A A A A A
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok

2 Tantara ๓๒เซน นา เคอริบ มา บุกรุก ยูดาห์ ( 2 พกษ 18 : 13 - - 19 : 37 ; อสย 36 : 1 - 22 ) ภายหลัง เหตุการณ์ เหล่า นี้ และ การ สถาปนา ขึ้น นั้น เซน นา เคอริบ กษัตริย์ อัสซีเรียยก มา บุกรุก ยูดาห์ และ ตั้ง ค่าย ล้อม หัวเมือง ที่ มี ป้อม ไว้ ทรง ดำริ ที่ จะ ยึด ไว้
และ เมื่อ เฮ เซ คียาห์ทรง เห็น ว่า เซน นา เคอริบ ยก มา ด้วย เจตนา จะ ต่อสู้ กับ เยรูซา เล็ม
พระองค์ ทรง วาง แผนการ กับ เจ้านาย ของ พระองค์ และ ทแกล้ว ทหาร ของ พระองค์ ที่ จะ อุด น้ำ ตาม น้ำพุ ที่ อยู่ นอก เมือง เสีย และ เขา ทั้งหลาย ก็ ทรง ช่วย พระองค์
มี ประชาชน เป็นอันมาก รวบรวม กัน เข้า มา และ เขา ทั้งหลาย อุด น้ำพุ และ ปิด ลำธาร ซึ่ง ไหล ผ่าน แผ่นดิน เสีย พูด ว่า " ทำไม จะ ให้ บรรดา กษัตริย์ อัสซีเรียยก มา พบ น้ำ เป็นอันมาก เล่า "
พระองค์ ทรง ประกอบ กิจ อย่าง บึกบึน สร้าง กำแพง ที่ ปรักหักพัง นั้น ทั่วไป ใหม่ และ สร้าง หอคอย ขึ้น และ ทรง สร้าง กำแพง ข้าง นอก อีก ชั้น หนึ่ง และ พระองค์ ทรง เสริม กำแพง ป้อม มิลโลที่นคร ดา วิด ทรง สร้าง หอก และ โล่ เป็น จำนวน มาก
และ พระองค์ ทรง ตั้ง ผู้ บังคับการ ต่อต้าน ไว้ เหนือ ประชาชน และ ทรง รวบรวม เข้า ไว้ ด้วย กัน ณ ถนน ที่ ประตู นคร และ ตรัส อย่าง หนุน ใจ เขา ทั้งหลาย ว่า
" จง เข้มแข็ง และ กล้า หาญ เถิด อย่า กลัว หรือ ท้อถอย ต่อ กษัตริย์อัสซีเรีย และ ต่อ กองทัพ ทั้งสิ้น ที่ อยู่ กับ เขา นั้น เพราะ มี ผู้ หนึ่ง ฝ่าย เรา ที่ ใหญ่ กว่า ฝ่าย เขา
ฝ่าย เขา มี แต่ กำลัง เนื้อ หนัง แต่ ฝ่าย เรา มี พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ เรา ทรง สถิต กับ เรา ที่ ทรง ช่วย เรา และ สู้ รบ ฝ่าย เรา " ประชาชน ก็ วางใจ ใน พระ ดำรัส ของ เฮ เซ คียาห์กษัตริย์ แห่ง ยูดาห์
การ ขู่เข็ญ อย่าง หยิ่ง ยโส ของ เซน นา เคอริบ ( 2 พกษ 18 : 17 - 25 ) ภายหลัง เซน นา เคอริบ กษัตริย์ แห่งอัสซีเรีย ( ผู้ ซึ่ง กำลัง ล้อม เมือง ลา คีชอยู่ ด้วย กำลัง รบ ทั้งสิ้น ของ พระองค์ ) ได้ รับสั่ง ให้ ข้าราชการ ของ พระองค์ ไป ยัง กรุง เยรูซา เล็ม ถึง เฮ เซ คียาห์กษัตริย์ ของ ยูดาห์ และ ถึง ประชาชน ทั้งปวง ของ ยู ดาห์ที่ อยู่ ใน เยรูซา เล็ม ว่า
