A A A A A
Malagasy Bible 1865

Salamo 113

1

  [Fiderana an'Andriamanitra lehibe, Izay manandratra ny malahelo] Haleloia. Miderà, ianareo mpanompon'i Jehovah, Miderà ny anaran'i Jehovah.

2

  Isaorana anie ny anaran'i Jehovah Hatramin'izao ka ho mandrakizay.

3

  Hatramin'ny fiposahan'ny masoandro ka hatramin'ny filentehany No hoderaina anie ny anaran'i Jehovah.

4

  Avo ambonin'ny jentilisa Jehovah; Ambonin'ny lanitra ny voninahiny.

5

  Iza no tahaka an'i Jehovah Andriamanitsika, Izay mipetraka any amin'ny avo,

6

  Nefa miondrika mijery Ny any an-danitra sy ny etỳ an-tany?

7

  Manangana ny malahelo hiala amin'ny vovoka Izy Ary manandratra ny mahantra ho afaka eo amin'ny zezika,

8

  Mba hametraka azy ho naman'ny mpanapaka ny olony.Mampitoetra tsara ny momba Izy, Fa mahatonga azy ho renin-jaza mifaly. Haleloia.

9

  Mampitoetra tsara ny momba Izy, Fa mahatonga azy ho renin-jaza mifaly. Haleloia.

Malagasy Bible 1865
Public Domain: 1865