A A A A A
×

Malagasy Bible 1865

Joba 40

1
[Ny naneken'i Joba ny fahadisoan-keviny, sy ny navalin'i Jehovah azy] Ary Jehovah mbola namaly an'i Joba nanao hoe:
2
Hiady amin'ny Tsitoha va io mpanadidy Azy io? Aoka ny mananatra an'Andriamanitra no hamaly!
3
Ary Joba dia namaly an'i Jehovah ka nanao hoe:
4
Indro, tsinontsinona, aho ka inona no azoko avaly Anao? Hitampim-bava aho izao.
5
Efa niteny indray mandeha aho, ka tsy hamaly intsony; Eny, indroa aza, fa tsy hanampy teny intsony aho.
6
Dia namaly an'i Joba teo amin'ny tafio-drivotra Jehovah ka nanao hoe:
7
Misikina tahaka ny lehilahy; Fa hanadina anao Aho, ka ampahafantaro Aho:
8
Hanaisotra ny rariny amiko va ianao? Hanameloka Ahy va ianao, mba hanamarina ny tenanao kosa?
9
Manan-tsandry tahaka ny an'Andriamanitra va ianao? Ary mahay mampikotrokotro-peo tahaka ny Azy va ianao?
10
Miravaha fahalehibiazana sy tabiha ianao, ary mitafia famirapiratana sy voninahitra;
11
Alefaso ny fahatezeranao mirehitra; Ary jereo ny avonavona rehetra, ka ampietreo.
12
Eny, jereo ny avonavona rehetra, ka aongàny; Ary apotrahy eo amin'ny fitoerany ihany ny ratsy fanahy.
13
Asitriho ao amin'ny vovoka avokoa izy rehetra; Sarony ao amin'ny fiafenana ny tavany.
14
Fa Izaho kosa dia hidera anao, Satria mahavonjy anao ny tananao ankavanana.
15
He! jereo ange ny behemota, izay nataoko tahaka ny nanaovako anao ihany: Mihinana ahitra tahaka ny omby izy.[hipopotamosy][Na: ho eo aminao]
16
Indro, eo amin'ny valahany ny heriny, ary eo amin'ny ozatra amin'ny kibony ny tanjany.
17
Henjaniny ny rambony ho tahaka ny hazo sedera; Mifaniditriditra ny ozatra amin'ny feny
18
Ny taolany dia tahaka ny fantsom-barahina, eny, tahaka ny anja-by ny taolany.
19
Voalohany amin'ny asan'Andriamanitra izy; Ny Mpanao azy no nanome sabatra azy.[Heb. lalan']
20
Mamoaka hanina ho azy ny tendrombohitra, izay ilalaovan'ny bibi-dia rehetra;
21
Eo ambanin'ny hazo lota no andriany, any am-pierena anaty zozoro sy fotaka.
22
Manalokaloka azy ny hazo lota; Ary ny hazomalahelo eny amoron'ny ony no manodidina azy
23
Indro, na dia maria aza ny ony, tsy manahy izy; Matoky izy, na dia misy Jordana migorodana amin'ny vavany aza.
24
Moa misy mahasambotra azy va, raha mihiratra ny masony? Raha azon'ny fandrika izy, misy mahatsindrona ny orony va?
25
Mahasarika ny mamba amin'ny farango va ianao, na mahafatotra ny lelany amin'ny mahazaka?[Heb. leviatana]
26
Mahisy tady zozoro amin'ny orony va ianao, na mahaboroaka ny valanoranony amin'ny fintana?
27
Hifon-jato amin'arivo aminao va izy, na hanao teny malefaka aminao?
28
Hanao fanekena aminao va izy? Azonao alaina ho andevonao mandrakizay va izy?
29
Hilalao azy tahaka ny filalao voron-kely va ianao? Ary hamatotra azy ho an'ny zazavavy ao aminao va ianao?
30
Hataon'ny mpaka hazandrano varotra va izy, ka hotsinjarainy amin'ny mpandranto?
31
Mahafeno lefom-pohy ny hodiny va ianao, na firombaka amin'ny lohany?Atehefo aminy ange ny tananao; Raha tsaroanao ny ady, dia tsy hanindroa intsony ianao.
32
Atehefo aminy ange ny tananao; Raha tsaroanao ny ady, dia tsy hanindroa intsony ianao.
Joba 40:1
Joba 40:2
Joba 40:3
Joba 40:4
Joba 40:5
Joba 40:6
Joba 40:7
Joba 40:8
Joba 40:9
Joba 40:10
Joba 40:11
Joba 40:12
Joba 40:13
Joba 40:14
Joba 40:15
Joba 40:16
Joba 40:17
Joba 40:18
Joba 40:19
Joba 40:20
Joba 40:21
Joba 40:22
Joba 40:23
Joba 40:24
Joba 40:25
Joba 40:26
Joba 40:27
Joba 40:28
Joba 40:29
Joba 40:30
Joba 40:31
Joba 40:32
Joba 1 / Joba 1
Joba 2 / Joba 2
Joba 3 / Joba 3
Joba 4 / Joba 4
Joba 5 / Joba 5
Joba 6 / Joba 6
Joba 7 / Joba 7
Joba 8 / Joba 8
Joba 9 / Joba 9
Joba 10 / Joba 10
Joba 11 / Joba 11
Joba 12 / Joba 12
Joba 13 / Joba 13
Joba 14 / Joba 14
Joba 15 / Joba 15
Joba 16 / Joba 16
Joba 17 / Joba 17
Joba 18 / Joba 18
Joba 19 / Joba 19
Joba 20 / Joba 20
Joba 21 / Joba 21
Joba 22 / Joba 22
Joba 23 / Joba 23
Joba 24 / Joba 24
Joba 25 / Joba 25
Joba 26 / Joba 26
Joba 27 / Joba 27
Joba 28 / Joba 28
Joba 29 / Joba 29
Joba 30 / Joba 30
Joba 31 / Joba 31
Joba 32 / Joba 32
Joba 33 / Joba 33
Joba 34 / Joba 34
Joba 35 / Joba 35
Joba 36 / Joba 36
Joba 37 / Joba 37
Joba 38 / Joba 38
Joba 39 / Joba 39
Joba 40 / Joba 40
Joba 41 / Joba 41
Joba 42 / Joba 42