A A A A A
×

Malagasy Bible 1865

Joba 29

1
Dia mbola nandroso nanao oha-teny ihany Joba ka nanao hoe:
2
Enga anie ka ho tahaka ny tamin'ireny volana lasa ireny aho! Dia tahaka ilay tamin'ny andro niarovan'Andriamanitra ahy!
3
Fony mbola nazava teo ambonin'ny lohako ny jirony, ary ny fahazavany no nandehanako tao amin'ny maizina;
4
Eny, tahaka ny toetro fony aho mbola fararano, raha niseho teo ambonin'ny laiko ny fisakaizan'Andriamanitra;
5
Fony mbola tao amiko ny Tsitoha, Ary nanodidina ahy ny zanako;[Na: ny ankizilahiko]
6
Fony mbola nanasa ny tongotro tamin'ny rononomandry aho, ary ny vatolampy namoaka renirano diloilo teo amiko;
7
Raha niainga niakatra ho eo amin'ny vavahadin'ny tanàna aho ka nametraka ny fipetrahako teo ankalalahana,
8
Dia nahita ahy ny zatovo ka niampirimpirina; Ary niainga ny fotsy volo, dia nijoro;
9
Nangina tsy niteny ny lehibe ka nitampim-bava;
10
Tsy sahy niteny ny mpanapaka, ary ny lelany niraikitra tamin'ny lanilaniny.
11
Izay sofina nandre dia nanao ahy hoe sambatra; Ary Izay maso nahita dia vavolombelona ho ahy,
12
Satria namonjy ny ory izay nitaraina aho sy ny kamboty izay tsy nanan-kamonjy.
13
Ny fisaoran'izay efa ho faty dia tonga tamiko; Ary ny fon'ny mpitondratena nampifaliko.[Heb. nampihobiko]
14
Nitafy fahamarinana aho, ka mba nitafy ahy kosa izy; Eny, tahaka ny lamba sy ny hamama ny rariny izay nananako.
15
Efa maso ho an'ny jamba aho ary tongotra ho an'ny mandringa.
16
Efa ray ho an'ny malahelo aho, ary ny adin'ny olona tsy fantatro aza nodinihiko.
17
Namaky ny nifin'ny ratsy fanahy aho ka nandrombaka ny babo teo am-bavany
18
Dia hoy izaho: Eo amin'ny akaniko ihany no hialako aina, ary hanamaro ny androko toy ny fasika aho.
19
Ny fakako ho azon'ny rano, ary ny ando hitoetra amin'ny sampako mandritra ny alina.
20
Ho vaovao amiko lalandava ny voninahitro, ary ny tsipikako hihahenjana eny an-tanako.
21
Nihaino ahy ny olona, dia niandry, ka nangina tamin'ny fanolorako saina izy.
22
Rehefa niteny aho, dia tsy mba namaly intsony izy; ary nitetevan'ny teniko izy.
23
Niandry ahy toy ny fiandry ny ranonorana izy ary nitanatana vava toy ny fiandry ny fara-orana.
24
Raha nisy nila ho ketraka, dia mbola niseho miramirana taminy ihany ny tarehiko, ary tsy nahamaloka ny fahazavan'ny tavako ireo.Nifidy ny lalan-kalehany aho ka nipetraka ho lohany, eny, nitoetra toy ny mpanjaka teo amin'ny miaramila sy toy ny mpampionona ny misaona aho.
25
Nifidy ny lalan-kalehany aho ka nipetraka ho lohany, eny, nitoetra toy ny mpanjaka teo amin'ny miaramila sy toy ny mpampionona ny misaona aho.
Joba 29:1
Joba 29:2
Joba 29:3
Joba 29:4
Joba 29:5
Joba 29:6
Joba 29:7
Joba 29:8
Joba 29:9
Joba 29:10
Joba 29:11
Joba 29:12
Joba 29:13
Joba 29:14
Joba 29:15
Joba 29:16
Joba 29:17
Joba 29:18
Joba 29:19
Joba 29:20
Joba 29:21
Joba 29:22
Joba 29:23
Joba 29:24
Joba 29:25
Joba 1 / Joba 1
Joba 2 / Joba 2
Joba 3 / Joba 3
Joba 4 / Joba 4
Joba 5 / Joba 5
Joba 6 / Joba 6
Joba 7 / Joba 7
Joba 8 / Joba 8
Joba 9 / Joba 9
Joba 10 / Joba 10
Joba 11 / Joba 11
Joba 12 / Joba 12
Joba 13 / Joba 13
Joba 14 / Joba 14
Joba 15 / Joba 15
Joba 16 / Joba 16
Joba 17 / Joba 17
Joba 18 / Joba 18
Joba 19 / Joba 19
Joba 20 / Joba 20
Joba 21 / Joba 21
Joba 22 / Joba 22
Joba 23 / Joba 23
Joba 24 / Joba 24
Joba 25 / Joba 25
Joba 26 / Joba 26
Joba 27 / Joba 27
Joba 28 / Joba 28
Joba 29 / Joba 29
Joba 30 / Joba 30
Joba 31 / Joba 31
Joba 32 / Joba 32
Joba 33 / Joba 33
Joba 34 / Joba 34
Joba 35 / Joba 35
Joba 36 / Joba 36
Joba 37 / Joba 37
Joba 38 / Joba 38
Joba 39 / Joba 39
Joba 40 / Joba 40
Joba 41 / Joba 41
Joba 42 / Joba 42