A A A A A
×

Malagasy Bible 1865

1 Tantara 24

1
[Ny nizarana ny mpisorona ho efatra amby roa-polo toko] Ary ny amin'ny taranak'i Arona dia izao no nizarana azy ho antokony: Ny zanakalahin'i Arona dia Nadaba sy Abiho sy Eleazara ary Itamara;
2
fa Nadaba sy Abiho dia maty talohan-drainy sady samy tsy nanan-janaka, koa dia Eleazara sy Itamara no nanao fisoronana.
3
Ary Davida sy Zadoka, isan'ny taranak'i Eleazara, sy Ahimeleka, isan'ny taranak'Itamara, dia nizara azy araka ny antokony sy ny fanompoany avy.
4
Ary ny lohany tamin'ireo, dia tamin'ny taranak'i Eleazara, no maromaro kokoa noho ny tamin'ny taranak'Itamara, ka dia nozarainy toy izao izy: Tamin'ny taranak'i Eleazara dia enina ambin'ny folo no lohan'ny fianakaviana; ary tamin'ny taranak'Itamara dia valo kosa no lohan'ny fianakaviana.
5
Ary samy nozarazaraina tamin'ny filokana avokoa izy rehetra; fa samy mpifehy masina, dia mpifehy ho an'Andriamanitra avokoa, na ny avy tamin'ny taranak'i Eleazara, na ny avy tamin'ny taranak'Itamara.
6
Ary Semaia, zanak'i Netanela, mpanoratra anankiray tamin'ny Levita, no nanoratra azy teo anatrehan'ny mpanjaka sy ny mpanapaka sy Zadoka mpisorona sy Ahimeleka, zanak'i Abiatara, sy teo anatrehan'ny lohan'ny fianakaviana tamin'ny mpisorona sy ny Levita: fianakaviana iray no nalaina ho an'i Eleazara, ary iray kosa ho an'Itamara.
7
Ny loka voalohany dia azon'i Joariba, ny faharoa an'i Jedaia,
8
ny fahatelo an'i Harima, ny fahefatra an'i Seorima,
9
ny fahadimy an'i Malkia, ny fahenina an'i Miamina,
10
ny fahafito an'i Hakoza, ny fahavalo an'i Abia,
11
ny fahasivy an'i Jesoa, ny fahafolo an'i Sekania.
12
ny fahiraika ambin'ny folo an'i Eliasiba, ny faharoa ambin'ny folo an'i Jakima,
13
ny fahatelo ambin'ny folo an'i Hopa, ny fahefatra ambin'ny folo an'i Jesebaba,
14
ny fahadimy ambin'ny folo an'i Bilga, ny fahenina ambin'ny folo an'Imera,
15
ny fahafito ambin'ny folo an'i Hezira, ny fahavalo ambin'ny folo an'i Hafizeza,
16
ny fahasivy ambin'ny folo an'i Petahia, ny faharoa-polo an'i Jehezekela,
17
ny fahiraika amby roa-polo an'i Jakina, ny faharoa amby roa-polo an'i Gamola,
18
ny fahatelo amby roa-polo an'i Delaia, ny fahefatra amby roa-polo an'i Mazia.
19
Ireo avy no antokony amin'ny fanompoany izay idirany ao an-tranon'i Jehovah araka ny fitsipika voatendrin'i Arona rainy, araka ny nandidian'i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, azy.[Na: Ary ny raharahan'ireo tamin'ny fanompoana dia ny hiditra]
20
Ary tamin'ny taranak'i Levy sisa dia izao; Tamin'ny taranak'i Amrama dia Sobaela; tamin'ny zanak'i Sobaela dia Jedala.
21
Ny amin'i Rehabia: tamin'ny taranak'i Rehabia dia Jisia no voalohany.
22
Tamin'ny Jizarita dia Selomota; tamin'ny taranak'i Selomota dia Jahata.
23
Ary ny amin'ny taranak'i Sebrona dia Jeria no voalohany, Amaria no faharoa, Jahaziela no fahatelo, Jekameama no fahefatra.
24
Ny zanakalahin'i Oziela dia Mika; tamin'ny taranak'i Mika dia Samira;
25
ny rahalahin'i Mika dia Jisia; tamin'ny taranak'i Jisia dia Zakaria.
26
Ny zanakalahin'i Merary dia Maly sy Mosy; ny zanakalahin'i Jazia dia Beno.
27
Ny zanakalahin'i Merary tamin'i Jazia dia Beno sy Sohama sy Zakora ary Ibry.
28
Avy tamin'i Maly no nihavian'i Eleazara, izay tsy nanan-janakalahy.
29
Ny amin'i Kisy, ny zananilahy dia Jeramela.
30
Ary ny zanakalahin'i Mosy dia Maly sy Edera ary Jerimota. Ireo no taranaky ny Levita araka ny fianakaviany avy.Ary ireo dia mba niara-niloka tamin'ny rahalahiny, taranak'i Arona, teo anatrehan'i Davida mpanjaka sy Zadota sy Ahimeleka sy ny lohan'ny fianakavian'ny mpisorona sy ny Levita: niara-niloka avokoa na ny zokiny na ny zandriny.
31
Ary ireo dia mba niara-niloka tamin'ny rahalahiny, taranak'i Arona, teo anatrehan'i Davida mpanjaka sy Zadota sy Ahimeleka sy ny lohan'ny fianakavian'ny mpisorona sy ny Levita: niara-niloka avokoa na ny zokiny na ny zandriny.
1 Tantara 24:1
1 Tantara 24:2
1 Tantara 24:3
1 Tantara 24:4
1 Tantara 24:5
1 Tantara 24:6
1 Tantara 24:7
1 Tantara 24:8
1 Tantara 24:9
1 Tantara 24:10
1 Tantara 24:11
1 Tantara 24:12
1 Tantara 24:13
1 Tantara 24:14
1 Tantara 24:15
1 Tantara 24:16
1 Tantara 24:17
1 Tantara 24:18
1 Tantara 24:19
1 Tantara 24:20
1 Tantara 24:21
1 Tantara 24:22
1 Tantara 24:23
1 Tantara 24:24
1 Tantara 24:25
1 Tantara 24:26
1 Tantara 24:27
1 Tantara 24:28
1 Tantara 24:29
1 Tantara 24:30
1 Tantara 24:31
1 Tantara 1 / 1Ta 1
1 Tantara 2 / 1Ta 2
1 Tantara 3 / 1Ta 3
1 Tantara 4 / 1Ta 4
1 Tantara 5 / 1Ta 5
1 Tantara 6 / 1Ta 6
1 Tantara 7 / 1Ta 7
1 Tantara 8 / 1Ta 8
1 Tantara 9 / 1Ta 9
1 Tantara 10 / 1Ta 10
1 Tantara 11 / 1Ta 11
1 Tantara 12 / 1Ta 12
1 Tantara 13 / 1Ta 13
1 Tantara 14 / 1Ta 14
1 Tantara 15 / 1Ta 15
1 Tantara 16 / 1Ta 16
1 Tantara 17 / 1Ta 17
1 Tantara 18 / 1Ta 18
1 Tantara 19 / 1Ta 19
1 Tantara 20 / 1Ta 20
1 Tantara 21 / 1Ta 21
1 Tantara 22 / 1Ta 22
1 Tantara 23 / 1Ta 23
1 Tantara 24 / 1Ta 24
1 Tantara 25 / 1Ta 25
1 Tantara 26 / 1Ta 26
1 Tantara 27 / 1Ta 27
1 Tantara 28 / 1Ta 28
1 Tantara 29 / 1Ta 29