A A A A A
×

Malagasy Bible 1865

1 Tantara 26

1
[Ny amin'ny mpiandry varavarana] Ary ny amin'ny antokon'ny mpiandry varavarana: Tamin'ny Koraita dia Meselemia, zanak'i Kore, avy tamin'ny zanak'i Asafa.
2
Ary ny zanakalahin'i Meselemia dia Zakaria, lahimatoa, sy Jediaela, lahiaivo, sy Zebadia, fahatelo, sy Jediaela, fahefatra,
3
sy Elama, fahadimy, sy Johanana, fahenina, sy Elihoenay, faralahy.
4
Ary ny zanakalahin'i Obed-edoma dia Semaia, lahimatoa, sy Jozabada, lahiaivo, sy Joa, fahatelo, sy Sakara, fahefatra, sy Netanela, fahadimy,
5
sy Amiela, fahenina, sy Isakara, fahafito, sy Peoletahy, faralahy; fa Andriamanitra efa nitahy azy.
6
Ary Semaia zanany niteraka zazalahy maromaro izay samy tonga mpanapaka tamin'ny fianakavian-drainy, satria samy lehilahy mahay izy.
7
Ny zanakalahin'i Semaia dia Otny sy Refaela sy Obeda ary Elzabada mbamin'ireo rahalahiny, lehilahy mahay, dia Eliho sy Semakia.
8
Ireo rehetra ireo no avy tamin'ny zanak'i Obededoma, dia izy sy ny zanany sy ny rahalahiny, izay samy lehilahy mahery sady matanjaka amin'ny fanompoany; roa amby enim-polo no an'i Obed-edoma.
9
Ary Meselemia nanan-janaka sy rahalahy valo ambin'ny folo, samy lehilahy mahay avokoa.
10
Ary Hosa, tamin'ny taranak'i Merary, nanan-janakalahy, dia Simry, lohany (fa na dia tsy lahimatoa aza izy, dia izy no nataon-drainy ho lohany),
11
sy Hilkia, lahiaivo, sy Tebalia, fahatelo, ary Zakaria, fahefatra; ny zanakalahin'i Hosa sy ny rahalahiny rehetra dia telo ambin'ny folo.
12
Ireo lohan'ny tonian'ny mpiandry varavarana ireo dia nomena anjara-raharaha niaraka tamin'ny rahalahiny hanao fanompoam-pivavahana ao an-tranon'i Jehovah.
13
Ary izy ireo, na ny kely na ny lehibe, dia nanao filokana avokoa araka ny fianakaviany ny ho amin'ny isam-bavahady.
14
Koa ny loka tamin'ny atsinanana dia azon'i Selemia. Ary nanaovana filokana Zakaria zanany, mpanolo-tsaina hendry, ka ny loka tamin'ny avaratra no azony.
15
An'i Obed-edoma ny atsimo, ary an'ny zanany ny trano firaketana.
16
An'i Sopima sy Hosa ny andrefana mbamin'ny vavahady Saleketa amin'ny lalana miakatra; ary dia feno avokoa ny fiambenana.
17
Ny atsinanana nisy Levita enina, ny avaratra nisy efatra Isan'andro, ny atsimo nisy efatra isan'andro, ary ny trano firaketana nisy efa-dahy nizara ho roa avy.
18
Tany Parbara andrefana nisy efatra amin'ny lalana, ary roa tao Parbara.[Izahao 2 Mpan. xxiii. 11]
19
Dia Ireo no antokon'ny mpiandry varavarana tamin'ny taranak'i Kora sy ny taranak'i Merary.
20
[Ny amin'ny raharaha sasany koa nataon'ny Levita] Ary tamin'ny Levita dia Ahia no tonian'ny rakitry ny tranon'Andriamanitra sy ny zavatra nohamasinina ho rakitra.[Na: (ary ny Levita rahalahiny)]
21
Ny taranak'i Ladana, ilay Ladana Gersonita, ireo lohan'ny fianakavian'i Ladana Gersonita, dia ny Jehielita.
22
Ary ny taranaky ny Jehielita, dia Zetama sy Joela rahalahiny, no tonian'ny rakitry ny tranon'i Jehovah.
23
Tamin'ny Amramita sy ny Jizarita sy ny Hebronita ary ny Ozielita
24