๑๐
" เซน นา เคอริบ กษัตริย์ แห่ง อัสซีเรียตรัสดัง นี้ ว่า ` เจ้า ทั้งหลาย พึ่ง อะไร เจ้า จึง ยืน มั่น ให้ ล้อม อยู่ ใน กรุง เยรูซา เล็ม
๑๑
เฮ เซ คียาห์มิได้ พา เจ้า ให้ หลง เพื่อ จะ มอบ ให้ เจ้า ตาย ด้วย การ อด อาหาร และ ความ กระหาย หรือ ใน เมื่อ เขา บอก เจ้า ว่า " พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ เรา จะ ทรง ช่วย เรา ให้ พ้น จาก มือ ของ กษัตริย์ แห่งอัสซีเรีย "
๑๒
เฮ เซ คียาห์คน นี้ แหละ มิ ใช่ หรือ ที่ ได้ กำจัด ปูชนียสถาน สูง และ แท่น บูชา ของ พระองค์ และ บัญชา แก่ ยู ดาห์กับ เยรูซา เล็ม ว่า " เจ้า จง นมัสการ อยู่ หน้า แท่น บูชา แท่น เดียว และ เจ้า จง เผา เครื่อง หอม บน แท่น นั้น "
๑๓
เจ้า ไม่ รู้ หรือ ว่า เรา และ บรรพบุรุษ ของ เรา ได้ กระทำ อะไร แก่ ชน ชาติ ทั้งหลาย แห่ง ประเทศ ต่างๆ พระ ของ บรรดา ประชาชาติ แห่ง ประเทศ เหล่า นั้น สามารถ ที่ จะ ช่วย ประเทศ ของ เขา ให้ พ้น จาก มือ ของ เรา หรือ
๑๔
ใน พวก พระ ทั้งปวง แห่ง ประชาชาติ เหล่า นั้น ที่ บรรพบุรุษ ของ เรา ได้ ทำลาย เสีย อย่าง สิ้นเชิง ยัง มี พระองค์ ใด เล่า ที่ สามารถ ช่วย ประชาชน ของ ตน ให้ พ้น จาก มือ ของ เรา แล้ว พระเจ้า ของ เจ้า น่ะหรือ จะ สามารถ ช่วย เจ้า ให้ พ้น จาก มือ ของ เรา
๑๕
เพราะฉะนั้น บัดนี้ อย่า ให้ เฮ เซ คียาห์ล่อลวง เจ้า หรือ พา เจ้า ให้ หลง ใน ทำนอง นี้ อย่า เชื่อ เขา เพราะ ไม่ มี พระ แห่ง ประชาชาติ หรือ ราช อาณาจักร ใด ที่ สามารถ ช่วย ประชาชน ของ ตน ให้ พ้น จาก มือ ของ เรา หรือ จาก มือ บรรพบุรุษ ของ เรา พระเจ้า ของ เจ้า จะ ช่วย เจ้า ให้ พ้น จาก มือ ของ เรา ได้ น้อย ยิ่ง กว่า นั้น สัก เท่าใด เล่า ' "
๑๖
และ ข้าราชการ ของ พระองค์ ก็ กล่าว ทับถม พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า และ เฮ เซ คียาห์ผู้ รับ ใช้ ของ พระองค์ มาก ยิ่ง กว่า นั้น
๑๗
