrako ny foko hankatò ny didinao Mandrakizay hatramin'ny farany.
113
[SAMEKA] Halako ny mpiroa saina; Fa ny lalànao no tiako.
114
Fiereko sy ampingako Hianao; Ny teninao no andrasako.
115
Mialà amiko ianareo mpanao ratsy, Mba hitandremako ny didin'Andriamanitro.
116
Tohàny aho araka ny teninao, mba ho velona, Ary aoka tsy ho menatra amin'ny fanantenako aho.
117
Tohàny aho mba ho voavonjy, Ka ho faly hijery ny didinao mandrakariva.
118
Ataonao tsinontsinona izay rehetra mania amin'ny didinao; Fa famitahan-tena ihany ny laingany.
119
Efa nataonao fanary tain-drendrika ny ratsy fanahy rehetra amin'ny tany; Izany no itiavako ny teni-vavolombelonao.
120
Mipararetra ny nofoko ny fahatahorana Anao, Ary matahotra ny fitsaranao aho.
121
[AINA] Manaraka ny fitsipika sy ny fahamarinana aho; Aza manolotra ahy ho amin'ny mpampahory ahy.
122
Iantohy mba ho soa ny mpanomponao; Aza avela hampahory ahy ny mpirehareha.
123
Pahina ny masoko miandry ny famonjenao. Sy ny tenin'ny fahamarinanao.
124
Ataovy amin'ny mpanomponao araka ny famindram-ponao; Ary ampianaro ahy ny didinao.
125
Mpanomponao aho, ka ampianaro, Mba ho fantatro ny teni-vavolombelonao.
126
Efa andro tokony hampisehoan'i Jehovah ny heriny izao; Fa nandika ny lalànao ny olona.[Heb. hiasan'i Jehovah]
127
Izany no itiavako ny didinao mihoatra noho ny volamena, Eny, noho ny tena volamena aza.
128
Izany no iheverako ny didy rehetra ho marina avokoa; Halako ny lalam-pitaka rehetra;
129
[PE] Mahagaga ny teni-vavolombelonao, Ka dia mitandrina azy ny fanahiko.
130
Mahazava ny famoahana ny hevitry ny teninao Ka manome fahalalana ho an'ny kely saina.
131
Mitanatana vava aho ka mihanahana, Fa ny didinao no iriko.
132
Todiho aho, ka mamindrà fo amiko, Araka ny tokony ho anjaran'izay tia ny anaranao.
133
Ampitoero eo amin'ny teninao ny diako; Ary aza avela hanapaka ahy izay mety ho faharatsiana.
134
Vonjeo amin'ny fampahorian'ny olona Dia hitandrina ny didinao.
135
Ampamirapirato amin'ny mpanomponao ny tavanao; Ary ampianaro ahy ny didinao.
136
Rano mandriaka no mijononoka amin'ny masoko Noho ny tsi-fitandreman'ny olona ny lalànao.
137
[TSADE] Marina Hianao, Jehovah ô, Ary mahitsy ny fitsipikao.
138
Efa voadidinao amin'ny fahamarinana Sy ny fahatokiana indrindra ny teni-vavolombelonao.
139
Efa maharitra aina ahy ny fahasaro-piaroko, Satria nanadino ny teninao ny mpandrafy ahy.
140
Voazaha toetra tamin'ny memy ny teninao, Ka dia tian'ny mpanomponao.
141
Kely aho ka natao ho tsinontsinona; Nefa tsy hadinoiko ny didinao.
142
Ny fahamarinanao dia fahamarinana mandrakizay, Ary marina ny lalànao.
143
Fahoriana sy fahaterena no nahazo ahy; Ny didinao no firavoravoako.
144
Ny fahamarinan'ny teni-vavolombelonao dia mandrakizay; Ampianaro aho, mba ho velona.
145
[KOFA] Ny foko rehetra no nentiko nitaraina hoe: Valio aho, Jehovah ô; Ny didinao no hotandremako;
146
Nitaraina taminao aho nanao hoe Vonjeo aho, Dia hitandrina ny didinao.
147
Raha mbola tsy nazavaratsy aza ny andro, dia nitaraina aho; Ny teninao no andrasako.
