A A A A A
Facebook Instagram Twitter
کتاب مقدس فارسی 2008

Joba ۳۹1
آیا می دانی که بُز کوهی چه وقت می زاید؟ آیا وضع حمل آهو را مشاهده کرده ای؟
2
آیا می دانی که چند ماه چوچۀ خود را در شکم حمل می کند و چه وقت آن را بدنیا می آورد؟
3
چه وقت از درد زایمان فارغ می شود و چه وقت می زاید؟
4
چوچه ها در صحرا بزرگ و قوی می شوند. بعد از پدر و مادر جدا شده دیگر بر نمی گردند.
5
چه کسی به خرهای وحشی آزادی داد و آن ها را رها کرد؟
6
من بیابان را خانۀ شان و شوره زارها را مسکن شان ساختم.
7
شور و غوغای شهر را دوست ندارند و صدای چوپان به گوش شان نمی رسد.
8
دامنۀ کوهها چراگاه آن است و در آنجا در تلاش سبزه می باشند.
9
آیا گاو وحشی می خواهد که خدمت ترا کند؟ آیا در کنار آخور تو می خوابد؟
10
آیا می توانی آن گاو را با ریسمان ببندی تا زمینت را قلبه کند؟
11
آیا به قوت زیادش اعتماد داری که کارهایت را به او حواله کنی؟
12
آیا باور می کنی که اگر او را بفرستی محصولت را می آورد و در خرمنگاه جمع می کند؟
13
شترمرغ با غرور بال می زند، اما پرو بال آن طوری نیست که بتواند پرواز کند.
14
شترمرغ به روی زمین تخم می دهد تا خاک آن را گرم نگهدارد.
15
غافل از اینکه ممکن است کسی آن را زیر پا کند یا ذریعۀ کدام حیوان وحشی پایمال شود.
16
با چوچه های خود با خشونت رفتار می کند که گوئی از خودش نیستند و به زحمتی که کشیده بی تفاوت است.
17
زیرا خدا به او شعور نداده و او را از عقل محروم کرده است.
18
اما هرگاه بالهای خود را باز کند و بدود، هیچ اسپ و سوارکار به او رسیده نمی توانند.
19
آیا تو به اسپ نیرویش را داده ای؟ آیا تو گردنش را با یال پوشانده ای؟
20
آیا تو او را وادار می سازی که مثل ملخ جست و خیز بزند و شیهۀ مهیب بکشد؟
21
می بینی که چگونه با غرور سُم خود را بر زمین می کوبد و از نیروی خود لذت می برد و به جنگ می رود.
22
ترس در دلش راه ندارد و بدون هراس با شمشیر مقابله می کند.
23
از سرو صدای اسلحه و برق نیزه و گرز نمی ترسد.
24
با شنیدن صدای نعرۀ جنگ، دیگر آرام نمی گیرد و با خشم و هیجان به میدان محاربه می شتابد.
25
با هر صدای شیپور شیهه می کشد و از دور بوی جنگ به مشامش می رسد و فریاد و خروش فرماندهان، او را به هیجان می آورد.
26
آیا به شاهین تو آموخته ای که چگونه پرواز کند و بالهای خود را به سوی جنوب بگشاید؟
27
آیا عقاب به فرمان تو آشیانۀ خود را بر فراز قلۀ بلند می سازد؟
28
ببین که چطور بالای صخره ها خانه می سازد و بر سنگهای تیز می نشیند.
29
از آنجا شکار خود را زیر نظر می گیرد و چشمان تیزبینش از دور آن را می بیند.جائی که لاشه باشد، حاضر می شود و چوچه هایش خون آن را می مکند.»
30
جائی که لاشه باشد، حاضر می شود و چوچه هایش خون آن را می مکند.»Joba ۳۹:1

Joba ۳۹:2

Joba ۳۹:3

Joba ۳۹:4

Joba ۳۹:5

Joba ۳۹:6

Joba ۳۹:7

Joba ۳۹:8

Joba ۳۹:9

Joba ۳۹:10

Joba ۳۹:11

Joba ۳۹:12

Joba ۳۹:13

Joba ۳۹:14

Joba ۳۹:15

Joba ۳۹:16

Joba ۳۹:17

Joba ۳۹:18

Joba ۳۹:19

Joba ۳۹:20

Joba ۳۹:21

Joba ۳۹:22

Joba ۳۹:23

Joba ۳۹:24

Joba ۳۹:25

Joba ۳۹:26

Joba ۳۹:27

Joba ۳۹:28

Joba ۳۹:29

Joba ۳۹:30Joba 1 / Joba 1

Joba 2 / Joba 2

Joba 3 / Joba 3

Joba 4 / Joba 4

Joba 5 / Joba 5

Joba 6 / Joba 6

Joba 7 / Joba 7

Joba 8 / Joba 8

Joba 9 / Joba 9

Joba 10 / Joba 10

Joba 11 / Joba 11

Joba 12 / Joba 12

Joba 13 / Joba 13

Joba 14 / Joba 14

Joba 15 / Joba 15

Joba 16 / Joba 16

Joba 17 / Joba 17

Joba 18 / Joba 18

Joba 19 / Joba 19

Joba 20 / Joba 20

Joba 21 / Joba 21

Joba 22 / Joba 22

Joba 23 / Joba 23

Joba 24 / Joba 24

Joba 25 / Joba 25

Joba 26 / Joba 26

Joba 27 / Joba 27

Joba 28 / Joba 28

Joba 29 / Joba 29

Joba 30 / Joba 30

Joba 31 / Joba 31

Joba 32 / Joba 32

Joba 33 / Joba 33

Joba 34 / Joba 34

Joba 35 / Joba 35

Joba 36 / Joba 36

Joba 37 / Joba 37

Joba 38 / Joba 38

Joba 39 / Joba 39

Joba 40 / Joba 40

Joba 41 / Joba 41

Joba 42 / Joba 42