เซน นา เคอริบ หมิ่นประมาท พระเจ้า ของ เฮ เซคียาห์ ( 2 พกษ 19 : 9 - 13 ) และ พระองค์ ทรง พระ อักษร หมิ่นประมาท พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ อิส ราเอล และ ตรัส ทับถม พระองค์ ว่า " พระ ของ บรรดา ประชาชาติ แห่ง ประเทศ ทั้งหลาย มิได้ ช่วย ประชาชน ของ ตน ให้ พ้น จาก มือ ของ เรา ฉันใด พระเจ้า ของ เฮ เซ คียาห์ก็ จะ ไม่ ช่วย ประชาชน ของ ตน ให้ พ้น จาก มือ ของ เรา ฉันนั้น "
๑๘
และ เขา ทั้งหลาย ก็ ตะโกน ความ นี้ ด้วย เสียง อัน ดัง เป็น ภาษา ฮีบรู ให้ ชาว เยรูซา เล็ม ผู้ อยู่ บน กำแพง ฟัง เพื่อให้ เขา ตกใจ และ หวาดหวั่น ไหว จะ ได้ ยึด เอา เมือง นั้น
๑๙
เขา ได้ พูด ถึง พระเจ้า แห่ง เยรูซา เล็ม อย่าง กับ ที่ เขา พูด ถึง พระ แห่ง ชน ชาติ ทั้งหลาย ของ แผ่นดิน โลก ซึ่ง เป็น ผล งาน ของ มือ มนุษย์
๒๐
แล้ว กษัตริย์ เฮ เซ คียาห์และ ผู้ พยากรณ์ อิส ยาห์บุตร ชาย อาม อส ได้ อธิษฐาน เพราะ เรื่อง นี้ และ ร้อง ทูล ต่อ สวรรค์
๒๑
และ พระ เยโฮ วาห์ทรง ใช้ ทูต สวรรค์ องค์ หนึ่ง ซึ่ง ได้ ตัด ทแกล้ว ทหาร ทั้งปวง และ ผู้ บังคับ กอง และ นาย ทหาร ใน ค่าย ของ กษัตริย์ แห่ง อัสซีเรียออก เสีย เพราะฉะนั้น พระองค์ จึง เสด็จ กลับ ไป ยัง แผ่นดิน ของ พระองค์ ด้วย ความ อับอาย ขาย พระ พักตร์ และ เมื่อ พระองค์ เสด็จ เข้า ใน นิเวศ แห่ง พระ ของ พระองค์ คน เหล่า นั้น ที่ ออก มา จาก บั้นเอว ของ พระองค์ เอง ได้ ฆ่า พระองค์ ด้วย ดาบ เสีย ที่ นั่น
๒๒
ดังนั้น พระ เยโฮ วาห์จึง ทรง ช่วย เฮ เซ คียาห์และ ชาว เยรูซา เล็ม ให้ พ้น จาก พระ หัตถ์ ของ เซน นา เคอริบ กษัตริย์ แห่งอัสซีเรีย และ จาก มือ ของ ศัตรู ทั้งสิ้น ของ พระองค์ และ พระองค์ ทรง นำ เขา ทั้งหลาย อยู่ ทุก ด้าน
๒๓
และ คน เป็นอันมาก นำ ของ ถวาย พระ เยโฮ วาห์มายัง กรุง เยรูซา เล็ม และ ของกำนัล ต่างๆ มา ถวาย เฮ เซ คียาห์กษัตริย์ แห่ง ยูดาห์ พระองค์ จึง ทรง เป็น ที่ ยกย่อง ใน สายตา ของ ประชาชาติ ทั้งปวง ตั้งแต่ เวลา นั้น เป็นต้น มา
๒๔
เฮ เซ คียาห์ทรง ประชวร และ ทรง กลับ ฟื้น มา ใหม่ ( 2 พกษ 20 : 1 - 11 ) ครั้ง นั้น เฮ เซ คียาห์ทรง ประชวร ใกล้ จะ สิ้นพระชนม์ และ พระองค์ ทูล อธิษฐาน ต่อ พระ เยโฮวาห์ และ พระ เยโฮ วาห์ทรง ตอบ และ ประทาน หมาย สำคัญ อย่าง หนึ่ง ให้ แก่ เฮ เซคียาห์