148
Nialoha ny fiambenana amin'ny alina ny masoko, Mba hisaintsainako ny teninao.
149
Henoy ny feoko araka ny famindram-ponao, Jehovah ô, Velomy aho araka ny fitsipikao.
150
Efa mby akaiky izay fatra-panaraka ny ratsy, Dia izay manalavitra ny lalànao.
151
Akaiky Hianao, Jehovah ô; Ary marina ny didinao rehetra.
152
Efa fantatro ela tamin'ny teni-vavolombelonao Fa nampitoerinao ho mandrakizay ireny.
153
[RESY] Jereo ny fahoriako, ka vonjeo aho; Fa ny lalànao tsy mba hadinoiko.
154
Soloy vava aho, ka vonjeo; Velomy aho araka ny teninao.
155
Lavitra ny ratsy fanahy ny famonjena, Satria ny didinao tsy tadiaviny.
156
Lehibe ny antranao, Jehovah ô; Velomy aho araka ny fitsipikao.
157
Maro ny mpanenjika sy mpandrafy ahy; Tsy mba niala tamin'ny teni-vavolombelonao aho.
158
Mijery ny mpivadika aho, ka maharikoriko ahy ireny, Dia izay tsy nitandrina ny teninao.
159
He ny fitiavako ny didinao! Jehovah ô, velomy aho araka ny famindram-ponao.
160
Fahamarinana no tontalin-kevitry ny teninao; Ary mandrakizay ny fitsipikao marina rehetra.
161
[SINA] Na dia ny mpanapaka aza dia nanenjika ahy tsy ahoan-tsy ahoana; Nefa ny teninao no atahoran'ny foko.
162
Faly aho noho ny teninao Tahaka ny mahazo babo be.
163
Halako ny lainga ka ataoko ho fahavetavetana; Ny lalànao no tiako.
164
Impito isan'andro no iderako Anao Noho ny fitsipikao marina.
165
Be fiadanana izay tia ny lalànao, Ary tsy misy mahatafintohina azy.
166
Miandry ny famonjenao aho, Jehovah ô, Ka mankatò ny didinao.
167
Mitandrina ny teni-vavolombelonao ny fanahiko, Ka tiako indrindra izy.
168
Mitandrina ny didinao sy ny teni-vavolombelonao aho; Fa ny lalan-kalehako rehetra dia eo anatrehanao.
169
Aoka anie ho tonga eo anatrehanao ny fitarainako, Jehovah ô; Ampianaro aho araka ny teninao.
170
Aoka anie ho tonga eo anatrehanao ny fifonako; Vonjeo aho araka ny teninao.
171
Aoka hiboiboika fiderana ny molotro, Fa ampianarinao ahy ny didinao.
172
Hihira ny teninao ny lelako, Fa marina ny didinao rehetra.
173
Aoka anie hamonjy ahy ny tananao; Fa efa nifidy ny didinao aho.
174
Efa manina ny famonjenao aho, Jehovah ô; Ary ny lalànao no firavoravoako.
175
Aoka anie ho velona ny fanahiko ka hidera Anao; Ary aoka anie hamonjy ahy ny fitsaranao.Efa nania aho; tadiavo ny mpanomponao toy ny fitady ondry very; Fa ny didinao tsy mba hadinoiko.
176
Efa nania aho; tadiavo ny mpanomponao toy ny fitady ondry very; Fa ny didinao tsy mba hadinoiko.
