A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Malagasy Bible 1865

Joba 341
Ary mbola niteny ihany Eliho ka nanao hoe:
2
Mandrenesa ny teniko, ianareo olon-kendry; Ary mihainoa ahy, ianareo manam-pahalalana.
3
Fa ny sofina no mamantatra teny, Ary ny vava no manandrana hanina.[Heb. lanilany]
4
Koa aoka izay rariny no hodinihintsika, ary aoka hiara-mamantatra izay tsara isika.
5
Fa Joba efa nanao hoe: Marina aho, saingy nesorin'Andriamanitra tamiko ny rariny;
6
Marina ny ahy, nefa ampandaingainy aho; Mahafaty ny zana-tsipìka mitsatoka amiko, na dia tsy manam-pahadisoana aza aho.
7
Aiza moa no misy lehilahy tahaka an'i Joba, izay manaram-po amin'ny famingavingana toy ny fisotro rano.
8
Ary tonga naman'ny mpanao ratsy sady miara-mandeha amin'ny ratsy fanahy?
9
Fa hoy izy: Tsy mahasoa ny olona ny mihavana amin'Andriamanitra.
10
Koa amin'izany mihainoa ahy, ianareo manam-panahy: Lavitra an'Andriamanitra ny hanao ratsy! Ary lavitra ny Tsitoha ny hanao meloka!
11
Fa ny nataon'ny olona ihany no ampanodiaviny azy, ka mamaly ny olona rehetra araka ny lalany avy Izy.
12
Eny tokoa, Andriamanitra tsy manao ratsy mihitsy, ary ny Tsitoha tsy mba mamadika ny rariny.
13
Iza moa no nanendry Azy ho Mpiadidy ny tany? Ary iza no nanorina izao tontolo izao?
14
Raha tàhiny ny tenany ihany no heveriny, ka hangoniny ho ao aminy ny fanahiny sy ny fofonainy,
15
Dia hiala avokoa ny ain'ny nofo rehetra, ary hiverina amin'ny vovoka ny olona.
16
Raha manam-pahalalana ianao, dia mandrenesa izao, ka mihainoa ny teniko
17
Moa mahay mifehy va izay tsy tia rariny? Ary Ilay marina sady mahery va no hohelohinao?
18
(Mety va ny miteny amin'ny mpanjaka hoe: Olom-poana ianao! Ary amin'ny zanak'andriana: Ry ilay ratsy!),
19
Dia Ilay tsy mizaha ny tavan'ny lehibe, ary tsy manaja ny ambony mihoatra noho ny ambany, satria samy asan'ny tànany avokoa izy rehetra.
20
Maty amin'ny indray mipi-maso monja amin'ny mamatonalina ireny; Eny, ringana ny olona ka tsy ao intsony; Ary ny mahery dia lasa tsy esorin-tanana.
21
Fa ny mason'Andriamanitra dia mijery ny alehan'ny olona, ary mahita ny diany rehetra Izy.
22
Tsy misy aizina na alim-pito, Izay hieren'ny mpanao ratsy.
23
Fa Andriamanitra tsy mba miandry aloha vao mandinika ny olona Izay tonga hotsaraina eo anatrehany.
24
Manorotoro ny olona mahery Izy, na dia tsy manadina aza, ka manangana olon-kafa hisolo azy.
25
Koa hita amin'izany fa fantany ny asan'ireo, ka dia mamono azy amin'ny alina ho torotoro Izy.
26
Tehafiny tanana tahaka ny fanao amin'ny ratsy fanahy ireo eo imason'ny vahoaka.[Na: Mamely azy toy ny famely ny ratsy fanahy Izy]
27
Izao no nialan'ireo tamin'Andriamanitra ka tsy nitandremany ny lalany akory,
28
Dia ny mba hahatonga ny fitarainan'ny malahelo eo anatrehany ka hampandre Azy ny fitarainan'ny ory.
29
Mangina Izy, ka iza no mahay manameloka? Ary manafin-tava Izy (ka iza no mahajery Azy?), na amin'ny firenena, na amin'ny olona tsirairay,[Na: Manome fiadanana]
30
Mba tsy hanjakan'ny ratsy fanahy, ary tsy ho voafandrika ny vahoaka.
31
Fa moa mba efa nisy niteny tamin'Andriamanitra va nanao hoe: Efa nanandra-tena aho ka tsy hanao ratsy intsony;[Na: nijaly]
32
Izay tsy hitako mba ampianaro ahy; Raha nanao ratsy aho, dia tsy hanao intsony?
33
Moa araka ny hevitrao va no hamaliany ny ataon'ny olona, no efa nandà ianao? Fa ianao no mifidy, fa tsy izaho, koa izay fantatrao no ambarao.[Na: Moa araka ny hevitrao va no hamaliany ny olona Fa efa nandà, ka dia ianao no tsy maintsy mifidy, fa tsy izaho]
34
Ny olona manam-panahy hilaza amiko, ary ny olon-kendry izay mihaino ahy hanao hoe:
35
Miteny tsy amim-pahalalana Joba, ary ny teniny tsy amim-pahendrena.
36
Enga anie ka hizahan-toetra mandrakariva Joba noho ny famaliana ataony araka ny fanaon'ny ratsy fanahy!Fa ampiany fihaikana koa ny fahotany; Miteha-tanana eto amintsika izy ka manao teny maro ho enti-miady amin'Andriamanitra.
37
Fa ampiany fihaikana koa ny fahotany; Miteha-tanana eto amintsika izy ka manao teny maro ho enti-miady amin'Andriamanitra.Joba 34:1

Joba 34:2

Joba 34:3

Joba 34:4

Joba 34:5

Joba 34:6

Joba 34:7

Joba 34:8

Joba 34:9

Joba 34:10

Joba 34:11

Joba 34:12

Joba 34:13

Joba 34:14

Joba 34:15

Joba 34:16

Joba 34:17

Joba 34:18

Joba 34:19

Joba 34:20

Joba 34:21

Joba 34:22

Joba 34:23

Joba 34:24

Joba 34:25

Joba 34:26

Joba 34:27

Joba 34:28

Joba 34:29

Joba 34:30

Joba 34:31

Joba 34:32

Joba 34:33

Joba 34:34

Joba 34:35

Joba 34:36

Joba 34:37Joba 1 / Joba 1

Joba 2 / Joba 2

Joba 3 / Joba 3

Joba 4 / Joba 4

Joba 5 / Joba 5

Joba 6 / Joba 6

Joba 7 / Joba 7

Joba 8 / Joba 8

Joba 9 / Joba 9

Joba 10 / Joba 10

Joba 11 / Joba 11

Joba 12 / Joba 12

Joba 13 / Joba 13

Joba 14 / Joba 14

Joba 15 / Joba 15

Joba 16 / Joba 16

Joba 17 / Joba 17

Joba 18 / Joba 18

Joba 19 / Joba 19

Joba 20 / Joba 20

Joba 21 / Joba 21

Joba 22 / Joba 22

Joba 23 / Joba 23

Joba 24 / Joba 24

Joba 25 / Joba 25

Joba 26 / Joba 26

Joba 27 / Joba 27

Joba 28 / Joba 28

Joba 29 / Joba 29

Joba 30 / Joba 30

Joba 31 / Joba 31

Joba 32 / Joba 32

Joba 33 / Joba 33

Joba 34 / Joba 34

Joba 35 / Joba 35

Joba 36 / Joba 36

Joba 37 / Joba 37

Joba 38 / Joba 38

Joba 39 / Joba 39

Joba 40 / Joba 40

Joba 41 / Joba 41

Joba 42 / Joba 42