English
A A A A A
×

Malagasy Bible 1865

1 Tantara 3

1
[Ny taranak'i Davida] Ary izao no zanakalahin'i Davida, izay naterany tao Hebrona: Amnona, zanak'i Ahinoama Jezirelita, no lahimatoa; ary Daniela, zanak'i Abigaila Karmelita, no lahiaivo;
2
Absaloma, zanak'i Maka, zanakavavin'i Talmay, mpanjakan'i Gesora, no fahatelo; Adonia, zanak'i Hagita, no fahefatra;
3
Sefatia, zanak'i Abitala, no fahadimy; Jitreama, zanak'i Egla vadiny, no fahenina.
4
Ireo enina ireo no naterany tao Hebrona; fa tao no nanjakany fito taona sy enim-bolana; ary tany Jerosalema kosa no nanjakany telo amby telo-polo taona.
5
Ary izao no naterany tany Jerosalema: Simea sy Sobaba sy Natana ary Solomona (ireo efa-dahy ireo no naterak'i Batsoa, zanakavavin'i Amiela)
6
sy Jibara sy Elisama sy Elifeleta
7
sy Noga sy Nafega sy Jafia
8
sy Elisama sy Eliada ary Elifeleta; dia sivy kosa ireo.
9
Ireo rehetra ireo no zanakalahin'i Davida, afa-tsy ny zanaky ny vaditsindranony sy Tamara, anabavin'ireo.
10
Ary ny zanakalahin'i Solomona dia Rehoboama, Abia no zanakalahin-dRehoboama, Asa no zanakalahin'i Abia, Josafata no zanakalahin'i Asa,
11
Jehorama no zanakalahin'i Josafata, Ahazia no zanakalahin'i Jehorama. Joasy no zanakalahin'i Ahazia,
12
Amazia no zanakalahin'i Joasy, Azaria no zanakalahin'Amazia, Jotama no zanakalahin i Azaria,
13
Ahaza no zanakalahin'i Jotama Hezekia no zanakalahin'i Ahaza, Manase no zanakalahin'i Hezetia,
14
Amona no zanakalahin'i Manase, Josia no zanakalahin'i Amona.
15
Ary izao no zanakalahin'i Josia: Johanana, lahimatoa, Joiakima, lahiaivo, Zedekia, fahatelo, Saloma, faralahy.
16
Ary ny zanakalahin'i Joiakima dia Jekonia, ary Zedekia no zanak'i Jekonia.
17
Ary ny zanakalahin'Jekonia dia Asira, Sealtiela no zanak'i Asira,[Na: Jekonia mpifatotra]
18
ary Malkirama koa sy Pedaia sy Senazara sy Jekamia sy Hosama ary Nedabia.
19
Ary ny zanakalahin'i Pedaia dia Zerobabela sy simey. Ary ny zanakalahin'i Zerobabela dia Mesolama sy Hanania ary Selomita, anabaviny,
20
ary Hasoba sy Ohela sy Berekia sy Hasadia ary Josaba-heseda; dimy izy.
21
Ary ny zanakalahin'i Hanania dia Pelatia sy Jisaia sy ny zanakalahin'i Rafaia sy ny zanakalahin'i Arnana sy ny zanakalahin'i Obadia ary ny zanakalahin'i Sekania.
22
Ary ny zanakalahin'i Sekania dia Semaia. Ary ny zanakalahin'i Semaia dia Hatosy sy Jigala sy Baria sy Nearia ary Safata; enina izy.
23
Ary ny zanakalahin'i Nearia dia Elioenay sy Hezekia ary Azrikama; telo izy.Ary ny zanakalahin'i Elioenay dia Hodaia sy Eliasiba sy Pelaia sy Akoba sy Johanana sy Delaia ary Anany; fito izy.
24
Ary ny zanakalahin'i Elioenay dia Hodaia sy Eliasiba sy Pelaia sy Akoba sy Johanana sy Delaia ary Anany; fito izy.
1 Tantara 3:1
1 Tantara 3:2
1 Tantara 3:3
1 Tantara 3:4
1 Tantara 3:5
1 Tantara 3:6
1 Tantara 3:7
1 Tantara 3:8
1 Tantara 3:9
1 Tantara 3:10
1 Tantara 3:11
1 Tantara 3:12
1 Tantara 3:13
1 Tantara 3:14
1 Tantara 3:15
1 Tantara 3:16
1 Tantara 3:17
1 Tantara 3:18
1 Tantara 3:19
1 Tantara 3:20
1 Tantara 3:21
1 Tantara 3:22
1 Tantara 3:23
1 Tantara 3:24
1 Tantara 1 / 1Ta 1
1 Tantara 2 / 1Ta 2
1 Tantara 3 / 1Ta 3
1 Tantara 4 / 1Ta 4
1 Tantara 5 / 1Ta 5
1 Tantara 6 / 1Ta 6
1 Tantara 7 / 1Ta 7
1 Tantara 8 / 1Ta 8
1 Tantara 9 / 1Ta 9
1 Tantara 10 / 1Ta 10
1 Tantara 11 / 1Ta 11
1 Tantara 12 / 1Ta 12
1 Tantara 13 / 1Ta 13
1 Tantara 14 / 1Ta 14
1 Tantara 15 / 1Ta 15
1 Tantara 16 / 1Ta 16
1 Tantara 17 / 1Ta 17
1 Tantara 18 / 1Ta 18
1 Tantara 19 / 1Ta 19
1 Tantara 20 / 1Ta 20
1 Tantara 21 / 1Ta 21
1 Tantara 22 / 1Ta 22
1 Tantara 23 / 1Ta 23
1 Tantara 24 / 1Ta 24
1 Tantara 25 / 1Ta 25
1 Tantara 26 / 1Ta 26
1 Tantara 27 / 1Ta 27
1 Tantara 28 / 1Ta 28
1 Tantara 29 / 1Ta 29