Salamo 119:1
Salamo 119:2
Salamo 119:3
Salamo 119:4
Salamo 119:5
Salamo 119:6
Salamo 119:7
Salamo 119:8
Salamo 119:9
Salamo 119:10
Salamo 119:11
Salamo 119:12
Salamo 119:13
Salamo 119:14
Salamo 119:15
Salamo 119:16
Salamo 119:17
Salamo 119:18
Salamo 119:19
Salamo 119:20
Salamo 119:21
Salamo 119:22
Salamo 119:23
Salamo 119:24
Salamo 119:25
Salamo 119:26
Salamo 119:27
Salamo 119:28
Salamo 119:29
Salamo 119:30
Salamo 119:31
Salamo 119:32
Salamo 119:33
Salamo 119:34
Salamo 119:35
Salamo 119:36
Salamo 119:37
Salamo 119:38
Salamo 119:39
Salamo 119:40
Salamo 119:41
Salamo 119:42
Salamo 119:43
Salamo 119:44
Salamo 119:45
Salamo 119:46
Salamo 119:47
Salamo 119:48
Salamo 119:49
Salamo 119:50
Salamo 119:51
Salamo 119:52
Salamo 119:53
Salamo 119:54
Salamo 119:55
Salamo 119:56
Salamo 119:57
Salamo 119:58
Salamo 119:59
Salamo 119:60
Salamo 119:61
Salamo 119:62
Salamo 119:63
Salamo 119:64
Salamo 119:65
Salamo 119:66
Salamo 119:67
Salamo 119:68
Salamo 119:69
Salamo 119:70
Salamo 119:71
Salamo 119:72
Salamo 119:73
Salamo 119:74
Salamo 119:75
Salamo 119:76
Salamo 119:77
Salamo 119:78
Salamo 119:79
Salamo 119:80
Salamo 119:81
Salamo 119:82
Salamo 119:83
Salamo 119:84
Salamo 119:85
Salamo 119:86
Salamo 119:87
Salamo 119:88
Salamo 119:89
Salamo 119:90
Salamo 119:91
Salamo 119:92
Salamo 119:93
Salamo 119:94
Salamo 119:95
Salamo 119:96
Salamo 119:97
Salamo 119:98
Salamo 119:99
Salamo 119:100
Salamo 119:101
Salamo 119:102
Salamo 119:103
Salamo 119:104
Salamo 119:105
Salamo 119:106
Salamo 119:107
Salamo 119:108
Salamo 119:109
Salamo 119:110
Salamo 119:111
Salamo 119:112
Salamo 119:113
Salamo 119:114
Salamo 119:115
Salamo 119:116
Salamo 119:117
Salamo 119:118
Salamo 119:119
Salamo 119:120
Salamo 119:121
Salamo 119:122
Salamo 119:123
Salamo 119:124
Salamo 119:125
Salamo 119:126
Salamo 119:127
Salamo 119:128
Salamo 119:129
Salamo 119:130
Salamo 119:131
Salamo 119:132
Salamo 119:133
Salamo 119:134
Salamo 119:135
Salamo 119:136
Salamo 119:137
Salamo 119:138
Salamo 119:139
Salamo 119:140
Salamo 119:141
Salamo 119:142
Salamo 119:143
Salamo 119:144
Salamo 119:145
Salamo 119:146
Salamo 119:147
Salamo 119:148
Salamo 119:149
Salamo 119:150
Salamo 119:151
Salamo 119:152
Salamo 119:153
Salamo 119:154
Salamo 119:155
Salamo 119:156
Salamo 119:157
Salamo 119:158
Salamo 119:159
Salamo 119:160
Salamo 119:161
Salamo 119:162
Salamo 119:163
Salamo 119:164
Salamo 119:165
Salamo 119:166
Salamo 119:167
Salamo 119:168
Salamo 119:169
Salamo 119:170
Salamo 119:171
Salamo 119:172
Salamo 119:173
Salamo 119:174
Salamo 119:175
Salamo 119:176
Salamo 1 / Sal 1
Salamo 2 / Sal 2
Salamo 3 / Sal 3
Salamo 4 / Sal 4
Salamo 5 / Sal 5
Salamo 6 / Sal 6
Salamo 7 / Sal 7
Salamo 8 / Sal 8
Salamo 9 / Sal 9
Salamo 10 / Sal 10
Salamo 11 / Sal 11
