English
A A A A A
×
Malagasy Bible 1865
2 Mpanjaka 24
1
Tamin'ny andro nanjakan'i Joiakima no niakaran'i Nebokadnezara, mpanjakan'i Babylona, ary nanoa azy telo taona Joiakima, dia nivadika ka niodina taminy.
2
Ary Jehovah nampandeha ny miaramilan'ny Kaldeana sy ny miaramilan'ny Syriana sy ny miaramilan'i Moaba ary ny miaramilan'ny taranak'i Amona hiady aminy: dia nampandehaniny hiady amin'ny Joda ireo mba handrava azy araka ny tenin'i Jehovah, izay nampilazainy ny mpaminany mpanompony.
3
Dia araka ny tenin'i Jehovah ihany no nahatongavan'izany tamin'ny Joda, hanesorany azy tsy ho eo imasony noho ny fahotan'i Manase tahaka izay rehetra nataony
4
sy noho ny rà marina izay nalatsany koa; fa nofenoiny rà marina Jerosalema; koa izany no tsy netezan'i Jehovah hamela ny helony.
5
Ary ny tantaran'i Joiakima sisa mbamin'izay rehetra nataony, tsy efa voasoratra ao amin'ny bokin'ny tantaran'ny mpanjakan'ny Joda va izany?
6
Ary Joiakima lasa nodimandry any amin'ny razany, ka Joiakina zanany no nanjaka nandimby azy.
7
Ary ny mpanjakan'i Egypta tsy nivoaka avy tany amin'ny taniny intsony; fa lasan'ny mpanjakan'i Babylona izay rehetra an'ny mpanjakan'i Egypta hatramin'ny lohasahan-driak'i Egypta ka hatramin'ny ony Eofrata.
8
Valo ambin'ny folo taona Joiakina, fony izy vao nanjaka, ary telo volana no nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anaran-dreniny dia Nehosta, zanakavavin'i Elnatana, avy any Jerosalema.
9
Ary nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah izy tahaka izay rehetra nataon-drainy.
10
Tamin'izany andro izany no niakaran'ny mpanompon'i Nebokadnezara. mpanjakan'i Babylona, hamely an'i Jerosalema, ary nataony fahirano ny tanàna.
11
Dia tonga koa Nebokadnezera, mpanjakan'i Babylona, hamely ny tanàna, raha mbola nanao fahirano azy ny mpanompony.
12
Ary Joiakina, mpanjakan'ny Joda, nivoaka nankany amin'ny mpanjakan'i Babylona, dia izy sy ny reniny ary ny mpanompony sy ny mpanapaka mbamin'ny tandapany;[Heb. ionoka] ary nentin'ny mpanjakan'i Babylona izy tamin'ny taona fahavalo nanjakany.
13
Ary navoakan'i Nebokadnezara avy tao ny rakitra rehetra tao an-tranon'i Jehovah sy tao an-tranon'ny mpanjaka, dia nendahany ny volamena rehetra izay nataon'i Solomona, mpanjakan'ny Isiraely, tao amin'ny tempolin'i Jehovah, araka izay nolazain'i Jehovah.
14
Ary nentiny ho babo ny tao Jerosalema rehetra sy ny mpanapaka rehetra sy ny lehilahy mahery rehetra, dia olona iray alina, mbamin'ny mahay tao-zavatra rehetra sy ny mpanefy koa, ka tsy nisy sisa navelany afa-tsy izay tompon-tany faraidina.
15
Ary nitondra an'i Joiakina koa ho babo any Babylona izy; ary ny renin'ny mpanjaka sy ny vadin'ny mpanjaka sy ny tandapa sy ny lehilahy mahery amin'ny tany dia nentiny ho babo avy tany Jerosalema ho any Babylona.[Heb. ionoka]
16
Ary ny lehilahy mahery rehetra, dia fito arivo, ary ny mahay tao-zavatra sy ny mpanefy arivo lahy, izay samy mahery sy mahay miady, dia nentin'ny mpanjakan'i Babylona ho babo tany Babylona avokoa.
17
Ary Matania, rahalahin-drainy, no notendren'ny mpanjakan'i Babylona ho mpanjaka hisolo an'i Joiakina, ka novany hoe Zedekia no anarany.
18
[Ny nanjakan'i Zedekia, sy ny nandravana an'i Jerosalema, ary ny toetry ny olona sisa sy Joiakina] Iraika amby roa-polo taona Zedekia, fony izy vao nanjaka, ary iraika ambin'ny folo taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anaran-dreniny dia Hamotala, zanakavavin'i Jeremia, avy any Libna.
19
Ary nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah izy, tahaka izay rehetra nataon'i Joiakima.Fa ny fahatezeran'i Jehovah no nahatongavan'izany tamin'i Jerosalema sy ny Joda ambara-pandroakany azy tsy ho eo anatrehany. Ary Zedekia niodina tamin'ny mpanjakan'i Babylona.
20
Fa ny fahatezeran'i Jehovah no nahatongavan'izany tamin'i Jerosalema sy ny Joda ambara-pandroakany azy tsy ho eo anatrehany. Ary Zedekia niodina tamin'ny mpanjakan'i Babylona.
2 Mpanjaka 24:1
2 Mpanjaka 24:2
2 Mpanjaka 24:3
2 Mpanjaka 24:4
2 Mpanjaka 24:5
2 Mpanjaka 24:6
2 Mpanjaka 24:7
2 Mpanjaka 24:8
2 Mpanjaka 24:9
2 Mpanjaka 24:10
2 Mpanjaka 24:11
2 Mpanjaka 24:12
2 Mpanjaka 24:13
2 Mpanjaka 24:14
2 Mpanjaka 24:15
2 Mpanjaka 24:16
2 Mpanjaka 24:17
2 Mpanjaka 24:18
2 Mpanjaka 24:19
2 Mpanjaka 24:20
2 Mpanjaka 1 / 2Mpa 1
2 Mpanjaka 2 / 2Mpa 2
2 Mpanjaka 3 / 2Mpa 3
2 Mpanjaka 4 / 2Mpa 4
2 Mpanjaka 5 / 2Mpa 5
2 Mpanjaka 6 / 2Mpa 6
2 Mpanjaka 7 / 2Mpa 7
2 Mpanjaka 8 / 2Mpa 8
2 Mpanjaka 9 / 2Mpa 9
2 Mpanjaka 10 / 2Mpa 10
2 Mpanjaka 11 / 2Mpa 11
2 Mpanjaka 12 / 2Mpa 12
2 Mpanjaka 13 / 2Mpa 13
2 Mpanjaka 14 / 2Mpa 14
2 Mpanjaka 15 / 2Mpa 15
2 Mpanjaka 16 / 2Mpa 16
2 Mpanjaka 17 / 2Mpa 17
2 Mpanjaka 18 / 2Mpa 18
2 Mpanjaka 19 / 2Mpa 19
2 Mpanjaka 20 / 2Mpa 20
2 Mpanjaka 21 / 2Mpa 21
2 Mpanjaka 22 / 2Mpa 22
2 Mpanjaka 23 / 2Mpa 23
2 Mpanjaka 24 / 2Mpa 24
2 Mpanjaka 25 / 2Mpa 25