dia Seboela, avy tamin'ny taranak'i Gersona, zanak'i Mosesy, no tonian'ny rakitra.
25
Ary ny rahalahiny avy tamin'i Eliezera dia Rehabia, zanak'i Eliezera, sy Jesaia, zanak'i Rehabia, sy Jorama, zanak'i Jesaia, sy Zikry, zanak'i Jorama, ary Selomota, zanak'i Zikry.
26
Io Selomota io sy ny rahalahiny no tonian'ny zavatra nohamasinina ho rakitra, dia Izay nohamasinin'i Davida mpanjaka sy ny lohan'ny fianakaviana ary ny mpifehy arivo sy ny mpifehy zato ary ny komandin'ny miaramila.
27
Tamin'ny babo izay azony tamin'ny ady nisy nohamasininy ho enti-manamboatra ny tranon'i Jehovah.
28
Ary izay rehetra nohamasinin'i Samoela mpahita sy Saoly, zanak'i Kisy, sy Abnera, zanak'i Nera, sy Joaba, zanak'i Zeroia, dia izay rehetra nohamasininy, dia Selomota sy ny rahalahiny no nitahiry izany.
29
Tamin'ny Jizarita dia Kenania sy ny zanany no voatendry ho amin'ny raharaha ivelany amin'ny Isiraely, dia ho mpifehy sy mpitsara.
30
Ary tamin'ny Hebronita dia Hasabia sy ny rahalahiny, lehilahy mahay fiton-jato amby arivo, no mpifehy tamin'ny Isiraely tany an-dafy andrefan'i Jordana ny amin'ny raharaha rehetra ho an'i Jehovah sy ny fanompoana ny mpanjaka.
31
Ny Hebronita dia Jeria lohany (tamin'ny taona fahefa-polo nanjakan'i Davida no nitadiavana ny Hebronita araka ny fianakaviany avy, ka nisy lehilahy mahay hita tao aminy tao Jazera any Gileada)sy ny rahalahiny fiton-jato amby roa arivo, samy lehilahy mahay, lohan'ny fianakaviany avy. Ary Davida nanendry ireo ho mpifehy ny Robenita sy ny Gadita ary ny antsasaky firenen'i Manase, ny amin'ny raharahan'Andriamanitra sy ny mpanjaka.
32
sy ny rahalahiny fiton-jato amby roa arivo, samy lehilahy mahay, lohan'ny fianakaviany avy. Ary Davida nanendry ireo ho mpifehy ny Robenita sy ny Gadita ary ny antsasaky firenen'i Manase, ny amin'ny raharahan'Andriamanitra sy ny mpanjaka.
1 Tantara 26:1
1 Tantara 26:2
1 Tantara 26:3
1 Tantara 26:4
1 Tantara 26:5
1 Tantara 26:6
1 Tantara 26:7
1 Tantara 26:8
1 Tantara 26:9
1 Tantara 26:10
1 Tantara 26:11
1 Tantara 26:12
1 Tantara 26:13
1 Tantara 26:14
1 Tantara 26:15
1 Tantara 26:16
1 Tantara 26:17
1 Tantara 26:18
1 Tantara 26:19
1 Tantara 26:20
1 Tantara 26:21
1 Tantara 26:22
1 Tantara 26:23
1 Tantara 26:24
1 Tantara 26:25
1 Tantara 26:26
1 Tantara 26:27
1 Tantara 26:28
1 Tantara 26:29
1 Tantara 26:30
1 Tantara 26:31
1 Tantara 26:32
1 Tantara 1 / 1Ta 1
1 Tantara 2 / 1Ta 2
1 Tantara 3 / 1Ta 3
1 Tantara 4 / 1Ta 4
1 Tantara 5 / 1Ta 5
1 Tantara 6 / 1Ta 6
1 Tantara 7 / 1Ta 7
1 Tantara 8 / 1Ta 8
1 Tantara 9 / 1Ta 9
1 Tantara 10 / 1Ta 10
1 Tantara 11 / 1Ta 11
1 Tantara 12 / 1Ta 12
1 Tantara 13 / 1Ta 13
1 Tantara 14 / 1Ta 14
1 Tantara 15 / 1Ta 15
1 Tantara 16 / 1Ta 16
1 Tantara 17 / 1Ta 17
1 Tantara 18 / 1Ta 18
1 Tantara 19 / 1Ta 19
1 Tantara 20 / 1Ta 20
1 Tantara 21 / 1Ta 21
1 Tantara 22 / 1Ta 22
1 Tantara 23 / 1Ta 23
1 Tantara 24 / 1Ta 24
1 Tantara 25 / 1Ta 25
1 Tantara 26 / 1Ta 26
1 Tantara 27 / 1Ta 27
1 Tantara 28 / 1Ta 28
1 Tantara 29 / 1Ta 29