A A A A A
×

Malagasy Bible 1865

1 Tantara 4

1
[Ny amin'ny taranak'i Joda sisa] Ny zanakalahin'i Joda dia Fareza sy Hezrona sy Karmy sy Hora ary Sobala.
2
Ary Reaia, zanakalahin'i Sobala, niteraka an'i Jahata; ary Jahata niteraka an'i Ahomay sy Lahada. Ireo no fokon'ny Zoraita.
3
Ary izao no avy amin'ny rain'i Etama: Jezirela sy Jisma ary Jidbasy, ary Hazelelpony no anaran'ny anabaviny,
4
ary Penoela, rain'i Gedora, sy Ezera, rain'i Hosa. Ireo no zanak'i Hora, lahimatoan'i Efrata, razamben'ny any Betlehema.
5
Ary Asora, razamben'ny any Tekoa, namporafy, dia Hela sy Nara.
6
Ary Nara niteraka an'i Ahozama sy Hafera sy Temeny ary Hahastary. Ireo no zanakalahin'i Nara.
7
Ary ny zanakalahin'i Hela dia Zareta sy Jizara ary Etnana.
8
Ary Hakoza niteraka an'i Anoba sy Zobeba ary ny fokon'i Aharela, zanakalahin'i Haroma.
9
Ary Jabeza dia nalaza noho ny rahalahiny; ary ny reniny nanao ny anarany hoe Jabeza, fa hoy izy: Ory aho, raha niteraka azy.
10
Ary Jabeza niantso an'Andriamanitry ny Isiraely hoe: Enga anie ka hotahinao tokoa aho, ka hohalalahinao ny fari-taniko, ary ho amiko ny tananao, ka harovanao amin'ny ratsy aho, mba tsy hampahory ahy izany. Ary dia nomen'Andriamanitra azy ny nangatahiny.
11
Ary Keloba, rahalahin'i Soha, niteraka an'i Mehira, rain'i Estona;
12
ary Estona niteraka an'i Betirafa sy Pasea ary Tehina, rain'Ir-nahasa. Ireo dia mponina tao Reka.
13
Ary ny zanakalahin'i Kenaza dia Otniela sy Seraia; ary ny zanakalahin'i Otniela dia Hatata.
14
Ary Meonotahy niteraka an'i Ofra; ary Seraia niteraka an'i Joaba, razamben'ny ao an-dohasahan'ny mpiasa; fa mpiasa ireo.
15
Ary ny zanakalahin'i Kaleba, zanakalahin'i Jefone, dia Iro sy Elaha sy Nama; ary ny zanakalahin'i Elaha dia Kenaza.
16
Ary ny zanakalahin'i Jehalalila dia Zifa sy Zifaha sy Tiria ary Asarela.
17
Ary ny zanakalahin'i Ezra dia Jatera sy Mareda sy Efera ary Jalona; ary izy niteraka an'i Miriama sy Samay ary Jisba, razamben'ny any Estemoa.
18
Ary Jehodia vadiny niteraka an'i Jareda, razamben'ny any Gedora, sy Hebera, razamben'ny any Soko, ary Jakotiela, razamben'ny any Zanoa. Ireo no zanakalahin'i Bitia, zanakavavin'i Farao, izay novadin'i Mareda.
19
Ary ny zanakalahin'i Hodia vadiny, izay anabavin'i Nahama, dia ny razamben'ny an'i Keila Garmita sy Estemoa Makatita.
20
Ary ny zanakalahin'i Simona dia Amnona sy Rina sy Ben-hanana ary Tilona. Ary ny zanakalahin'i Jisy dia Zoheta sy Ben-zoheta.
21
Ary ny zanakalahin'i Sela, zanak'i Joda, dia Era, rain'i Leka, sy Lada, rain'i Maresa, sy ny fokon'ny mpanao rongony fotsy madinika amin'ny ankohonan'i Asbea;
22
ary Jokima sy ny mponina tao Kozeba ary Joasy sy Sarafa, izay samy nanapaka tany Moaba, ary Jasobi-lehema. Ary efa ela izany zavatra izany.
23
Ireo no mpanefy vilany sy mponina tany Netaima sy Gadera; tany no nitoerany tamin'ny mpanjaka hanao ny asany.
24
[Ny taranak'i Simeona sy ny fonenany] Ny zanakalahin'i Simeona dia Nemoela sy Jamina sy Jariba sy Zera ary Saoly,
25
dia Saloma no zanakalahin'i Saoly, Mibsama no zanakalahin'i Saloma, Misma no zanakalahin'i Mibsama.
26
Ary ny zanakalahin'i Misma dia Hamoela, ary Zakora no zanakalahin'i Hamoela, Simey no zanakalahin'i Zakora.
27