Salamo 12 / Sal 12
Salamo 13 / Sal 13
Salamo 14 / Sal 14
Salamo 15 / Sal 15
Salamo 16 / Sal 16
Salamo 17 / Sal 17
Salamo 18 / Sal 18
Salamo 19 / Sal 19
Salamo 20 / Sal 20
Salamo 21 / Sal 21
Salamo 22 / Sal 22
Salamo 23 / Sal 23
Salamo 24 / Sal 24
Salamo 25 / Sal 25
Salamo 26 / Sal 26
Salamo 27 / Sal 27
Salamo 28 / Sal 28
Salamo 29 / Sal 29
Salamo 30 / Sal 30
Salamo 31 / Sal 31
Salamo 32 / Sal 32
Salamo 33 / Sal 33
Salamo 34 / Sal 34
Salamo 35 / Sal 35
Salamo 36 / Sal 36
Salamo 37 / Sal 37
Salamo 38 / Sal 38
Salamo 39 / Sal 39
Salamo 40 / Sal 40
Salamo 41 / Sal 41
Salamo 42 / Sal 42
Salamo 43 / Sal 43
Salamo 44 / Sal 44
Salamo 45 / Sal 45
Salamo 46 / Sal 46
Salamo 47 / Sal 47
Salamo 48 / Sal 48
Salamo 49 / Sal 49
Salamo 50 / Sal 50
Salamo 51 / Sal 51
Salamo 52 / Sal 52
Salamo 53 / Sal 53
Salamo 54 / Sal 54
Salamo 55 / Sal 55
Salamo 56 / Sal 56
Salamo 57 / Sal 57
Salamo 58 / Sal 58
Salamo 59 / Sal 59
Salamo 60 / Sal 60
Salamo 61 / Sal 61
Salamo 62 / Sal 62
Salamo 63 / Sal 63
Salamo 64 / Sal 64
Salamo 65 / Sal 65
Salamo 66 / Sal 66
Salamo 67 / Sal 67
Salamo 68 / Sal 68
Salamo 69 / Sal 69
Salamo 70 / Sal 70
Salamo 71 / Sal 71
Salamo 72 / Sal 72
Salamo 73 / Sal 73
Salamo 74 / Sal 74
Salamo 75 / Sal 75
Salamo 76 / Sal 76
Salamo 77 / Sal 77
Salamo 78 / Sal 78
Salamo 79 / Sal 79
Salamo 80 / Sal 80
Salamo 81 / Sal 81
Salamo 82 / Sal 82
Salamo 83 / Sal 83
Salamo 84 / Sal 84
Salamo 85 / Sal 85
Salamo 86 / Sal 86
Salamo 87 / Sal 87
Salamo 88 / Sal 88
Salamo 89 / Sal 89
Salamo 90 / Sal 90
Salamo 91 / Sal 91
Salamo 92 / Sal 92
Salamo 93 / Sal 93
Salamo 94 / Sal 94
Salamo 95 / Sal 95
Salamo 96 / Sal 96
Salamo 97 / Sal 97
Salamo 98 / Sal 98
Salamo 99 / Sal 99
Salamo 100 / Sal 100
Salamo 101 / Sal 101
Salamo 102 / Sal 102
Salamo 103 / Sal 103
Salamo 104 / Sal 104
Salamo 105 / Sal 105
Salamo 106 / Sal 106
Salamo 107 / Sal 107
Salamo 108 / Sal 108
Salamo 109 / Sal 109
Salamo 110 / Sal 110
Salamo 111 / Sal 111
Salamo 112 / Sal 112
Salamo 113 / Sal 113
Salamo 114 / Sal 114
Salamo 115 / Sal 115
Salamo 116 / Sal 116
Salamo 117 / Sal 117
Salamo 118 / Sal 118
Salamo 119 / Sal 119
Salamo 120 / Sal 120
Salamo 121 / Sal 121
Salamo 122 / Sal 122
Salamo 123 / Sal 123
Salamo 124 / Sal 124
Salamo 125 / Sal 125
Salamo 126 / Sal 126
Salamo 127 / Sal 127
Salamo 128 / Sal 128
Salamo 129 / Sal 129
Salamo 130 / Sal 130
Salamo 131 / Sal 131
Salamo 132 / Sal 132
Salamo 133 / Sal 133
Salamo 134 / Sal 134
Salamo 135 / Sal 135
Salamo 136 / Sal 136
Salamo 137 / Sal 137
Salamo 138 / Sal 138
Salamo 139 / Sal 139
Salamo 140 / Sal 140
Salamo 141 / Sal 141
Salamo 142 / Sal 142
Salamo 143 / Sal 143
Salamo 144 / Sal 144
Salamo 145 / Sal 145
Salamo 146 / Sal 146
Salamo 147 / Sal 147
Salamo 148 / Sal 148
Salamo 149 / Sal 149
Salamo 150 / Sal 150