๒๕
แต่ เฮ เซ คียาห์มิได้ สนอง พระ คุณ นั้น เพราะ พระทัย ของ พระองค์ ผยอง ขึ้น เพราะฉะนั้น พระ พิโรธ จึง มา เหนือ พระองค์ ยู ดาห์และ เยรูซา เล็ม
๒๖
แต่ เฮ เซ คียาห์ทรง อ่อนน้อม ถ่อม พระทัย ที่ กำเริบ นั้น ลง ทั้ง พระองค์ และ ชาว เยรูซา เล็ม พระ พิโรธ ของ พระ เยโฮ วาห์จึง มิได้ มา เหนือ เขา ทั้งหลาย ใน รัชกาล เฮ เซคียาห์
๒๗
เฮ เซ คียาห์ทรง มี ราช ทรัพย์ และ เกียรติ ใหญ่ ยิ่ง และ พระองค์ ทรง สร้าง คลัง ไว้ สำหรับ พระองค์ เพื่อ เก็บ เงิน ทองคำ และ เพชร พลอย ต่างๆ เครื่องเทศ โล่ และ สำหรับ ทรัพย์สิน ที่ มี ค่า ทุก ชนิด
๒๘
ทั้ง ฉาง สำหรับ ข้าว น้ำ องุ่น และ น้ำมัน ที่ ผลิต มา และ โรง เก็บ สัตว์ เลี้ยง ทุก ชนิด และ คอก แกะ
๒๙
พระองค์ ทรง จัด หัวเมือง เพื่อ พระองค์ ด้วย ทั้ง ฝูง แพะ แกะ และ ฝูง วัว เป็นอันมาก เพราะ พระเจ้า ทรง ประทาน ทรัพย์สิน ให้ พระองค์ มาก ยิ่ง
๓๐
เฮ เซ คียาห์องค์ นี้ เอง ทรง ปิด ทาง น้ำ ออก ตอน บน ของ น้ำพุ กี โฮ น เสีย แล้ว นำ ไป ให้ ไหล ลง ไป ทาง ทิศ ตะวันตก ของ นคร ดา วิด และ เฮ เซ คียาห์ทรง จำเริญ ใน พระราช กิจ ทั้งสิ้น ของ พระองค์
๓๑
อย่างไรก็ตาม ใน เรื่อง ทูต ที่ เจ้านาย เมือง บา บิ โลน ใช้ ให้ มา ถาม ถึง การ มหัศจรรย์ ซึ่ง ได้ เกิด ขึ้น ใน แผ่นดิน พระเจ้า ก็ ทรง ปล่อย พระองค์ ตามอำเภอใจ เพื่อ จะ ทดลอง พระองค์ และ เพื่อ จะ ทราบ พระ ดำริ ทั้งสิ้น ใน พระทัย ของ พระองค์
๓๒
ฝ่าย พระราช กิจ นอก นั้น ของ เฮ เซคียาห์ และ ความ ดี ของ พระองค์ ดูเถิด มี บันทึก ไว้ ใน นิมิต ของ อิส ยาห์ผู้ พยากรณ์ บุตร ชาย อาม อส และ ใน หนังสือ ของ กษัตริย์ แห่ง ยู ดาห์และ อิส ราเอล
๓๓
การ สิ้นพระชนม์ ของ เฮ เซคียาห์ ( 2 พกษ 20 : 20 - 21 ) และ เฮ เซ คียาห์ล่วง หลับ ไป อยู่ กับ บรรพบุรุษ ของ พระองค์ และ เขา ฝัง พระ ศพ ไว้ ใน อุโมงค์ สำคัญ ที่สุด ของ โอรส ของ ดา วิด และ บรรดา คน ยู ดาห์และ ชาว เยรูซา เล็ม ทั้งปวง ได้ ถวาย เกียรติ เมื่อ พระองค์ สิ้นพระชนม์ และ มนัส เส ห์โอรส ของ พระองค์ ได้ ครอบครอง แทน พระองค์