Ary Simey nanan-janaka enina ambin'ny folo lahy sy enim-bavy; fa ny rahalahiny tsy nanan-janaka maro, sady tsy nihamaro tahaka ny taranak'i Joda ny fokony rehetra.
28
Ary izy nonina tao Beri-sheba sy Molada sy Hazara-soala
29
sy Bila sy Ezema sy Tolada
30
sy Betoela sy Horma sy Ziklaga
31
sy Beti-markabota sy Hazora-sosima sy Beti-biry ary Saraima. Ireo no tanàna nonenany mandra-panjakan'i Davida.
32
Ary ny zana-bohiny dia Etama sy Aina sy Rimona sy Tokena ary Asana, tanana dimy ireo,
33
ary ny zana-bohiny rehetra koa izay manodina izany tanàna izany hatrany Bala. Ireo no fonenany sady nanana fitantaram-pirazanana manokana izy.
34
Ary Mesobaba sy Jamleka sy Josa, zanak'i Amazia,
35
ary Joela sy Jeho, zanak'i Josibia, zanak'i Seraia, zanak'i Asiela,
36
ary Elioenay sy Jakoba sy Jesohaia sy Asaia sy Adiela sy Jesimiela sy Benaia
37
sy Ziza, zanak'i Sify, zanak'i Alona, zanak'i Jedaia, zanak'i Simry, zanak'i Semaia;
38
ireo voalaza anarana ireo dia samy lohany tamin'ny fotony avy; ary efa nihamaro indrindra ny fianakaviany.
39
Ary nankany amin'ny fidirana ho any Gedora izy, dia hatramin'ny ilany atsinanana amin'ny lohasaha, hitady ahitra ho an'ny ondriny aman'osiny.
40
Ary nahita ahitra maitso sady tsara izy, ary malalaka ny tany sady nandry fahizay; nefa ny taranak'i Hama no nonina tany taloha.
41
Ary ireo voasoratra anarana ireo dia tonga tao tamin'ny andron'i Hezekia, mpanjakan'ny Joda, ka namely ny lay sy ny fonenana hitany tao sy nandringana azy rehetra mandraka ankehitriny, dia nonina nisolo azy; fa nisy ahitra ho an'ny ondriny aman'osiny tany.[Na: sy ny Meonita][Heb. nanao azy ho herema]
42
Ary nisy lehilahy dimam-jato tamin'ny taranak'i Simeona nankany amin'ny tendrombohitra Seira ka nanana an'i Peletia sy Nearia sy Refaia ary Oziela, zanakalahin'i Jisy, ho mpifehy azy.Ary namely ny sisa afaka tamin'ny Amalekita izy, ka dia monina ao mandraka androany.
43
Ary namely ny sisa afaka tamin'ny Amalekita izy, ka dia monina ao mandraka androany.
1 Tantara 4:1
1 Tantara 4:2
1 Tantara 4:3
1 Tantara 4:4
1 Tantara 4:5
1 Tantara 4:6
1 Tantara 4:7
1 Tantara 4:8
1 Tantara 4:9
1 Tantara 4:10
1 Tantara 4:11
1 Tantara 4:12
1 Tantara 4:13
1 Tantara 4:14
1 Tantara 4:15
1 Tantara 4:16
1 Tantara 4:17
1 Tantara 4:18
1 Tantara 4:19
1 Tantara 4:20
1 Tantara 4:21
1 Tantara 4:22
1 Tantara 4:23
1 Tantara 4:24
1 Tantara 4:25
1 Tantara 4:26
1 Tantara 4:27
1 Tantara 4:28
1 Tantara 4:29
1 Tantara 4:30
1 Tantara 4:31
1 Tantara 4:32
1 Tantara 4:33
1 Tantara 4:34
1 Tantara 4:35
1 Tantara 4:36
1 Tantara 4:37
1 Tantara 4:38
1 Tantara 4:39
1 Tantara 4:40
1 Tantara 4:41
1 Tantara 4:42
1 Tantara 4:43
1 Tantara 1 / 1Ta 1
1 Tantara 2 / 1Ta 2
1 Tantara 3 / 1Ta 3
1 Tantara 4 / 1Ta 4
1 Tantara 5 / 1Ta 5
1 Tantara 6 / 1Ta 6
1 Tantara 7 / 1Ta 7
1 Tantara 8 / 1Ta 8
1 Tantara 9 / 1Ta 9
1 Tantara 10 / 1Ta 10
1 Tantara 11 / 1Ta 11
1 Tantara 12 / 1Ta 12
1 Tantara 13 / 1Ta 13
1 Tantara 14 / 1Ta 14
1 Tantara 15 / 1Ta 15
1 Tantara 16 / 1Ta 16
1 Tantara 17 / 1Ta 17
1 Tantara 18 / 1Ta 18
1 Tantara 19 / 1Ta 19
1 Tantara 20 / 1Ta 20
1 Tantara 21 / 1Ta 21
1 Tantara 22 / 1Ta 22
1 Tantara 23 / 1Ta 23
1 Tantara 24 / 1Ta 24
1 Tantara 25 / 1Ta 25
1 Tantara 26 / 1Ta 26
1 Tantara 27 / 1Ta 27
1 Tantara 28 / 1Ta 28
1 Tantara 29 / 1Ta 29