A A A A A
×

Malagasy Bible 1865

2 Tantara 27

1
[Atỳ nanjakan'i Jotama] Dimy amby roa-polo taona Jotama, fony izy vao nanjaka, ary enina ambin'ny folo taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anaran-dreniny dia Jerosa, zanakavavin'i Zadoka.
2
Ary nanao izay mahitsy eo imason'i Jehovah izy, tahaka izay nataon'i Ozia rainy; nefa kosa tsy mba niditra tao amin'ny tempolin'i Jehovah izy. Ary ny vahoaka rehetra mbola nanao ratsy ihany.
3
Izy no nanamboatra ny vavahady ambony amin'ny tranon'i Jehovah sady nandrafitra be tamin'ny mandan'i Ofela koa.
4
Ary nanao tanàna teny amin'ny tany havoan'i Joda sy trano fiarovana ary tilikambo tany an'ala koa izy.
5
Ary niady tamin'ny mpanjakan'ny taranak'i Amona koa izy ka naharesy azy. Ary tamin'izany taona izany ny taranak'i Amona nanome azy talenta volafotsy zato ary vary tritika sy vary hordea iray alina kora avy; izany no naloan'ny taranak'i Amona ho azy tamin'ny-taona faharoa sy fahatelo koa.
6
Ary dia nitombo hery Jotama, satria nizotra tsara teo anatrehan'i Jehovah Andriamaniny izy.
7
Ary ny tantaran'i Jotama sisa mbamin'ny adiny rehetra sy ny fanaony, indro, efa voasoratra ao amin'ny bokin'ny mpanjakan'ny Isiraely sy ny Joda izany.
8
Dimy amby roa-polo taona izy, fony vao nanjaka, ary enina ambin'ny folo taona no nanjakany tany Jerosalema.Ary Jotama lasa nodi-mandry any amin'ny razany, dia nalevina tany an-Tanànan'i Davida izy; ary Ahaza zanany no nanjaka nandimby azy.
9
Ary Jotama lasa nodi-mandry any amin'ny razany, dia nalevina tany an-Tanànan'i Davida izy; ary Ahaza zanany no nanjaka nandimby azy.
2 Tantara 27:1
2 Tantara 27:2
2 Tantara 27:3
2 Tantara 27:4
2 Tantara 27:5
2 Tantara 27:6
2 Tantara 27:7
2 Tantara 27:8
2 Tantara 27:9
2 Tantara 1 / 2Ta 1
2 Tantara 2 / 2Ta 2
2 Tantara 3 / 2Ta 3
2 Tantara 4 / 2Ta 4
2 Tantara 5 / 2Ta 5
2 Tantara 6 / 2Ta 6
2 Tantara 7 / 2Ta 7
2 Tantara 8 / 2Ta 8
2 Tantara 9 / 2Ta 9
2 Tantara 10 / 2Ta 10
2 Tantara 11 / 2Ta 11
2 Tantara 12 / 2Ta 12
2 Tantara 13 / 2Ta 13
2 Tantara 14 / 2Ta 14
2 Tantara 15 / 2Ta 15
2 Tantara 16 / 2Ta 16
2 Tantara 17 / 2Ta 17
2 Tantara 18 / 2Ta 18
2 Tantara 19 / 2Ta 19
2 Tantara 20 / 2Ta 20
2 Tantara 21 / 2Ta 21
2 Tantara 22 / 2Ta 22
2 Tantara 23 / 2Ta 23
2 Tantara 24 / 2Ta 24
2 Tantara 25 / 2Ta 25
2 Tantara 26 / 2Ta 26
2 Tantara 27 / 2Ta 27
2 Tantara 28 / 2Ta 28
2 Tantara 29 / 2Ta 29
2 Tantara 30 / 2Ta 30
2 Tantara 31 / 2Ta 31
2 Tantara 32 / 2Ta 32
2 Tantara 33 / 2Ta 33
2 Tantara 34 / 2Ta 34
2 Tantara 35 / 2Ta 35
2 Tantara 36 / 2Ta 36