English
A A A A A
×
Malagasy Bible 1865
Joba 41
1
Indro, foana ny fihendrena azy; Tsy mahakivy va na dia ny fijery azy aza?
2
Tsy misy sahy manao vi-very hanaitra azy; Koa iza kosa no mahajanona eo anatrehako?
3
Iza no nanome Ahy aloha mba hamaliako azy? Ny eny ambanin'ny lanitra rehetra dia Ahy avokoa.
4
Tsy mbola hangina Aho ny amin'ny momba ny tenany sy ny heriny ary ny fahatsaran'ny endriny.
5
Iza no mahasonga ny fitafiany anoloany? Na iza no sahy hiditra ao amin'ny nifiny roa sosona?
6
Iza no mahasokatra ny varavaran'ny tavany? Mahatsiravina ny nifiny manodidina!
7
Reharehany ny faharaoraon'ny kirany, mihidy avokoa toy ny voapetaka mafy amin'ny tombo-kase ireo;[Heb. ampingany]
8
Mikirindro ireo, ka tsy azon'ny rivotra idirana eo anelanelany.
9
Mifanindry lany ireo sady mifaniditra ka tsy azo sarahina,
10
Ny fieviny dia mampamirapiratra fahazavana, ary ny masony dia tahaka ny hodimason'ny maraina.
11
Lelafo no mivoaka avy amin'ny vavany; Kilalaon'afo no mipariaka avy aminy.
12
Ny vavorony dia ivoahan'ny setroka, tahaka ny avy amin'ny vilany mangotraka, na amin'ny fahandroana.[Na: afon-kerana]
13
Ny fofonainy mampirehitra arina, ary misy lelafo mivoaka avy amin'ny vavany.
14
Ny vozony no itoeran'ny hery; Ary mibitaka eo alohany ny fampahatahorana.
15
Mivalombalona ny hotraka amin'ny tenany; Mafy ireny ka tsy azo endahana.
16
Mafy tahaka ny vato ny fony; Eny, mafy tahaka ny vato fikosoham-bary.
17
Raha mitsangana izy, dia raiki-tahotra ny mahery; Eny, toran-kovitra ireo ka tsy mahavoa.
18
Raha misy mamely azy amin'ny sabatra dia tsy mahalaitra, na amin'ny lefom-pohy, na ny firombaka, na ny zana-tsipìka.
19
Ataony toy ny mololo ny vy, ary toy ny hazo momoka ny varahina.
20
Tsy mampandositra azy ny zana-tsipìka; Ataony ho toy ny vodivary ny vaton'antsamotady.
21
Ataony ho toy ny vodivary koa ny langilangy; Ihomehezany ny fanetsehana ny lefona.
22
Ny takibany dia tahaka ny tavim-bilany maranitra; Mamelatra fivelezam-bary maranitra eo amin'ny fotaka izy.
23
Mampandevy ny lalina ho tahaka ny ao am-bilany izy; Manao ny ranomasina ho tahaka ny vilany misy menaka manitra izy.
24
Mampahazava ny lalany eo aoriany izy. Ataon'ny olona ho toy ny volo fotsy ny lalina.
25
Tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany, izay voaforona tsy hahalala tahotra.Ny avo rehetra jereny avokoa; Mpanjakan'ny bibi-dia rehetra izy
26
Ny avo rehetra jereny avokoa; Mpanjakan'ny bibi-dia rehetra izy
Joba 41:1
Joba 41:2
Joba 41:3
Joba 41:4
Joba 41:5
Joba 41:6
Joba 41:7
Joba 41:8
Joba 41:9
Joba 41:10
Joba 41:11
Joba 41:12
Joba 41:13
Joba 41:14
Joba 41:15
Joba 41:16
Joba 41:17
Joba 41:18
Joba 41:19
Joba 41:20
Joba 41:21
Joba 41:22
Joba 41:23
Joba 41:24
Joba 41:25
Joba 41:26
Joba 1 / Joba 1
Joba 2 / Joba 2
Joba 3 / Joba 3
Joba 4 / Joba 4
Joba 5 / Joba 5
Joba 6 / Joba 6
Joba 7 / Joba 7
Joba 8 / Joba 8
Joba 9 / Joba 9
Joba 10 / Joba 10
Joba 11 / Joba 11
Joba 12 / Joba 12
Joba 13 / Joba 13
Joba 14 / Joba 14
Joba 15 / Joba 15
Joba 16 / Joba 16
Joba 17 / Joba 17
Joba 18 / Joba 18
Joba 19 / Joba 19
Joba 20 / Joba 20
Joba 21 / Joba 21
Joba 22 / Joba 22
Joba 23 / Joba 23
Joba 24 / Joba 24
Joba 25 / Joba 25
Joba 26 / Joba 26
Joba 27 / Joba 27
Joba 28 / Joba 28
Joba 29 / Joba 29
Joba 30 / Joba 30
Joba 31 / Joba 31
Joba 32 / Joba 32
Joba 33 / Joba 33
Joba 34 / Joba 34
Joba 35 / Joba 35
Joba 36 / Joba 36
Joba 37 / Joba 37
Joba 38 / Joba 38
Joba 39 / Joba 39
Joba 40 / Joba 40
Joba 41 / Joba 41
Joba 42 / Joba 42